Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 1515 ze zm. z 2015r. poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2013r. poz. 885, ze zm. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę 2.000,00 złotych w:

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2.000,00 złotych,

R. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2.000,00 złotych,

,, § 0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności o kwotę 2.000,00 złotych."

§ 2.

Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę 2.000,00 złotych w:

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2.000,00 złotych,

R. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2.000,00 złotych,

,, § 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 2.000,00 złotych."

§ 3.

Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 22.436,19 złotych w:

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 9.367,59 złotych,

R. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 9.367,59 złotych,

Wydatki majątkowe o kwotę 9.367,59 złotych, z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 9.367,59 złotych,

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 13.068,60 złotych,

R. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 13.068,60 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 13.068,60złotych, z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 13.068,60 złotych, w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 13.068,60 złotych.

§ 4.

Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 22.436,19 złotych w:

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 13.068,60 złotych,

R. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 13.068,60 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 13.068,60 złotych, z tego:

dotacje na zadania bieżące o kwotę 13.068,60 złotych,

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 9.367,59 złotych,

R. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 9.367,59 złotych,

Wydatki majątkowe o kwotę 9.367,59 złotych, z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 9.367,59 złotych.

§ 5.

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 508.154,00 złotych w:

,, § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 508.154,00 złotych."

§ 6.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 508.154,00 złotych w:

,, § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 508.154,00 złotych."

§ 7.

W załączniku Nr 7 do Uchwały Nr XV/103/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok - "Dotacje udzielone w 2016 roku" wprowadza się zmiany:

Jednostki sektora finansów publicznych:

dodaje się:

Dz. 801 R. 80146 Województwo Opolskie

kwotę dotacji celowej w wysokości 13.068,60 złotych.

§ 8.

W załączniku Nr 9 do Uchwały Nr XV/103/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok - "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016" wprowadza się zmiany:

wiersze:

600

60016

Rynarcice

Modernizacja drogi gminnej
w miejscowości

9.367,59

zastępuje się wierszami:

921

92109

Rynarcice

Uzbrojenie terenu pod świetlicę wiejską na boisku sportowym
w Rynarcicach

9.367,59

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.

§ 10.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący


Ryszard Duś

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe