Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr 171/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2016 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.) art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856) Rada Miejska w Namysłowie uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2016 roku, zwany dalej Programem.

§ 2. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Namysłów miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest poprzez:

1) opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w miejscu tymczasowego przebywania, do czasu umieszczenia ich w schronisku;

2) podejmowanie działań w zakresie poszukiwania domów tymczasowych dla zwierząt bezdomnych do czasu umieszczenia ich w schronisku;

3) umieszczenie w schronisku "S.O.S dla Zwierząt" z siedzibą w Chorzowie.

§ 3. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana jest poprzez:

1) ustalanie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;

2) zapewnienie dokarmiania w miejscach ich przebywania;

3) umożliwienie przeprowadzenia ich sterylizacji i kastracji, w celu zmniejszenia populacji tych zwierząt.

§ 4. 1. Na terenie Gminy Namysłów wprowadza się stałe interwencyjne odławianie bezdomnych zwierząt.

2. Odławianiem obejmuje się bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku, do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela, a w szczególności zwierzęta chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.

3. Odławianiem bezdomnych zwierząt wraz z oddaniem ich do schroniska zajmuje się na zlecenie Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno-Handlowo-Wielobranżowych "Gabi" Gabriela Bartoszek, ul. Dworcowa 24, 47-120 Żędowice.

4. Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzi się za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie zadaje im cierpienia.

5. Transport odłowionych bezdomnych zwierząt odbywa się środkiem transportu, przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.

6. Dla odłowionych zwierząt zapewnia się miejsce w schroniskach dla zwierząt, o których mowa w § 2 pkt 3.

§ 5. 1. Gmina Namysłów zleca wykonanie sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych pozostających pod jej tymczasową opieką, przed przekazaniem ich nowym właścicielom.

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii.

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 2, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia właściciela.

§ 6. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:

1) informowanie o możliwości adopcji zwierząt przebywających w miejscu tymczasowego przebywania, m. in. poprzez umieszczanie ogłoszeń na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie i na stronie internetowej;

2) współdziałanie z organizacjami społecznymi i podmiotami działającymi na terenie Gminy Namysłów w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt w celu znalezienia nowych właścicieli zwierząt.

§ 7. 1. Usypianie ślepych miotów odbywa się na koszt Gminy Namysłów, wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku dla bezdomnych zwierząt lub lecznicy weterynaryjnej.

2. Zwierzę usypiane musi być traktowane łagodnie i przyjaźnie, bez zadawania bólu. Zabieg powinien być wykonany w sposób humanitarny, poprzez podanie środka usypiającego.

§ 8. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne w m. Barzyna 18, 46-100 Namysłów.

§ 9. 1. W celu zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Namysłów wskazuje się następujące lecznice weterynaryjne:

1) Lecznicę Weterynaryjną "ARKA", z siedzibą przy ul. 1 Maja 9 w Namysłowie;

2) Przychodnię Weterynaryjną Kruszyńscy, z siedzibą przy ul. Mikołaja Reja 17 w Namysłowie;

3) Gabinet Weterynaryjny "VET SERVICE" z siedzibą przy ul. Stawowa 7 w Namysłowie;

4) Gabinet Weterynaryjny "KOCHANE ZWIERZAKI" z siedzibą przy ul. Makowa 9 w Namysłowie.

§ 10. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpiecza się w budżecie Gminy Namysłów w kwocie 35.000,00 zł w rozbiciu na:

1) sterylizacja i kastracja - 8 000,00 zł;

2) zadania obejmujące opiekę nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi - 22 000,00 zł;

3) zakupy i dokarmianie - 5 000,00 zł.

2. Środki finansowe, przeznaczone na realizację Programu, wydatkowane będą w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady


Lucyna Medyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe