Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie Nr 8/03/2016 Starosty Namysłowskiego

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie ustalenia w 2016 r. średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Namysłowskim

Tekst pierwotny

Na podstawie § 70 ust. 1, pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Namysłowie oraz art.196 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm).

§ 1. Średni miesięczny wydatek przeznaczony na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Namysłowie
w 2016 r. ustala się w kwocie 4.045,84 zł.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Namysłowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

Starosta Namysłowski


Andrzej Michta

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe