reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIX/191/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b i 3d ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016 r. poz. 250), Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli tych nieruchomości , w szczególności:

1) rodzaje i ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,

2) częstotliwość ich odbierania,

3) sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK),

4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Gmina Głuchołazy przejmuje wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Z terenu nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszoną do Gminy Głuchołazy, odbierane są odpady w następujący sposób:

1) w przypadku nieruchomości zamieszkałych w każdej ilości :

a) zmieszane odpady komunalne,

b) odpady surowcowe (tzw. suche),

c) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

2) w przypadku nieruchomości niezamieszkałych w ilości wskazanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jaką obowiązani są składać właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Głuchołazy zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości:

a) zmieszane odpady komunalne,

b) odpady surowcowe (tzw. suche),

2. Rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz sposób prowadzenia selektywnego zbierania odpadów zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchołazy .

3. Ilość pojemników w jakie zostanie wyposażona nieruchomość została określona w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchołazy,

4. Ilość worków w jakie zostanie wyposażona nieruchomość uzależniona będzie od zapotrzebowania właściciela nieruchomości.

5. Worki wydawane będą w Punkcie Obsługi Klienta prowadzonym przez podmiot odbierający odpady.

6. Odpady, o których mowa w ust. 1 i 2, zebrane na terenie nieruchomości niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchołazy, będą traktowane jako odpady zmieszane.

7. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 i 2 odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym prze Gminę Głuchołazy z podmiotem odbierającym odpady.

8. W danym dniu nie będą odbierane wystawione inne rodzaje odpadów niż te określone w harmonogramie odbioru.

9. Burmistrz Głuchołaz podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu harmonogram odbioru odpadów komunalnych.

10. W dniu odbioru odpadów komunalnych należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników pracownikom przedsiębiorcy odbierającego odpady.

11. W zabudowie jednorodzinnej należy wystawić pojemniki przed wejściem na teren nieruchomości. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od tego wymogu w porozumieniu z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne.

12. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony będą odbierane w przypadku ich wystawienia przed nieruchomością lub w miejscu zbierania odpadów komunalnych ( np altana śmietnikowa). Odpady te należy wystawić w dniu poprzedzającym termin odbioru określony w harmonogramie.

§ 3. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów:

1) zabudowa jednorodzinna:

a) odpady zmieszane - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,

b) odpady surowcowe (tzw. suche) - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

c) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony - nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.

2) zabudowa wielorodzinna:

a) odpady zmieszane - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,

b) odpady surowcowe (tzw. suche) - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,

c) odpady wielkogabarytowe oraz zużyt sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony - nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.

3) nieruchomości niezamieszkałe:

a) odpady zmieszane - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,

b) odpady surowcowe (tzw. suche) - nie rzadzej niż jeden raz na miesiąc.

§ 4. 1. Określa się sposób świadczenia usług przez punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

2. Do PSZOK -u dostarczyć można następujące rodzaje i ilości odpadów komunalnych:

1) papier i tektura - w każdej ilości,

2) szkło (butelki i słoiki) - w każdej ilości,

3) odzież i tekstylia - w każdej ilości,

4) metale - w każdej ilości,

5) tworzywa sztuczne - w każdej ilości ,

6) opakowania wielomateriałowe - w każdej ilości,

7) odpady wielkogabarytowe - w każdej ilości,

8) popiół i żużel - w każdej ilości,

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w każdej ilości,

10) przeterminowane leki i chemikalia - w każdej ilości,

11) odpady zielone - w każdej ilości,

12) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych - w każdej ilości,

13) odpady budowlane i rozbiórkowe - 100kg/mieszkańca/rok

14) zużyte opony - 40kg/mieszkańca/rok.

3. W PSZOKU-u ustawia się oznakowane pojemniki na poszczególne rodzaje odpadów komunalnych.

4. PSZOK nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

5. Pracownicy obsługujący PSZOK mają prawo odmówić przyjęcia innych niż wymienione w ust. 2 odpadów.

6. Oddający odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów:

1) ma obowiązek rozładunku odpadów i umieszczenia ich w miejscu i w sposób wskazany przez pracowników obsługi PSZOK-u,

2) w przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa,

3) zapewnia transport odpadów we własnym zakresie i na własny koszt.

7. Informację o lokalizacji i godzinach otwarcia PSZOK-u Burmistrz Głuchołaz podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu.

§ 5. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy zgłaszać do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Głuchołazach przy ul. Rynek 15:

1) pisemnie,

2) telefonicznie - nr. tel. 77 4092131

3) elektronicznie - mail: rolnictwo@glucholazy.pl.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXVIII/301/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 6 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zmieniona uchwałą nr XXXII/338/13 z dnia 3 lipca 2013r.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia .

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Szul

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

PROMAG S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama