Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XVI.103.2016 Rady Gminy Izbicko

z dnia 29 lutego 2016 r.

o zmianie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 849, zm. z 2015 r. poz. 528 i 774.) uchwala się, co następuje:

§ 1. § 1 pkt. 1 uchwaly Nr XII.66.2015 Rady Gminy Izbicko z 26 października 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2015 r. poz. 3005), otrzymuje brzmienie:

zajęte na działalność związaną z wytworzeniem i doprowadzaniem wody oraz odprowadzaniem ścieków;".

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izbicko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 31 marca 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Izbicko


Henryk Zettelmann

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe