Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIII/132/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2015 r. poz. 1515) oraz art.211, art.212, art. 235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Otmuchowie uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów o kwotę:6 469 734,00zł
w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę6 455 234,00 zł

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę14 500,00zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 1)

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków:6 469 734,00zł
w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę6 430 234,00 zł

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę39 500,00zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 2)

§ 3. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 7 154 992,20zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 3)

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady


Stanisław Zaczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/132/2016
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 24 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/132/2016
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 24 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/132/2016
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 24 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Plan wydatków majątkowych po zmianach w 2016 roku

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe