reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIX/173/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, terminy i miejsca składania deklaracji oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 2. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deklarację, o której mowa w § 2, właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązani są złożyć w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;

2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Deklarację, o której mowa w § 2, właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, składają w Urzędzie Miejskim w Gogolinie.

§ 4. 1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w § 2, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Deklaracja, o której mowa w § 2, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, powinna być składana w postaci pliku w formacie PDF wygenerowanego z wykorzystaniem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

3. Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji, o której mowa w § 2, składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 2, jest tożsamy ze wzorem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

4. Deklaracja, o której mowa w § 2, składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna być przesłana do Urzędu Miejskiego w Gogolinie za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

5. Deklaracja, o której mowa w § 2, składana w formie elektronicznej powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXV/266/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 86, 2324).

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie


Piotr Czok


Załącznik do Uchwały Nr XIX/173/2016
Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama