Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XVIII/143/16 Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Olesno

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ), w związku z art. 400a ust. 1 pkt.5 i art.403 ust. 2-5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami): Rada Miejska uchwala :

§ 1. Wprowadza się zasady oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu gminy określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Olesno, wybudowanych po 1 stycznia 2016 r.

§ 2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Olesno stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wzór umowy o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania instalacji budowy studni wierconych na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Olesno stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Oleśnie


Henryk Kucharczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/143/16
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 22 marca 2016 r.

§ 1. Cele dotacji :

1) zaopatrzenie mieszkańców w wodę dobrej jakości,

2) stworzenie alternatywy dla dostarczania wody z wodociągu publicznego do istniejących budynków mieszkalnych , dla których budowa wodociągu jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona,

3) poprawa środowiska naturalnego Gminy Olesno.

§ 2. Przedmiot dofinansowania :

1) nieruchomości zabudowane które nie mają możliwości włączenia się do gminnej sieci wodociągowej lub budowa przyłącza wodociągowego ze względów ekonomicznych byłaby nieuzasadniona.

§ 3. Warunki przyznania dofinansowania :

1) Osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi złożyć pisemny wniosek z określeniem lokalizacji inwestycji (numer geodezyjny działki i obręb) wraz z opisem przedsięwzięcia oraz przedstawić badanie jakości wody.

2) Czynnościami związanymi z kwalifikacją wniosków i ich rozpatrywaniem oraz odbiorem do użytkowania wykonanych studni ,zajmować się będzie komisja powołana przez Burmistrza Olesna.

3) Wnioskodawca o sposobie rozpatrzenia wniosku o przyznanie dofinansowania zostanie poinformowany na piśmie.

4) Dofinansowanie będzie realizowane według kolejności wpływu wniosków i będzie uzależnione od posiadanych środków. W związku z oczekiwaniem na udzielenie dofinansowania wnioskodawcy nie przysługują żadne roszczenia.

5) Wniosek nie rozpatrzony w danym roku kalendarzowym z uwagi na wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie , rozpatrzony zostanie w następnym roku kalendarzowym zgodnie z kolejnością złożonych wniosków.

§ 4. Zasady dofinansowania :

1) Osoby uprawnione do dofinansowania :

a. dotacje może uzyskać osoba będąca inwestorem budowy studni wierconej,

b. inwestorem może być osoba indywidualna lub grupa osób na stele zameldowanych na terenie gminy.

2) Inwestycja realizowana na nieruchomości położonej na terenie Gminy Olesno.

3) Podstawą ubiegania się o dofinansowanie ze środków budżetu gminy jest legitymowanie się własnością lub prawem do dysponowania nieruchomością.

§ 5. Źródła finansowania inwestycji :

1) dotacje przyznawane są z budżetu Gminy Olesno,

2) osoba lub grupa osób ubiegająca się o dofinansowanie po zrealizowaniu budowy studni wierconej do budynku mieszkalnego , może uzyskać dotację do 50% kosztów całego zadania nie więcej niż 3.000 zł.(trzy tysiące złotych).

§ 6. Rozliczenie dofinansowania :

1) Dofinansowanie przyznaje się na podstawie przedłożonej faktury lub faktur i pokwitowaniem zapłaty za zakup urządzeń i usługę (lub jej elementów) oraz protokołu oględzin sporządzonego przez komisję.

2) Warunkiem wypłaty dofinansowania jest zrealizowanie budowy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, stosownymi przepisami prawa wodnego i geologicznego , która gwarantuje jakość wody określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku - w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2015 r. poz. 1989 z późniejszymi zmianami).

3) Spełnienie warunku określonego w punkcie 2 związane jest z wykonaniem badań jakości wody w zakresie określonym w załączniku nr 1 i 2 rozporządzenia.

§ 7. Monitoring i kontrola :

1) Finansujący zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli w zakresie prawidłowości eksploatacji studni w przeciągu 5 lat od dnia przekazania środków.

2) W przypadku stwierdzenia przez finansującego nieprawidłowości w eksploatacji lub zaprzestania eksploatacji przez dofinansowanego z przyczyn od niego zależnych , zastrzega się prawo żądania zwrotu przekazanych środków finansowych.

3) Uprawnienie żądania zwrotu kwot dofinansowania wygasa z upływem 5 lat od daty przekazania środków finansowych.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/143/16
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 22 marca 2016 r.

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Olesno.

I. Dane wnioskodawcy :

1. Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………..

2. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………

3. Telefon ………………………………

4. Numer dowodu osobistego ………………………………………………………………….

Organ wydający ……………………………………………………………………………..

5. Numer PESEL ……………………………………………………………………………..

6. Nazwa banku i numer konta, na które ma być przekazane dofinansowanie

………………………………………………………………………………………………..

II. Dane współwłaściciela studni wierconej , jeśli dotyczy :

1. Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………..

2. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………

3. Telefon ………………………………

4. Numer dowodu osobistego ………………………………………………………………….

Organ wydający ……………………………………………………………………………..

5. Numer PESEL ……………………………………………………………………………..

6. Nazwa banku i numer konta, na które ma być przekazane dofinansowanie

………………………………………………………………………………………………..

III. Dane formalno - prawne inwestycji :

1. Adres nieruchomości , na której eksploatowana jest studnia ………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Numer działki ……………………………..obręb ewidencyjny…………………………….

2. Zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Oleśnie o przystąpieniu do budowy studni wierconej ………………………………………….., lub pozwolenie na budowę Nr ……………………………

3. Data rozpoczęcia budowy ……………………………………………………………………

4. Data zakończenia budowy …………………………………………………………………

5. Data oddania studni do eksploatacji ………………………………………………………..

6. Imię i nazwisko , adres zamieszkania i numer uprawnień kierownika budowy lub osoby odpowiedzialnej za budowę …………………………………………………………………


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/143/16
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 22 marca 2016 r.

Umowa Nr ………..

zawarta w dniu ………………………… pomiędzy Gminą Olesno , reprezentowaną przez

Burmistrza Olesna Sylwestra Lewickiego

zwanego dalej,,Finansującym",

a Panem/Panią

………………………………………………………………………………………………….

zamieszkałym/ą …………………………………………………………………………………

legitymującego/ą się dowodem osobistym Nr …………………….PRSEL……………………

zwanym dalej,,Dofinansowanym" :

o następującej treści :

§ 1. 1. Strony ustalają, że dofinansowany spełnia wymogi dotyczące zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budwy studni wierconych na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Olesno określonymi w załączniku Nr 1 do uchwały nr ………………. Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia……………………………

2. Przyznaje się dofinansowanie w wysokości ……………………zł.

(Słownie : ……………………………………………………………………………………)

do wykonanej budowy studni wierconej i zakupionych urządzeń , zrealizowanej w miejscowości ………………………….. na działce oznaczonej numerem geodezyjnym ………………….w obrębie ………………………………

3. Dofinansowany przedłożył faktury usługi/zakupu :

a.numer ……………………….. z dnia……………………………………………………….

wystawioną przez ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

§ 2. Finansujący zobowiązuje się do przekazania dofinansowania na rachunek bankowy Dofinansowanego nr …………………………………………. W terminie 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

§ 3. Dofinansowany zobowiązuje się do :

1. Bieżącej i prawidłowej zgodnej z instrukcją eksploatacji studni poprzez utrzymanie jakości wody w zakresie określonym w załączniku nr 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.- w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2015 r. poz.1989 z późniejszymi zmianami).

2. Do poddania się kontroli w zakresie prawidłowości eksploatacji w ciągu 5 lat od dnia przekazania środków na ten cel.

3. Kontrolę przeprowadzą osoby upoważnione przez Finansującego.

§ 4. W przypadku niedotrzymania warunków określonych w § 3 lub zaprzestania eksploatacji studni z przyczyn leżących po stronie Dofinansującego , zobowiązuje się on na pisemny wniosek Finansującego do zwrotu kwoty wymienionej w § 1 w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości eksploatacji studni lub zaprzestania jej działania.

§ 5. Uprawnienie żądania zwrotu kosztów dofinansowania wygasa z upływem 5 lat od przekazania ich Dofinansowanemu.

§ 6. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy , strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu Sądowi Rejonowemu w Oleśnie .

§ 7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach , dwa egzemplarze dla Finansującego , jeden egzemplarz dla Dofinansowanego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe