Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIV/104/2016 Rady Gminy Lubrza

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515, 1045, 1890) i art. 11a ust. 1, ust 2, ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.
z 2013 r. poz. 856; Dz. U. z 2015 r. poz. 266) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza na rok 2016".

2. Ilekroć w programie jest mowa o:

1) podmiocie - należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno- Handlowych-Wielobranżowych "GABI", ul. Dworcowa 24, 47-210 Żędowice, reprezentowane przez Gabrielę Bartoszek, które uzyskało zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Lubrza, na podstawie zawartej umowy nr V.6140.1.2016.ROŚ w dniu 27 stycznia 2016r.;

2) programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza;

3) schronisku - należy przez to rozumieć Fundację "S.O.S. dla Zwierząt", zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000285182, z siedzibą w Chorzowie, ul. Antoniów 1,
41-508 Chorzów.

4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.

Rozdział 2.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

§ 2. Zapewnia się bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Lubrza miejsca
w schronisku dla zwierząt o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, z którym Gmina Lubrza zawarła umowę
nr V.6140.2.2016.ROŚ w dniu 27 stycznia 2016r.

Rozdział 3.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami

§ 3. 1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, polega na:

1) ustaleniu miejsca (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty wolno żyjące;

2) dokarmianiu poprzez zakupienie karmy i zapewnienie wody pitnej w miejscach ich przebywania;

3) sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2 zostaną zrealizowane przez pracowników Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubrzy, dzięki współpracy z mieszkańcami Gminy Lubrza, czującymi potrzebę opieki nad zwierzętami, organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz podmiotem, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 niniejszego programu.

3. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 zostanie zrealizowane przez lekarza weterynarii prowadzącego lecznicę Dla Zwierząt "Vetus" Damian Alter ul. Kolejowa 29, 48-200 Prudnik woj. opolskie, z którym Gmina Lubrza zawarła umowę nr V.6140.3.2016.ROŚ w dniu 27 stycznia 2016r.

Rozdział 4.
Odławianie bezdomnych zwierząt

§ 4. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Lubrza będzie realizowane na podstawie zgłoszeń od mieszkańców Gminy Lubrza, które przyjmuje Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubrzy.

2. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu i umieszczeniu w schronisku, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 3 niniejszego programu.

3. Odławianie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

4. Powyższe zadania zostaną zrealizowane przez podmiot, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 1 niniejszego programu.

Rozdział 5.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt

§ 5. 1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację, realizuje schronisko,
o którym mowa w § 1 ust.2 pkt 3 niniejszego programu, przeprowadzając zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieje przeciwwskazanie do wykonania zabiegów
z uwagi na stan zdrowia i wiek.

2. Zabieg sterylizacji albo kastracji może być przeprowadzony tylko przez lekarza weterynarii.

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich
w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna.

Rozdział 6.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ 6. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, realizowane jest poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.

2. Powyższe zadanie zostanie zrealizowane przez:

1) schronisko, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 niniejszego programu;

2) podmiot, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 1 niniejszego programu;

3) pracowników Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy
w Lubrzy poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lubrzy oraz współpracę z sołtysami Gminy Lubrza.

Rozdział 7.
Usypianie ślepych miotów

§ 7. 1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii współpracującego ze schroniskiem, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 niniejszego programu, jak i lekarza weterynarii prowadzącego lecznicę Dla Zwierząt "Vetus" Damian Alter ul. Kolejowa 29, 48-200 Prudnik woj. opolskie, z którym Gmina Lubrza zawarła umowę, o której mowa § 3 ust. 3 niniejszego programu.

2. Zwierzę usypiane musi być traktowane do ostatniej chwili życia łagodnie i przyjaźnie, należy zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń.

3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie służby do tego przeznaczone.

4. Zabiegi uśpienia ślepych miotów zostaną sfinansowane przez Urząd Gminy w Lubrzy wyłącznie właścicielom zwierząt, którzy są mieszkańcami Gminy, po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu do Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubrzy wraz z oświadczeniem, że poddadzą sukę/kotkę zabiegowi sterylizacji.

Rozdział 8.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca
dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Lubrza

§ 8. 1. Wskazanie gospodarstwa rolnego następuje na podstawie umowy nr V.6140.4.2016.ROŚ z dnia 27.01.2016r. zawartej przez Gminę z właścicielem gospodarstwa.

2. Zakres umowy określa gotowość zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim oraz dotyczy indywidualnych przypadków przekazania zwierząt do gospodarstwa rolnego.

3. Gospodarstwem rolnym przyjmującym i zapewniającym opiekę zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Lubrza jest gospodarstwo rolne Pana Jarosława Giżyckiego położone w Krzyżkowicach 19a,
48-231 Lubrza.

Rozdział 9.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych i innych zdarzeń losowych z udziałem zwierząt (z terenu Gminy Lubrza) realizuje lekarz weterynarii prowadzący lecznicę Dla Zwierząt "Vetus" Damian Alter ul. Kolejowa 29, 48-200 Prudnik woj. opolskie, z którym Gmina Lubrza zawarła umowę o której mowa w § 3 ust. 3 niniejszego programu.

Rozdział 10.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu

§ 10. 1. Koszt realizacji programu, o którym mowa w niniejszej uchwale, ponosi Gmina Lubrza.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotowego programu wynosi 6 700 zł.

3. Sposób wydatkowania tych środków przedstawia się następująco:

1) zapewnienie miejsca w schronisku 3690 zł;

2) wyłapywanie i transport zwierząt 1830 zł;

3) usługi weterynaryjne 980 zł;

4) dokarmianie 200 zł.

Rozdział 11.
Postanowienia końcowe

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Elżbieta Szwadowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe