Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr 172/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie ustalenia na terenie Gminy Namysłów liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc i warunków sprzedaży napojów alkoholowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1286, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Namysłów:

1) liczbę 60 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży;

2) liczbę 30 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 2. Ustala się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży:

1) miejscem sprzedaży napojów powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ do spożycia poza miejscem sprzedaży jest lokal o powierzchni sprzedaży co najmniej 15 m2 z przeznaczeniem na: sklep branżowy z napojami alkoholowymi, sklep ogólnospożywczy oraz wielobranżowy z wyodrębnionymi punktami sprzedaży alkoholu;

2) miejscem sprzedaży napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa jest sklep branżowy z napojami alkoholowymi, sklep ogólnospożywczy oraz wielobranżowy;

3) miejscem sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży jest lokal gastronomiczny z miejscami konsumenckimi przy stolikach lub bufecie, z wyłączeniem sprzedaży napojów powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) w punktach gastronomicznych;

4) punkt sprzedaży napojów alkoholowych nie może być usytuowany w miejscu graniczenia geodezyjnego z obiektami placówek oświatowych, kultu religijnego, dworców kolejowych i autobusowych oraz placówek ochrony zdrowia. Z powyższego ograniczenia wyłącza się placówki handlowe i gastronomiczne tych przedsiębiorców, którzy przedłożą Burmistrzowi Namysłowa łącznie z wnioskiem o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych pozytywne opinie od właściciela lub administratora chronionego obiektu;

5) w centrum miasta w obrębie murów obronnych ogranicza się:

a) liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży do 10;

b) liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży do 7.

6) Dopuszcza się usytuowanie punktu sprzedaży i podawania napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa na terenie obiektu sportowego, podczas imprez sportowych i rozrywkowych nie mających charakteru masowego, po wcześniejszym uzyskaniu jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.


§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Traci moc Uchwała nr XXXI/444/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 października 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków ich sprzedaży, na terenie Gminy Namysłów.

Wiceprzewodnicząca Rady


Lucyna Medyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe