Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr 170/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.), w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 13b oraz art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się w Namysłowie strefę płatnego parkowania obejmującą ulice: 3 Maja, Bohaterów Warszawy, Bolesława Chrobrego, Harcerską, Komuny Paryskiej, Krakowską, Ludwika Waryńskiego, Obrońców Pokoju, Piastowską, Plac Wolności, Pocztową, Rynek, Stanisława Dubois, Stanisława Staszica, Szkolną, Walerego Wróblewskiego, Wały Jana III i Wojska Polskiego.

2. Strefę płatnego parkowania dzieli się na strefy A i B.

3. Granice strefy A tworzy ulica Rynek.

4. Granice strefy B tworzą ulice: 3 Maja, Bohaterów Warszawy, Bolesława Chrobrego, Harcerska, Komuny Paryskiej, Krakowska, Ludwika Waryńskiego, Obrońców Pokoju, Piastowska, Plac Wolności, Pocztowa, Stanisława Dubois, Stanisława Staszica, Szkolna, Walerego Wróblewskiego, Wały Jana III i Wojska Polskiego.

§ 2. 1. W strefie płatnego parkowania pobiera się opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych, w miejscach przeznaczonych na postój, zgrupowanych w strefach A i B, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00.

2. W strefie A ustala się stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych:

1) w pierwszej godzinie postoju w wysokości 3,00 zł za godzinę postoju, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas postoju:

a) za pierwsze rozpoczęte 15 minut postoju w wysokości 0,20 zł,

b) za kolejne 45 minut postoju w wysokości 2,80 zł;

2) w drugiej godzinie postoju w wysokości 3,60 zł za godzinę postoju;

3) w trzeciej godzinie postoju w wysokości 4,30 zł za godzinę postoju;

4) w czwartej i każdej następnej godzinie postoju w wysokości 3,00 zł za godzinę postoju.

3. W strefie B ustala się stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych:

1) w pierwszej godzinie postoju w wysokości 1,00 zł za godzinę postoju, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas postoju:

a) za pierwsze rozpoczęte 15 minut postoju w wysokości 0,20 zł,

b) za kolejne 45 minut postoju w wysokości 0,80 zł;

2) w drugiej godzinie postoju w wysokości 1,20 zł za godzinę postoju;

3) w trzeciej godzinie postoju w wysokości 1,40 zł za godzinę postoju;

4) w czwartej i każdej następnej godzinie postoju w wysokości 1,00 zł za godzinę postoju.


4. Wprowadza się w strefie B opłatę abonamentową za postój pojazdów samochodowych:

1) dla mieszkańców strefy w wysokości 20,00 zł za jeden miesiąc;

2) dla mieszkańców spoza strefy w wysokości 40,00 zł za jeden miesiąc.

5. Wprowadza się w strefie płatnego parkowania zerową stawkę opłaty za postój pojazdów samochodowych dla następujących użytkowników dróg:

1) osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, kierujących pojazdami samochodowymi oznaczonymi kartą parkingową wydaną na podstawie odrębnych przepisów;

2) kierowców przewożących osoby o obniżonej sprawności ruchowej pojazdami oznaczonymi kartą parkingową wydaną na podstawie odrębnych przepisów;

3) kierujących oznakowanymi pojazdami służb komunalnych (pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego, telekomunikacyjnego), podczas wykonywania obowiązków służbowych;

4) kierujących pojazdami TAXI za postój do 15 minut w związku z oczekiwaniem na pasażera lub wysiadaniem pasażera;

5) kierujących oznakowanymi pojazdami Straży Miejskiej w Namysłowie.

6. Zerowa stawka opłaty, o której mowa w ust. 5 pkt 2, dotyczy tylko i wyłącznie miejsc oznakowanych dla osób niepełnosprawnych.

§ 3. 1. Opłatę za każdorazowy postój w strefie płatnego parkowania uiszcza się z góry i należy ją wnieść bezzwłocznie, bez wezwania, z chwilą zajęcia miejsca postojowego, w jeden z niżej podanych sposobów, poprzez:

1) samoobsługowy system biletów parkingowych (automaty parkingowe zainstalowane w pobliżu miejsc parkingowych):

a) z wykorzystaniem monet NBP - wniesiona w tej formie kwota opłaty określa długość opłaconego okresu postoju z dokładnością do 1 minuty, a kwota opłaty za niewykorzystany czas postoju nie podlega zwrotowi,

b) z wykorzystaniem karty płatniczej zbliżeniowej - wniesiona w tej formie kwota opłaty określa długość opłaconego okresu postoju z dokładnością do 1 minuty, a kwota opłaty za niewykorzystany czas postoju nie podlega zwrotowi;

2) uruchomienie w telefonie komórkowym usługi naliczającej opłatę za postój w strefie płatnego parkowania - opłata naliczana jest za rzeczywisty czas postoju;

3) wykupienie abonamentu - tylko i wyłącznie w przypadku postoju w strefie B płatnego parkowania.

2. Uiszczona opłata w strefie A płatnego parkowania uprawnia do postoju w całej strefie płatnego parkowania, zarówno w strefie A jak i strefie B, do czasu upływu opłaconego czasu.

3. Uiszczona opłata w strefie B płatnego parkowania uprawnia do postoju tylko i wyłącznie w całej strefie B płatnego parkowania, do czasu upływu opłaconego czasu. Uiszczona opłata w strefie B płatnego parkowania nie uprawnia do postoju w strefie A płatnego parkowania.

§ 4. 1. Określa się opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za każdorazowy postój pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania w wysokości 50,00 zł.


2. Określa się opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za każdorazowy postój pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania po upływie czasu określonego na wydruku z automatu parkingowego lub po upływie czasu opłaconego kartą płatniczą zbliżeniową oraz telefonem komórkowym w wysokości:

1) 30,00 zł - w przypadku, gdy opłata zostanie uiszczona do siedmiu dni od dnia wystawienia wezwania do zapłaty;

2) 50,00 zł - w przypadku, gdy opłata zostanie uiszczona po upływie siedmiu dni od dnia wystawienia wezwania do zapłaty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 4 maja 2016 r.

Wiceprzewodnicząca Rady


Lucyna Medyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe