Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIV.87.2015 Rady Gminy Izbicko

z dnia 29 grudnia 2015 r.

o zmianie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Izbicko na lata 2013 - 2017

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21, ust. 1, pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j Dz. U. z 2014 r. poz. 150) Rada Gminy Izbicko u c h w a l a, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXVIII/129/2013 Rady Gminy Izbicko z 28 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Izbicko na lata 2013 - 2017 (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2013 r. poz. 670), wprowadza się następujące zmiany:

1) Rozdział 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Określenie zasobu mieszkaniowego oraz jego wielkości:

Lp.

Adres
budynku

Liczba
lokali

Powierzchnia
w m2

1.

Izbicko, ul. Powstańców Śl. 18

6

333,50

2.

Izbicko, ul. Stawowa 1

6

289,51

3.

Otmice, ul. Szkolna 6

4

174,04

4.

Otmice, ul. Kopernika 1 A

3

196,39

5.

Otmice, ul. Kopernika 8 A

2

123,70

6.

Otmice, ul. Torowa 1

4

193,50

7.

Otmice, ul. Torowa 2

5

262,02

8.

Otmice, ul. Generała Zawadzkiego 84 A-B

18

821,48

9.

Otmice, ul. Generała Zawadzkiego 86 A-B

17

895,11

10.

Suchodaniec, ul. Buczka 2

2

167,40

11.

Poznowice, ul. Szkolna 27

3

239,93

12.

Siedlec, ul. Wiejska 4 A

4

195,65

13.

Siedlec, ul. Wiejska 4

1

139,31

14.

Borycz, ul. Wojska Polskiego 12

1

47,79

15.

Ligota Czamborowa, ul. 1 Maja 42

1

52,24

Ogółem

77

4.131,57

Gmina Izbicko posiada 3 lokale socjalne: 2 lokale zlokalizowane w Otmicach,
ul. Torowa 2 o powierzchni 83,94 m2 oraz 1 lokal zlokalizowany w Ligocie Czamborowej, ul. 1 Maja 7B o powierzchni 44,48 m2. W roku 2009 wykonano projekt budowlany na budowę 9 lokali socjalnych zlokalizowanych w obrębie bloków
przy ulicy Gen. Zawadzkiego. W tym celu planuje się pozyskanie środków zewnętrznych na przeprowadzenie inwestycji. Szacuje się, że w związku z koniecznością zapewnienia lokalu socjalnego każdej eksmitowanej osobie potrzeby w tym zakresie wzrosną w ciągu najbliższych 5 lat. Spowoduje to pilną konieczność wybudowania wyżej wymienionych lokali socjalnych. Planuje się w roku 2016 adaptację istniejącego budynku w miejscowości Suchodaniec przy ul. Kadetów Lwowskich nr 11a na lokal socjalny.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izbicko.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Izbicko


Henryk Zettelmann

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe