Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr 180/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie opłaty prolongacyjnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.) oraz art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych, stanowiących dochód Gminy Namysłów.

§ 2. Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 57 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.

§ 3. Traci moc uchwala nr XV/133/08 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 23, poz. 761).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady


Lucyna Medyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe