Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr 169/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia 24 marca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W statucie Gminy Namysłów stanowiącym załącznik do Uchwały Nr X/89/03 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 października 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów (Dz. Urz. Woj. Op. z 2004 r., nr 2, poz. 29, z późn. zm.) zmienionym Uchwałą Nr XXXII/306/09 z 29 października 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2009 r., nr 101, poz. 1440), Uchwałą Nr XI/119/11 z 29 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2012 r., poz. 116), Uchwałą Nr XV/188/12 z 6 września 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2012 r., poz. 1364), Uchwałą Nr XXVII/355/14 z 12 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2014 r., poz. 1530) oraz Uchwałą Nr 55/VII/15 z 2 kwietnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2015 r., poz. 979) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

Gmina - Gminę Namysłów,

Rada - Radę Miejską w Namysłowie,

Radny - Radnego Rady Miejskiej w Namysłowie,

Komisja - komisje Rady Miejskiej w Namysłowie,

Komisja Rewizyjna - Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Namysłowie,

Burmistrz - Burmistrza Namysłowa,

Statut - Statut Gminy Namysłów,

Jednostki pomocnicze - sołectwa oraz osiedla.";

2) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Finansowanie zadań jednostek pomocniczych gminy odbywa się bezpośrednio z budżetu Gminy.";

3) § 14 otrzymuje brzmienie:

Rada działa na sesjach oraz poprzez swoje komisje. Burmistrz jest wykonawcą uchwał Rady. Burmistrz i komisje Rady składają sprawozdania ze swojej działalności.";

4) § 15 otrzymuje brzmienie:

Rada wybiera ze swojego grona:

1) Przewodniczącego Rady;

2) dwóch Wiceprzewodniczących;

3) komisje stałe Rady;

4) komisje doraźne.";

5) § 16 otrzymuje brzmienie:

Radny może być członkiem co najwyżej 2 komisji stałych.";

6) w § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Porządek obrad, dotyczący ust. 2 pkt. 2, obejmuje sprawozdanie Burmistrza poprzedniej kadencji o stanie Gminy.";

7) § 18 otrzymuje brzmienie:

1. Do zadań Przewodniczącego Rady należy:

1) zwołanie sesji Rady;

2) przewodniczenie obradom;

3) kierowanie obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady;

4) zarządzanie i przeprowadzanie głosowania nad projektami uchwał;

5) podpisywanie uchwał Rady, protokołów z obrad sesji;

6) czuwanie nad zapewnieniem właściwych warunków do wykonywania mandatu przez radnych;

7) koordynowanie pracy stałych i doraźnych komisji Rady.

2. Przewodniczący może realizować zadania, o których mowa wyżej, przy pomocy Wiceprzewodniczących.

3. Przewodniczący określa zakres oraz zasady realizacji zadań przez Wiceprzewodniczących.";

8) § 19 otrzymuje brzmienie:

W przypadku odwołania z funkcji lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji Rada dokonuje wyboru na wakujące miejsce na najbliższej sesji.";

9) w § 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Porządek obrad obejmuje w szczególności:

1) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od ostatniej sesji;

2) rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał;

3) interpelacje i zapytania radnych;

4) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

5) sprawy organizacyjne (różne) i wolne wnioski;

6) zakończenie sesji.";

10) w § 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie do 14 dni.";

11) w § 33 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady, które występują na sesji.";

12) w § 40:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Z każdej sesji Rady sporządza się protokół obrad, w którym, w szczególności, odnotowuje się podjęte rozstrzygnięcia. W przypadku gdy przebieg sesji jest rejestrowany przez protokolanta na nośniku cyfrowym, zapisy te stanowią jego materiał pomocniczy. Po przyjęciu protokołu przez Radę, materiał pomocniczy, o którym mowa wyżej, przechowywany jest we właściwej komórce organizacyjnej przez okres 3 miesięcy.",

b) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

Projekt protokołu z sesji powinien być podany do publicznej wiadomości nie później niż na 7 dni przed najbliższą sesją.";


13) § 41 otrzymuje brzmienie:

1. Rada podejmuje uchwały na wniosek:

1) Przewodniczącego Rady;

2) przewodniczących Komisji Rady za zgodą członków komisji;

3) grupy co najmniej 3 radnych;

4) klubu radnych;

5) Burmistrza;

6) grupy 200 mieszkańców Gminy, którzy posiadają czynne prawo wyborcze.

2. W projekcie uchwały należy podać w szczególności:

1) datę i tytuł;

2) podstawę prawną;

3) postanowienia merytoryczne, w miarę potrzeby określenie źródła finansowania uchwały;

4) określenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały;

5) przepisy przejściowe i derogacyjne;

6) termin wejścia uchwały w życie oraz ewentualny czas jej obowiązywania.

3. Projekt uchwały przedłożony Radzie powinien zawierać uzasadnienie, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały.

4. Rada może podejmować uchwały, w których wyraża swoje opinie, stanowiska, a także apele i rezolucje.

5. Projekt uchwały, dla swojej skuteczności, wymaga pisemnej opinii radcy prawnego Urzędu Miejskiego.";

14) § 51 otrzymuje brzmienie:

1. Do wykonywania swoich zadań rada powołuje stałe i doraźne komisje.

2. Przewodniczących Komisji wybiera Rada w głosowaniu jawnym spośród członków Rady.

3. Komisje podlegają Radzie.

4. Komisje stałe zobowiązane są do przedłożenia:

1) rocznego planu pracy, który podlega zatwierdzeniu przez Radę;

2) sprawozdania z działalności raz do roku.

5. Komisje doraźne zobowiązane są do przedłożenia:

1) planu pracy;

2) sprawozdania z działalności na najbliższej sesji po zrealizowaniu założonego celu.

6. Komisje odbywają posiedzenia, na których rozpatrują sprawy, należące do ich właściwości.";

15) w § 53 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Do posiedzeń komisji stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.";


16) w § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Radny, na żądanie Przewodniczącego Rady, powinien usprawiedliwić swoją nieobecność na posiedzeniu komisji lub sesji Rady, składając stosowne, pisemne wyjaśnienie na ręce Przewodniczącego Rady w terminie 7 dni od otrzymania żądania.";

17) w § 58:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1 Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz pozostałych członków.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

Wiceprzewodniczącego komisji wybierają członkowie komisji ze swojego składu.";

18) w § 59 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji jego obowiązki przejmuje Wiceprzewodniczący komisji.";

19) w § 60:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

W sprawie wyłączenia poszczególnych członków Komisji decyduje komisja zwykłą większością głosów na pisemny wniosek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady - w terminie 3 dni roboczych od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.";

20) w § 61 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem kontroli są zadania własne, zdania określone w Statucie oraz innych przepisach, zobowiązujących Burmistrza do ich wykonania. Komisja bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, wykonanie uchwał Rady i innych zadań, określonych przepisami prawa oraz gospodarowanie mieniem Gminy.";

21) w § 67 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego niezwłocznie przez Przewodniczącego Rady, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.";

22) § 75 otrzymuje brzmienie:

Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia roczny plan pracy w terminie do 31 grudnia każdego roku na następny rok.";

23) w § 77 ust. 5 staje się ust. 6, a ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przesyła zawiadomienie o posiedzeniu komisji przewodniczącym komisji stałych Rady.";


24) § 82 otrzymuje brzmienie:

1. Radni mogą tworzyć kluby, które powinny liczyć co najmniej 3 radnych.

2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone na piśmie Przewodniczącemu Rady.

3. W zgłoszeniu podaje się:

a) nazwę klubu,

b) listę członków,

c) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

5. Przewodniczący klubu reprezentuje klub na zewnątrz.

6. Przewodniczący Rady informuje Radę o powstaniu klubu.";

25) w § 88 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Dokumenty z zakresu działania Burmistrza oraz Urzędu Miejskiego udostępnia Sekretarz Gminy, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.";

26) w § 92 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wniosek o udostępnienie informacji o sprawach publicznych składany jest przez zainteresowanego w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej.";

27) w Załączniku nr 2 do Statutu Gminy Namysłów §2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Flaga Gminy używana jest podczas wszystkich uroczystości państwowych i lokalnych oraz referendów i wyborów władz samorządu terytorialnego, Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, Parlamentu Europejskiego, a w szczególności:

1) obrad sesji Rady Miejskiej;

2) Dni Namysłowa;

3) Dnia Samorządu Terytorialnego;

4) Dożynek Gminnych.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady


Lucyna Medyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe