Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIV/109/2016 Rady Gminy Lubrza

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie stypendiów, wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2016 poz. 176) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz wysokość nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, w dyscyplinach sportowych mających znaczenie dla gminy Lubrza.

2. Za dyscypliny sportowe mające znaczenie dla gminy Lubrza uznaje się dyscypliny sportowe określone
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Stypendia, nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane osobom fizycznym, które są zawodnikami zamieszkałymi na terenie gminy Lubrzy.

2. Nagrody mogą być przyznawane trenerom zawodników, o których mowa w ust.1 prowadzących szkolenie tych zawodników.

Rozdział 2.
Stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

§ 3. 1. Stypendium sportowe może być przyznane za wyniki sportowe osiągnięte w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym w indywidualnych dyscyplinach sportu, mających znaczenie dla gminy Lubrza.

2. Warunkiem otrzymania stypendium, o którym mowa w ust.1 jest zajęcie od pierwszego do dziesiątego miejsca w następujących klasyfikacjach:

1) Igrzyska Olimpijskie;

2) Igrzyska Paraolimpijskie;

3) Mistrzostwa Świata;

4) Akademickie Mistrzostwa Świata;

5) Uniwersjada;

6) Mistrzostwa Europy;

7) Akademickie Mistrzostwa Świata;

8) Mistrzostwa Świata Młodzieżowców;

9) Mistrzostwa Świata Juniorów i Juniorów Młodszych.

§ 4. Stypendium może być przyznane raz w roku na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

§ 5. 1. Wysokość miesięcznego stypendium wynosi 1.000 zł brutto.

2. W przypadku osiągnięcia przez:

1) zawodnika w ciągu roku dwóch lub więcej wyników sportowych, o których mowa w § 3 ust. 2, stypendia nie podlegają sumowaniu;

2) zawodnika w ciągu jednej imprezy dwóch lub więcej wyników sportowych, o których mowa w § 3 ust.2, stypendia nie podlegają sumowaniu.

§ 6. Stypendium wypłacane jest za pełny miesiąc kalendarzowy do 10 dnia każdego miesiąca.

Rozdział 3.
Nagrody pieniężne i wyróżnienia za wynik sportowy

§ 7. 1. Nagroda lub wyróżnienie w formie statuetki mogą zostać przyznane za wyniki sportowe osiągnięte
w krajowym współzawodnictwie sportowym w indywidualnych dyscyplinach sportu mających znaczenie dla gminy Lubrza.

2. Warunkiem otrzymania nagrody lub wyróżnienia, o których mowa w ust.1 jest zajęcie od pierwszego
do dziesiątego miejsca w następujących klasyfikacjach:

1) Mistrzostwa Polski;

2) Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży;

3) Młodzieżowe Mistrzostwa Polski;

4) Mistrzostwa Polski Juniorów;

5) Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych;

6) Akademickie Mistrzostwa Polski.

3. Wysokość nagrody finansowej wynosi 2.000 zł brutto.

§ 8. 1. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w ciągu jednej imprezy dwóch lub więcej wyników sportowych, o których mowa w § 7 ust. 2 nagrody nie podlegają sumowaniu.

2. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w ciągu roku dwóch lub więcej wyników sportowych, o których mowa w § 7 ust. 2 nagrody nie podlegają sumowaniu.

§ 9. 1. Nagroda dla trenera, o którym mowa w § 2 ust. 2 może być przyznana po spełnieniu przez zawodnika przynajmniej jednego z warunków określonego w § 3 ust.2 lub § 7 ust.2, który w dniu osiągnięcia wyniku znajdował się pod opieką szkoleniową trenera.

2. Nagroda wynosi 1.000 zł brutto.

§ 10. Nagrodę pieniężną wypłaca są do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyznano nagrodę.

Rozdział 4.
Tryb przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień

§ 11. 1. Wnioski o przyznanie stypendium, nagrody lub wyróżnienia mogą składać:

1) kluby sportowe;

2) właściwe polskie lub okręgowe związki sportowe;

3) zawodnicy i trenerzy.

2. Wnioski o stypendium, nagrody i wyróżnienia składa się do 31 grudnia danego roku, w którym wynik sportowy został uzyskany.

3. Wójt Gminy Lubrza podejmuje decyzję w sprawie przyznania stypendiów, nagród i wyróżnień w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku.

4. Wzór wniosku określa załącznik nr 2 do uchwały.

Rozdział 5.
Warunki pozbawiania stypendiów, nagród, wyróżnień

§ 12. 1. Wójt Gminy Lubrza pozbawia stypendium, nagrody, wyróżnienia na uzasadniony wniosek wnioskodawcy, jeżeli:

1) zawodnik przestał być zawodnikiem klubu sportowego;

2) zawodnik jest trwale niezdolny do startów lub treningów;

3) zawodnik został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego związku sportowego;

4) zawodnik zaprzestał startów lub treningów, w tym nie realizuje planu szkoleniowego;

5) zawodnik został ukarany dyscyplinarnie;

6) zawodnik swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził na utratę dobrego imienia gminę Lubrza lub klub sportowy;

7) popełniono przestępstwa z winy umyślnej, którego popełnienie zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu.

2. Pozbawienie prawa do stypendium następuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wystąpienia okoliczności określonej w ust. 1.

3. W przypadku, o którym mowa w § 12 ust.1 nagroda podlega zwrotowi na rachunek bankowy gminy Lubrza.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Elżbieta Szwadowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/109/2016
Rady Gminy Lubrza
z dnia 24 marca 2016 r.

Lista dyscyplin sportowych mających znaczenie dla Gminy Lubrza

1. Lekkoatletyka

2. Pływanie

3. Podnoszenie ciężarów

4. Łyżwiarstwo figurowe

5. Short-track

6. Strzelectwo sportowe

7. Kajakarstwo

8. Karate

9. Taekwondo

10. Judo

11. Jeździectwo

12. Szachy

13. Tenis ziemny

14. Tenis stołowy

15. Szermierka

16. Boks


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/109/2016
Rady Gminy Lubrza
z dnia 24 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe