Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XVII/132/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 1515 ze zm. z 2015r. poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2013r. poz. 885, ze zm. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 944.928,00 złotych w:

,, § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 944.928,00 złotych."

§ 2.

Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 944.928,00 złotych w:

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 236.936,00 złotych,

R. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 236.936,00 złotych,

Wydatki majątkowe o kwotę 236.936,00 złotych, z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 236.936,00 złotych, w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

o kwotę 425.423,00 złotych,

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 707.992,00 złotych,

R. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 541.379,20 złotych,

Wydatki majątkowe o kwotę 541.379,20 złotych, z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 541.379,20 złotych, w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

o kwotę 752.303,00 złotych,

R. 80104 - Przedszkola o kwotę 166.612,80 złotych,

Wydatki majątkowe o kwotę 166.612,80 złotych, z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 166.612,80 złotych, w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

o kwotę 275.356,00 złotych.

§ 3.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 560.500,00 złotych w:

,, § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 560.500,00 złotych."

§ 4.

Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę 54.594,50 złotych w:

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 22.637,00 złotych,

R. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 11.797,00 złotych,

,, § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 11.797,00 złotych,"

R. 80104 - Przedszkola o kwotę 4.065,00 złotych,

,, § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.065,00 złotych,"

R. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 6.775,00 złotych,

,, § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 6.775,00 złotych,"

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 31.957,50 złotych,

R. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 300,00 złotych,

,, § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 300,00 złotych,"

R. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 31.657,50 złotych,

,, § 2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 26.908,87 złotych,"

,, § 2709 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 4.748,63 złotych."

§ 5.

Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 615.094,50 złotych w:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 40.000,00 złotych,

R. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 40.000,00 złotych,

Wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 złotych, z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 40.000,00 złotych,

Dz. 500 - Handel o kwotę 18.960,00 złotych,

R. 50095 - Pozostała działalność o kwotę 18.960,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 3.960,00 złotych, z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.960,00 złotych, w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 3.960,00 złotych,

Wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 złotych, z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 15.000,00 złotych,

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 222.660,00 złotych,

R. 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 8.160,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 8.160,00 złotych, z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 8.160,00 złotych, w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 8.160,00 złotych,

R. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 214.500,00 złotych,

Wydatki majątkowe o kwotę 214.500,00 złotych, z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 214.500,00 złotych,

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 30.000,00 złotych,

R. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 13.000,00 złotych,

Wydatki majątkowe o kwotę 13.000,00 złotych, z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 13.000,00 złotych,

R. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 17.000,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 17.000,00 złotych, z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 17.000,00 złotych, w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 17.000,00 złotych,

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5.400,00 złotych,

R. 75405 - Komendy powiatowe Policji o kwotę 5.400,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 3.400,00 złotych, z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.400,00 złotych, w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 3.400,00 złotych,

Wydatki majątkowe o kwotę 2.000,00 złotych, z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2.000,00 złotych,

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 92.637,00 złotych,

R. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 51.797,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 11.797,00 złotych, z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 11.797,00 złotych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.840,00 złotych,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 957,00 złotych,

Wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 złotych, z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 40.000,00 złotych,

R. 80104 - Przedszkola o kwotę 34.065,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 4.065,00 złotych, z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.065,00 złotych, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.065,00 złotych,

Wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 złotych, z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 30.000,00 złotych,

R. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 6.775,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 6.775,00 złotych, z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 6.775,00 złotych, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.775,00 złotych,

Dz. 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 65.000,00 złotych,

R. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 65.000,00 złotych,

Wydatki majątkowe o kwotę 65.000,00 złotych, z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 65.000,00 złotych,

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 31.957,50 złotych,

R. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 300,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 300,00 złotych, z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 300,00 złotych, w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 300,00 złotych,

R. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 31.657,50 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 31.657,50 złotych, z tego:

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

o kwotę 31.657,50 złotych,

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 51.480,00 złotych,

R. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 10.000,00 złotych,

Wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 złotych, z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 10.000,00 złotych,

R. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 12.480,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 12.480,00 złotych, z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 12.480,00 złotych, w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 12.480,00 złotych,

R. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 17.000,00 złotych,

Wydatki majątkowe o kwotę 17.000,00 złotych, z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 17.000,00 złotych,

R. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 12.000,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 12.000,00 złotych, z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 12.000,00 złotych, w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 12.000,00 złotych,

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 57.000,00 złotych,

R. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 2.000,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 złotych, z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.000,00 złotych, w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 2.000,00 złotych,

R. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 55.000,00 złotych,

Wydatki majątkowe o kwotę 55.000,00 złotych, z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 55.000,00 złotych.

§ 6.

W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XV/103/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok - "Wykaz zadań w zakresie inwestycji w 2016 roku z podziałem na: kontynuowane i nowe" wprowadza się zmiany:

tabelę z załącznika zastępuje się tabelą poniżej:

(w złotych)

Lp.

Dz.

Rozdz.

Treść

Nakłady
w 2016r.

Źródła finansowania

Termin zakoń

-czenia (rok)

Budżet gminy

Inne źródła

1

2

3

4

5

6

7

8

Zadania kontynuowane

1.

750

75023

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

i oświatowej w miejscowościach Korfantów, Ścinawa Mała i Przechód

188 487,00

188 487,00

0,00

2016

801

80101

210 923,80

210 923,80

0,00

80104

108 743,20

108 743,20

0,00

Razem 1.

508 154,00

508 154,00

0,00

2.

750

75095

Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę

z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego

47 992,20

47 992,20

0,00

2016

3.

851

85154

Przebudowa i zmiana przeznaczenia użytkowego parteru budynku mieszkalnego

z przeznaczeniem na biura Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

150 000,00

150 000,00

0,00

2016

4.

900

90001

Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od

ul. Niemodlińskiej do oczyszczalni ścieków w Korfantowie wraz

z przepompownią

400 000,00

400 000,00

0,00

2016

5.

900

90001

Budowa oczyszczalni ścieków

w Korfantowie

20 000,00

20 000,00

0,00

2016

6.

900

90001

Uzbrojenie terenów przewidzianych
w planie przestrzennym pod budownictwo mieszkaniowe pomiędzy ul. Prudnicką

a Powstańców Śląskich we wschodniej części Korfantowa

130 000,00

130 000,00

0,00

2016

7.

921

92109

Zakup i montaż ogrodzenia wokół przyszłej świetlicy w Borku - fundusz sołecki wsi Borek

6 000,00

6 000,00

0,00

2016

8.

921

92109

Budowa zaplecza sanitarnego

w świetlicy wiejskiej

w Myszowicach

40 000,00

40 000,00

0,00

2016

Budowa zaplecza sanitarnego

w świetlicy wiejskiej

w Myszowicach - fundusz sołecki wsi Myszowice

6 000,00

6 000,00

0,00

Razem 8.

46 000,00

46 000,00

0,00

9.

921

92109

Remont adoptowanej na świetlicę remizy strażackiej - fundusz sołecki wsi Stara Jamka

9 460,17

9 460,17

0,00

2016

Remont adoptowanej na świetlicę remizy strażackiej

20 000,00

20 000,00

0,00

Razem 9.

29 460,17

29 460,17

0,00

10.

801

80104

Adaptacja pomieszczeń pawilonu sportowego na oddział przedszkolny

30 000,00

30 000,00

0,00

2016

Razem kontynuowane

1 367 606,37

1 367 606,37

0,00

Zadania nowe

1.

600

60016

Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej

30 000,00

30 000,00

0,00

2016

Remont Rynku w Ścinawie Małej - fundusz sołecki wsi Ścinawa Mała

25 000,00

25 000,00

0,00

Razem 1.

55 000,00

55 000,00

0,00

2.

700

70005

Zakup programu do ewidencji mienia gminnego

6 500,00

6 500,00

0,00

2016

3.

750

75023

Zakup programu kosztorysowego

5 000,00

5 000,00

0,00

2016

4.

754

75412

Zakup auta bojowego dla OSP

we Włodarach

45 000,00

45 000,00

0,00

2016

62 000,00

62 000,00

0,00

Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego - fundusz sołecki wsi Włodary

15 000,00

15 000,00

0,00

Razem 4.

77 000,00

77 000,00

0,00

5.

801

80148

Zakup samochodu do transportu żywności

35 000,00

35 000,00

0,00

2016

6.

900

90001

Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

130 000,00

130 000,00

0,00

2016

7.

900

90001

Modernizacja przepustu

w Przechodzie

25 000,00

25 000,00

0,00

2016

8.

900

90001

Modernizacja kładki pieszej

w Przechodzie

20 000,00

20 000,00

0,00

2016

9.

900

90002

Zakup systemu do obsługi gospodarki odpadami

5 200,00

5 200,00

0,00

2016

10.

900

90015

Opracowanie dokumentacji obejmującej wykonanie dodatkowego oświetlenia we Włostowie - fundusz sołecki wsi Włostowa

4 000,00

4 000,00

0,00

2016

11.

921

92105

Zagospodarowanie terenu wokół wiat
na potrzeby mieszkańców wsi: budowa grilla, zadaszenie rekreacyjne, zakup kostki pod wiaty - fundusz sołecki wsi Piechocice

9 398,15

9 398,15

0,00

2016

12.

921

92109

Zakup i montaż ogrodzenia - fundusz sołecki wsi Przydroże Małe

11 000,00

11 000,00

0,00

2016

13.

921

92109

Budowa świetlicy wiejskiej

w Borku

30 000,00

30 000,00

0,00

2016

Budowa świetlicy wiejskiej

w Borku - fundusz sołecki wsi Borek

5 175,45

5 175,45

0,00

Razem 13.

35 175,45

35 175,45

0,00

14.

921

92109

Zakup i montaż urządzeń chłodniczo-grzewczych - fundusz sołecki wsi Rączka

7 428,71

7 428,71

0,00

2016

15.

921

92120

Dotacje na modernizacje zabytków

30 000,00

30 000,00

0,00

2016

16.

926

92601

Modernizacja obiektu sportowego w Gryżowie

7 651,08

7 651,08

0,00

2016

Doposażenie boiska w Gryżowie - prąd, woda, szambo - fundusz sołecki wsi Gryżów

10 000,00

10 000,00

0,00

Razem 16.

17 651,08

17 651,08

0,00

17.

010

01010

Zabudowa reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej

w miejscowości Rzymkowice

25 000,00

25 000,00

0,00

2016

18.

010

01010

Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Puszyna

15 000,00

15 000,00

0,00

2016

19.

500

50095

Wykonanie placu targowego

z kostki betonowej przy

ul. Reymonta w Korfantowie

15 000,00

15 000,00

0,00

2016

20.

600

60016

Wykonanie przebudowy nawierzchni chodnika

w ul. M. Konopnickiej

w Korfantowie

35 000,00

35 000,00

0,00

2016

21.

600

60016

Przebudowa nawierzchni drogi

ul. Prusa w Korfantowie

65 000,00

65 000,00

0,00

2016

22.

600

60016

Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Zielnej w Korfantowie

60 000,00

60 000,00

0,00

2016

23.

600

60016

Zakup równiarki

35 000,00

35 000,00

0,00

2016

24.

600

60016

Przebudowa drogi gminnej

w miejscowości Przechód, Przysiółek Kozówka

5 500,00

5 500,00

0,00

2016

25.

600

60016

Przebudowa drogi wiejskiej do osiedla mieszkaniowego

w miejscowości Puszyna

5 500,00

5 500,00

0,00

2016

26.

600

60016

Przebudowa drogi wiejskiej

w miejscowości Jegielnica

5 500,00

5 500,00

0,00

2016

27.

600

60016

Przebudowa odcinka drogi gminnej do osiedla mieszkaniowego

w miejscowości Kuźnica Ligocka

3 000,00

3 000,00

0,00

2016

28.

750

75023

Zakup licencji Microsoft SQL Server Standard 2014

13 000,00

13 000,00

0,00

2016

29.

754

75405

Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego

2 000,00

2 000,00

0,00

2016

30.

801

80101

Ogrodzenie terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego graniczącego z posesją nr 10 przy ul. 3 Maja w Korfantowie

40 000,00

40 000,00

0,00

2016

31.

900

90001

Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Wyzwolenia

w Korfantowie

10 000,00

10 000,00

0,00

2016

32.

900

90015

Wykonanie oświetlenia ulicznego

w ul. Rzemieślniczej

w Korfantowie

17 000,00

17 000,00

0,00

2016

33.

921

92109

Uzbrojenie terenu pod świetlicę wiejską na boisku sportowym

w Rynarcicach fundusz sołecki wsi Rynarcice

9 367,59

9 367,59

0,00

2016

34.

921

92109

Zakup zjeżdżalni dla dzieci

15 000,00

15 000,00

0,00

2016

Razem nowe

849 220,98

849 220,98

0,00

§ 7.

W załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XV/103/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok - "Przychody i rozchody budżetu Gminy Korfantów w 2016 roku"

wprowadza się zmiany:


tabelę z załącznika zastępuje się tabelą:

/w złotych/

Lp.

Treść

Klasyfikacja

Kwota

§

1

2

3

4

Przychody ogółem

2 168 654,00

1.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

950

2 168 654,00

Rozchody ogółem

1 192 500,00

1.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

i kredytów

992

1 192 500,00

§ 8.

W załączniku Nr 7 do Uchwały Nr XV/103/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok - "Dotacje udzielone w 2016 roku" wprowadza się zmiany:

Jednostki sektora finansów publicznych:

dodaje się:

Dz. 921 R. 92109 Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie

kwotę dotacji celowej w wysokości 15.000,00 złotych.

§ 9.

W załączniku Nr 11 do Uchwały Nr XV/103/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok - "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

(tj. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)" wprowadza się zmiany:

tabelę z załącznika zastępuje się tabelą:

Lp.

Nazwa zadania / Program

Dział

Rozdział

Wydatki ogółem

w roku 2016

w tym:

Środki
z budżetu krajowego

Środki
z budżetu Unii Europejskiej

1.

"Bliżej rodziny i dziecka" - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

852

85295

31.657,50

4.748,63

26.908,87

Razem

31.657,50

4.748,63

26.908,87

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.

§ 11.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący


Ryszard Duś

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe