Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIII/102/2016 Rady Gminy Rudniki

z dnia 18 marca 2016 r.

w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 roku poz. 1515 z późn.zm.), oraz art. 211 i 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Rudniki uchwala:

§ 1.

Dokonać zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu gminy w 2016 roku" stanowiącym załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/94/2015 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 roku w następujący sposób:

1) w dziale 600, rozdziale 60016 na zadaniu pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 101022 O

Jaworzno - Mostki "

- zmienić nazwę zadania na "Przebudowa drogi gminnej Nr 101022 O Jaworzno - Mostki - Polesie"

- zmniejszyć środki własne o 590 000 zł.

- zmniejszyć środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

o 1 060 000 zł.

Łączne nakłady na zadaniu po zmianach wynoszą 60 000 zł.

2) w dziale 600, rozdziale 60016 na zadaniu pn. "Przebudowa ulic w Rudnikach: Reymonta,
Ogrodowa, Dworska, Sienkiewicza i Joanny Żubr"

- zmniejszyć środki własne o 500 000 zł.

- zmniejszyć dotację z budżetu państwa o 510 000 zł.

Łączne nakłady na zadaniu po zmianach wynoszą 10 000 zł.

3) w dziale 600, rozdziale 60017 na zadaniu pn. "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Rudniki - Młyny"

- zwiększyć środki własne o 41 000 zł.

- zmniejszyć dotację z budżetu województwa opolskiego o 7 000 zł.

Łączne nakłady na zadaniu po zmianach wynoszą 564 000 zł.

4) w dziale 600, rozdziale 60017 na zadaniu pn. "Budowa drogi Julianpol - Parkiecie"

- zmienić nazwę zadania na "Przebudowa drogi Julianpol - Parkiecie"

5) w dziale 750, rozdziale 75023 na zadaniu pn. "Przebudowa poddasza w urzędzie gminy - II etap"

- zwiększyć środki własne o 30 000,00

Łączne nakłady na zadaniu po zmianach wynoszą 180 000 zł.

6) w dziale 754, rozdziale 75412

- wprowadzić nowe zadanie pn. "Dofinansowanie zakupu 4 szt. aparatów powietrznych dla OSP
Dalachów"

Łączne nakłady na zadaniu wynoszą 14 000 zł.

7) w dziale 900, rozdziale 90015 na zadaniu pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w Słowikowie"

- zmniejszyć środki własne o 40 000 zł.

Łączne nakłady na zadaniu po zmianach wynoszą 20 000 zł.

8) w dziale 900, rozdziale 90015 na zadaniu pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w Jaworku Górnym"

- zwiększyć środki własne o 20 000 zł.

Łączne nakłady na zadaniu po zmianach wynoszą 40 000 zł.

§ 2.

Plan inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku po zmianach (tekst jednolity) otrzymuje brzmienie określone w załaczniku do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Rudniki.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Edward Gładysz


Załącznik do Uchwały Nr XIII/102/2016
Rady Gminy Rudniki
z dnia 18 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe