reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXV/456/16 Rady Miasta Opola

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1045 i 1890) - uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) inicjatorach konsultacji - należy przez to rozumieć podmioty uprawnione do inicjowania konsultacji;

2) konsultacjach - należy przez to rozumieć konsultacje z mieszkańcami Miasta Opola;

3) liście poparcia - należy przez to rozumieć listę poparcia wniosku o przeprowadzenie konsultacji;

4) Mieście - należy przez to rozumieć Miasto Opole;

5) mieszkańcach - należy przez to rozumieć osoby mieszkające w Opolu;

6) organizacjach - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) i działające na terenie Miasta Opola;

7) planie konsultacji - należy przez to rozumieć roczny plan konsultacji;

8) Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Opola;

9) Radzie Miasta - należy przez to rozumieć Radę Miasta Opola;

10) Radzie Konsultacji - należy przez to rozumieć Społeczną Radę Konsultacji;

11) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta Opola;

12) władzach Miasta - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Opola oraz Radę Miasta Opola;

13) wniosku - należy przez to rozumieć wniosek podmiotów uprawnionych na podstawie niniejszej uchwały o przeprowadzenie konsultacji;

14) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć osoby reprezentujące inicjatorów konsultacji.

§ 2. 1. Konsultacje to otwarty proces dialogu władz Miasta z mieszkańcami, mający na celu podjęcie przez władze Miasta optymalnych decyzji w sprawach publicznych, wpływających na jakość życia mieszkańców.

2. Celem konsultacji jest ponadto:

1) kształtowanie poczucia współodpowiedzialności mieszkańców za Miasto poprzez włączenie ich w proces zarządzania Miastem;

2) udoskonalanie współpracy władz Miasta z mieszkańcami;

3) wzmacnianie i rozwijanie idei wspólnoty samorządowej w Mieście;

4) eliminowanie przyczyn konfliktów;

5) maksymalizacja trafności procesów decyzyjnych;

6) pozyskanie społecznego zrozumienia dla projektowanych rozwiązań, także zgłaszanych przez mieszkańców.

§ 3. Konsultacje przeprowadza się:

1) w przypadkach przewidzianych ustawami;

2) w sprawie aktualizacji niniejszych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji;

3) w innych ważnych dla Miasta sprawach.

§ 4. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do konsultacji, o których mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

§ 5. W przypadku uregulowania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przepisach powszechnie obowiązujących w obszarze objętym tymi przepisami, niniejszą uchwałę stosuje się w zakresie nieuregulowanym w tych przepisach.

§ 6. Konsultacje przeprowadza się z uwzględnieniem następujących zasad:

1) dialogu, otwartości i dobrej wiary - konsultacje prowadzone są w duchu dialogu i partnerstwa, strony wysłuchują się wzajemnie i wykazują wolę wzajemnego zrozumienia;

2) powszechności i dostępności - jako podstawy stworzenia warunków do inicjowania lub udziału w konsultacjach wszystkich mieszkańców zainteresowanych konsultowanym problemem, jak i zainteresowanych wyrażeniem swojej opinii w sprawie;

3) rzetelności i przejrzystości - wszelkie informacje dotyczące konsultacji powinny być powszechnie dostępne, nie tylko pod względem zasięgu, ale i czytelności (jasność, zrozumiałość, rzetelność i kompletność informacji), postępowanie stron konsultacji sprzyjać ma ich wiarygodności i wzajemnemu zaufaniu;

4) responsywności - każdemu, kto zgłosi opinię, należy się merytoryczna odpowiedź w rozsądnym terminie, nie wyłączając odpowiedzi zbiorczych;

5) koordynacji - konsultacje nie są działaniami spontanicznymi, a przygotowywanymi i koordynowanymi przez Prezydenta;

6) przewidywalności - konsultacje przeprowadza się zawsze na początku procesu decyzyjnego, zgodnie z przyjętymi zasadami i w sposób zaplanowany;

7) poszanowania interesu ogólnego - ostateczne decyzje podejmowane w wyniku przeprowadzonych konsultacji powinny reprezentować interes publiczny i dobro ogólne.

§ 7. 1. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla władz Miasta, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej.

2. Władze Miasta podejmujące decyzję w przedmiocie konsultacji kierują się opinią wyrażoną przez mieszkańców.

§ 8. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców, jeżeli były przeprowadzone zgodnie z niniejszą uchwałą oraz z powszechnie obowiązującym prawem.

Rozdział 2.
Społeczna Rada Konsultacji

§ 9. 1. Prezydent powołuje w drodze zarządzenia Społeczną Radę Konsultacji.

2. W skład Rady Konsultacji wchodzi:

1) dwóch przedstawicieli Prezydenta;

2) dwóch przedstawicieli rad dzielnic spośród osób wskazanych przez te rady;

3) dwóch przedstawicieli Rady Miasta;

4) trzech przedstawicieli Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;

5) trzech przedstawicieli mieszkańców wybranych w drodze publicznego losowania.

3. Członkowie Rady Konsultacyjnej wykonują swoje zadania nieodpłatnie.

4. Tryb działania Rady Konsultacji Prezydent ustala w drodze odrębnego zarządzenia.

§ 10. Do zadań Rady Konsultacji należy:

1) aktywny udział w procesie planowania i realizacji poszczególnych procesów konsultacji;

2) inicjowanie kampanii informacyjnych oraz edukacyjnych z zakresu konsultacji;

3) opiniowanie wniosków o przeprowadzenie konsultacji;

4) opiniowanie rocznych planów konsultacji i raportów z ich realizacji;

5) przygotowywanie propozycji tematów do konsultacji w oparciu o rozeznane potrzeby w Mieście.

§ 11. 1. Rada Konsultacji może korzystać z głosu doradczego społecznego eksperta, specjalizującego się w zagadnieniach partycypacji obywatelskiej, dialogu obywatelskiego lub konsultacji.

2. Eksperci, o których mowa w ust. 1, powoływani są przez Prezydenta w drodze zarządzenia po zasięgnięciu opinii Rady Konsultacji, przedstawionej w drodze uchwały.

Rozdział 3.
Roczny plan konsultacji

§ 12. 1. Do końca października danego roku Prezydent przygotowuje propozycje wszystkich tematów konsultowanych w następnym roku kalendarzowym.

2. Propozycje, o których mowa w ust. 1 Prezydent podaje do publicznej wiadomości w oficjalnym serwisie internetowym Urzędu oraz niezwłocznie kieruje do zaopiniowania Radzie Konsultacji.

3. Rada Konsultacji przedstawia swoją opinię na spotkaniu z Prezydentem, które odbywa się nie wcześniej niż 7 dni i nie później niż 30 dni od daty przedstawienia jej, przez Prezydenta, propozycji. Na spotkaniu Rada Konsultacji może także zgłaszać własne propozycje tematów konsultacji.

4. Opinia i propozycje Rady Konsultacji nie są wiążące dla Prezydenta, wymagają jednak zajęcia przez Prezydenta stanowiska.

5. W terminie 30 dni od daty spotkania, o którym mowa w ust. 3, Prezydent sporządza informację ze spotkania, w której odnosi się do opinii i propozycji Rady Konsultacji, a w razie odrzucenia propozycji Rady Konsultacji uzasadnia swoje stanowisko.

§ 13. 1. W oparciu o opinię i propozycje Rady Konsultacji, Prezydent opracowuje roczny plan konsultacji.

2. Plan konsultacji jest podstawowym narzędziem planowania konsultacji w Mieście.

3. Prezydent podaje do publicznej wiadomości plan konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, w oficjalnym serwisie internetowym oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz niezwłocznie przekazuje do wiadomości Radzie Miasta oraz radom dzielnic.

4. Podanie do publicznej wiadomości planu konsultacji następuje w terminie 30 dni od daty spotkania, o którym mowa w §12 ust. 2 i 4 niniejszej uchwały.

§ 14. 1. Z realizacji planu konsultacji za dany rok Prezydent sporządza sprawozdanie i przedstawia go do zaopiniowania Radzie Konsultacji. Opinia Rady Konsultacji nie jest wiążąca.

2. Rada Konsultacji składa swoją opinię w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

3. Sprawozdanie wraz z opinią Rady Konsultacji podawane jest do publicznej wiadomości w terminie 1 miesiąca od daty jego sporządzenia i w sposób przewidziany w § 13 ust. 3 niniejszej uchwały.

§ 15. 1. Konsultacje, co do których decyzję o ich przeprowadzeniu podjęto w trakcie roku kalendarzowego są na bieżąco wprowadzane do planu konsultacji. Do tych propozycji stosuje się odpowiednio § 12 ust. 2 i 4 niniejszej uchwały.

2. Rada Konsultacji w terminie do 14 dni od daty otrzymania propozycji, o których mowa w ust. 1 przedstawia pisemnie swoje stanowisko.

3. Plan konsultacji po zmianach jest przedstawiany Radzie Miasta, radom dzielnic oraz podawany do publicznej wiadomości w sposób określony w § 13 ust. 3 niniejszej uchwały.

Rozdział 4.
Tryb inicjowania i przygotowania konsultacji

§ 16. 1. Konsultacje zarządza Prezydent w drodze zarządzenia albo Rada Miasta w drodze uchwały, określając:

1) cel i przedmiot konsultacji;

2) datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

3) harmonogram konsultacji;

4) formy konsultacji;

5) termin i miejsce wyłożenia lub podania do publicznej wiadomości materiałów dotyczących przedmiotu konsultacji;

6) uzasadnienie konsultacji;

7) zasięg terytorialny konsultacji.

2. Czas trwania konsultacji nie może być krótszy niż 14 dni.

3. Harmonogram konsultacji zawiera termin przeprowadzenia akcji informacyjnej dotyczącej konsultacji.

4. Akcja informacyjna nie może być rozpoczęta później niż na 10 dni przed datą rozpoczęcia konsultacji.

5. Prezydent jest uprawniony do zarządzenia przeprowadzenia konsultacji, o ile decyzja ta nie została zastrzeżona do kompetencji Rady Miasta.

§ 17. Konsultacje przeprowadza się także z inicjatywy:

1) grupy mieszkańców w liczbie co najmniej 120 osób;

2) rad dzielnicy, w zakresie przedmiotu konsultacji dotyczącego terenu działania rady dzielnicy i na podstawie uchwały tej rady;

3) co najmniej 3 organizacji w zakresie prowadzonej przez nie działalności statutowej, zgodnej z przedmiotem konsultacji.

§ 18. 1. Podmioty wymienione w § 17 niniejszej uchwały składają do Prezydenta wniosek o przeprowadzenie konsultacji.

2. Inicjatorzy konsultacji wybierają ze swojego grona reprezentantów, którym udzielają pełnomocnictwa do działania w ich imieniu w ramach inicjatywy konsultacyjnej oraz do podpisywania wniosku.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera:

1) dane inicjatorów konsultacji lub wnioskodawców;

2) proponowany przedmiot i cel konsultacji;

3) proponowany zasięg terenowy konsultacji;

4) proponowany termin przeprowadzenia konsultacji;

5) proponowane formy konsultacji;

6) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.

4. Do wniosku dołącza się pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 2.

5. Do wniosku składanego przez podmioty określone w § 17 pkt 3 niniejszej uchwały dołącza się listę organizacji popierających wniosek.

6. Rady dzielnic i organizacje są reprezentowane na zasadach wynikających z przepisów prawa.

7. Grupa mieszkańców, o której mowa w § 17 pkt 1 niniejszej uchwały dołącza do wniosku listę poparcia, zawierającą:

1) imię i nazwisko osoby udzielającej poparcia;

2) dokładny adres zamieszkania w Opolu;

3) własnoręczny podpis.

§ 19. 1. W sytuacji, gdy wniosek zawiera braki formalne, Prezydent pisemnie wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych, wyznaczając 14-dniowy termin, liczony od daty otrzymania wezwania.

2. Bezskuteczny upływ terminu, o którym mowa w ust. 1 powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

§ 20. Przed złożeniem wniosku inicjatorzy konsultacji mają możliwość uzyskania od Prezydenta bieżącej informacji o realizowanych planach konsultacyjnych oraz informacji o możliwości załatwienia swojej sprawy w inny sposób niż poprzez złożenie wniosku.

§ 21. Prawidłowo złożony wniosek zostaje podany - w terminie 7 dnia od daty jego wpływu lub daty uzupełnienia braków formalnych - do publicznej wiadomości w oficjalnym serwisie internetowym Urzędu.

§ 22. Prezydent nie uwzględnia wniosku, gdy konsultacje we wnioskowanym przedmiocie odbyły się lub trwają, chyba że wystąpiły inne okoliczności uzasadniające jego rozpatrzenie.

§ 23. 1. W terminie 30 dni od daty prawidłowo złożonego wniosku Prezydent zawiadamia pisemnie wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.

2. Prezydent wyrażając zgodę na przeprowadzenie konsultacji z inicjatywy podmiotów wskazanych w § 17 niniejszej uchwały wydaje w tym zakresie zarządzenie, o którym mowa w § 16 ust. 1 niniejszej uchwały.

3. W przypadku odmowy przeprowadzenia konsultacji Prezydent pisemnie uzasadnia swoje stanowisko, kierując je do Wnioskodawcy.

§ 24. Poprawnie złożony wniosek oraz zarządzenie Prezydenta w sprawie konsultacji wraz z uzasadnieniem podawane są do publicznej wiadomości co najmniej poprzez publikację w oficjalnym serwisie internetowym Urzędu.

§ 25. 1. Prezydent albo Rada Miasta, podejmując decyzję o przeprowadzeniu konsultacji, dokonuje wyboru formy konsultacji w zależności od potrzeb i zaistniałych okoliczności oraz kierując się efektywnością konsultacji. Wybór formy powinien uwzględniać koszty przeprowadzania konsultacji, wagę przedmiotu konsultacji w kontekście interesu publicznego, opinię Rady Konsultacji oraz możliwość powiązania wydarzeń konsultacyjnych z życiem Miasta, biorąc pod uwagę inne procesy dialogu obywatelskiego i inne wydarzenia Miasta.

2. Przy wyborze formy i terminu konsultacji inicjowanych na wniosek, Prezydent bierze pod uwagę propozycje wnioskodawców.

3. Zasad ustalonych w ust. 1 i 2 nie stosuje się, gdy powszechnie obowiązujące prawo wskazuje obligatoryjne formy prowadzenia konsultacji.

§ 26. 1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji oraz niezbędne materiały informacyjne dotyczące przedmiotu konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od daty podpisania zarządzenia lub podjęcia uchwały, o których mowa w § 16 ust. 1 niniejszej uchwały, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy stanowią inaczej.

2. Jeżeli powszechnie obowiązujące prawo nie określa zakresu informacji w ogłoszeniu o konsultacjach, powinno ono zawierać informacje określone w § 16 ust. 1 niniejszej uchwały.

Rozdział 5.
Tryb przeprowadzania konsultacji

§ 27. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzane w szczególności w formach:

1) debat publicznych, umożliwiających wymianę opinii i argumentów;

2) warsztatów dla mieszkańców z udziałem przedstawicieli Prezydenta umożliwiających mieszkańcom zdobycie wiedzy na temat konsultowanego przedsięwzięcia i sformułowania rozwiązań;

3) badań ankietowych lub sondażowych;

4) dyżurów i punktów konsultacyjnych,

5) zamieszczania zagadnień do konsultacji w oficjalnym serwisie internetowym Urzędu połączonego z możliwością pisemnego, w tym elektronicznego przekazywania opinii;

6) innych, zapewniających możliwość przekazania lub wymianę opinii.

2. Aby umożliwić mieszkańcom przygotowanie się do konsultacji, w oficjalnym serwisie internetowym Urzędu podaje się do publicznej wiadomości materiały dotyczące przedmiotu konsultacji, a w trakcie konsultacji stanowiska zainteresowanych stron.

3. Konsultacje przeprowadzane są co najmniej w trzech formach, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.

§ 28. 1. Informacja o terminie i miejscu spotkań, o których mowa w § 27 ust. 1 pkt 1, 2, 4 niniejszej uchwały z wyprzedzeniem co najmniej 14-dniowym, jest podawana do publicznej wiadomości co najmniej w oficjalnym serwisie internetowym Urzędu oraz jest przesyłana do co najmniej trzech lokalnych środków masowego przekazu.

2. Konsultacje powinny odbywać się w czasie umożliwiającym udział w nich jak największej liczby mieszkańców i w miejscach łatwo dostępnych dla wszystkich mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

§ 29. W konsultacjach, o ile zachodzi taka potrzeba, możliwy jest udział ekspertów zewnętrznych, pełniących rolę doradczą dla uczestników konsultacji.

§ 30. Prezydent może powierzyć przeprowadzenie konsultacji podmiotom zewnętrznym, zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.

§ 31. W ramach konsultacji Prezydent może zorganizować warsztaty edukacyjne, mające na celu upowszechnienie zasad i trybu konsultacji oraz zapoznanie z możliwymi formami konsultacji.

§ 32. O spotkaniach i warsztatach bezpośrednio informowana jest Rada Miasta i rady dzielnic.

§ 33. Nie organizuje się kilku konsultacji w tym samym przedmiocie. Wnioski kilku wnioskodawców, jeżeli dotyczą jednego przedmiotu podlegają połączeniu, po uzgodnieniu z wnioskodawcami i konsultowane są tylko raz.

§ 34. 1. Prezydent zapewnia jak najszerszy dostęp do informacji o przedmiocie konsultacji, wykorzystując w tym celu wszelkie dostępne kanały komunikacji ze społecznością lokalną.

2. Materiały informacyjne dotyczące przedmiotu konsultacji powinny być dostępne w formie papierowej i elektronicznej, posiadać stałą identyfikację graficzną, powinny być czytelne i wykorzystywać możliwie najwięcej ikonografiki.

§ 35. Akcja informacyjna dotycząca przedmiotu konsultacji powinna być prowadzona z wykorzystaniem możliwie wielu kanałów informacyjnych, jednak nie mniej niż sześciu spośród niżej wymienionych:

1) Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu;

2) oficjalny serwis internetowy Urzędu;

3) tablica ogłoszeń Urzędu;

4) ogłoszenia w minimum trzech lokalnych środkach masowego przekazu, w tym poprzez ogłoszenia płatne, a także przekazanie informacji prasowych;

5) spotkania informacyjne na terenie Miasta;

6) przekazywanie informacji Radzie Miasta i radom dzielnic;

7) kampanie informacyjne na portalach społecznościowych;

8) newsletter elektroniczny Urzędu;

9) system SMS;

10) plakaty i ulotki, pozostałe materiały promocyjne rozmieszczone w dostępnych i często uczęszczanych przez mieszkańców miejscach użyteczności publicznej;

11) bezpośrednie przesłanie informacji do organizacji;

12) powiadomienie Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Młodzieżowej Rady Miasta Opola oraz dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych, Radę Seniorów, Kluby Seniorów i Uniwersytet III Wieku;

13) informowanie podczas wydarzeń organizowanych w Mieście;

14) informowanie w środkach komunikacji miejskiej;

15) informowanie poprzez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;

16) inne formy dostosowane do przedmiotu i przyjętych form konsultacji.

§ 36. Prezydent zapewnia właściwe warunki do przeprowadzenia konsultacji, w zależności od formy w jakiej zostały zaplanowane. Zapewnia między innymi pomieszczenia, pełny i łatwy dostęp do dokumentów i informacji objętych konsultacjami, opiekę organizacyjną i merytoryczną, w tym bezstronny sposób prowadzenia spotkań i dyskusji w trakcie konsultacji.

§ 37. Spotkania konsultacyjne mogą być rejestrowane audiowizualnie lub nagrywane.

§ 38. 1. Prezydent unieważnia konsultacje przeprowadzone niezgodnie z niniejszą uchwałą lub naruszające powszechnie obowiązujące prawo.

2. Unieważnienie nie może nastąpić później niż po upływie 10 dni od daty powzięcia wiadomości o nieprawidłowościach.

3. Ponowne konsultacje Prezydent może zarządzić nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od daty unieważnienia.

§ 39. Koszty związane z przeprowadzaniem konsultacji pokrywane są z budżetu Miasta.

Rozdział 6.
Raport z konsultacji

§ 40. Z przeprowadzonych konsultacji Prezydent sporządza raport, zawierający w szczególności:

1) informację o osobie lub podmiocie przeprowadzającym konsultacje;

2) relację z przeprowadzonej akcji informacyjnej;

3) informację o przebiegu konsultacji;

4) informację o zebranych opiniach i rekomendacjach mieszkańców;

5) informację o sposobie ustosunkowania się Prezydenta do zebranych opinii wraz z uzasadnieniem w przypadku uwag odrzuconych, przy czym nie wyklucza się odpowiedzi zbiorczych.

§ 41. 1. Raport z konsultacji podawany jest do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, w oficjalnym serwisie internetowym Urzędu oraz poprzez przesłanie co najmniej do trzech lokalnych środków masowego przekazu, w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji.

2. Raport przesyła się drogą elektroniczną osobom, które wyraziły taką chęć podczas konsultacji, zostawiając jednocześnie dane kontaktowe oraz Radzie Miasta, radom dzielnic, Radzie Konsultacji, Młodzieżowej Radzie Miasta, Radzie Seniorów oraz Opolskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

§ 42. 1. Prezydent zapewnia warunki ewaluacji zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w celu doskonalenia reguł dialogu władz z mieszkańcami. W procesie ewaluacji możliwy jest udział mieszkańców i organizacji pozarządowych, a w szczególności Rady Konsultacji.

2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji przyjęte w niniejszej uchwale podlegają aktualizacji raz na cztery lata. W tym celu Prezydent konsultuje się z Radą Konsultacji.

Rozdział 7.
Przepisy końcowe

§ 43. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi.

§ 44. Traci moc uchwała nr XLI/424/2004 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Opola (Dz. Urz. Woj. Op. z 2005 r. nr 2, poz. 52).

§ 45. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Opola oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola.

§ 46. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Marcin Ociepa

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Kubiczek Michalak Sokół

Kancelaria Kubiczek Michalak Sokół świadczy wyspecjalizowane usługi w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama