Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XVIII/152/2016 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445, z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok o kwotę 115.485 zł, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 80.000 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 35.485 zł

- jak w załączniku nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok o kwotę 259.472 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 161.799 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 97.673 zł

- jak w załączniku nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 143.987 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 143.987 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 143.987 zł, w tym:

§ 950. - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 143.987 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu


mgr Danuta Wróbel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/152/2016
Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z dnia 30 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/152/2016
Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z dnia 30 maja 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVIII/152/2016

Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego

z dnia 30 maja 2016r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie
Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2016 rok

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego o kwotę ogółem 115.485 zł, w tym:

1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 80.000 zł, w tym:

a) dochody własne zwiększa się o kwotę 80.000 zł, z czego:

· w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów (§0970 - odszkodowanie za szkody spowodowane wyładowaniem atmosferycznym) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 80.000 zł

2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 35.485 zł, w tym:

a) plan dotacji zwiększa się o kwotę ogółem persaldo 35.485 zł (zwiększa się o kwotę 65.559 zł a zmniejsza się o kwotę 30.074 zł), z czego:

· w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę ogółem persaldo 30.073 zł, z czego:

- zmniejsza się plan w §6300 - Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 30.074 zł (zmniejszenie środków dotacji z Gminy Bierawa na dofinansowanie realizacji zadania "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1449 O ul. Nowe Osiedle w Bierawie: Etap I")

- zwiększa się plan w §6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 1 zł (zwiększenie środków dotacji na realizację w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2016 zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2056 O ul. Mostowej w Kędzierzynie - Koźlu: Etap II")

· w rozdziale 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji w §6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego o kwotę 65.558 zł (zwiększenie środków dotacji na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 projektu "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" - zmiana kursu euro)

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
o kwotę ogółem persaldo 259.472 zł (zwiększa się o kwotę 326.716 zł a zmniejsza się o kwotę 67.244 zł), tym:

1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę ogółem persaldo 161.799 zł (zwiększa się o kwotę 165.919 zł a zmniejsza się o kwotę 4.120 zł), w tym:

· w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakupy i usługi realizowane w związku z uszkodzeniami powstałymi po wyładowaniu atmosferycznym) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę ogółem 33.500 zł, z czego:

- §4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup nowych urządzeń i sprzętu informatycznego) zwiększa się o kwotę 11.500 zł,

- §4270 - zakup usług remontowych (naprawa urządzeń) zwiększa się o kwotę 16.500zł,

- §4300 - zakup usług pozostałych (wykonanie pomiarów) zwiększa się o kwotę 4.500zł,

- §4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zwiększa się o kwotę 1.000 zł

· w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne zmniejsza się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4170 - wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia) realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych o kwotę 4.120 zł

· w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki na podwyżki od m-ca sierpnia 2016r dla najmniej zarabiających pracowników jednostki) realizowany przez Dom Dziecka o kwotę ogółem 8.375 zł, z czego:

- §4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 7.000 zł,

- §4110 - składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 1.203 zł,

- §4120 - składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 172 zł

· w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki na podwyżki od m-ca lipca 2016r dla najmniej zarabiających pracowników jednostki) realizowany przez Dom Pomocy Społecznej o kwotę ogółem 36.730 zł, z czego:

- §4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 30.600 zł,

- §4110 - składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 5.380 zł,

- §4120 - składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 750 zł

· w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki na podwyżki od m-ca czerwca 2016r dla najmniej zarabiających pracowników jednostki) realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę ogółem 47.749 zł, z czego:

- §4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 39.900 zł,

- §4110 - składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 6.871 zł,

- §4120 - składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 978 zł

· w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki na podwyżki od m-ca września 2016r dla najmniej zarabiających pracowników jednostki - 21.600 zł + pochodne -4.296 zł oraz środki na wynagrodzenie dla osoby powracającej z urlopu rodzicielskiego - 10.325 zł + pochodne - 3.344 zł) realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy o kwotę ogółem 39.565 zł, z czego:

- §4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 31.925 zł,

- §4110 - składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 6.699 zł,

- §4120 - składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 941 zł

2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę ogółem persaldo 97.673 zł (zwiększa się o kwotę 160.797 zł a zmniejsza się o kwotę 63.124 zł), w tym:

· w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan finansowy wydatków inwestycyjnych (§6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę ogółem persaldo 27.097 zł (zwiększa się o kwotę 33.051 zł a zmniejsza się o kwotę 60.148 zł), z czego:

= zwiększa się środki na realizacje w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2016 zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2056 O ul. Mostowej w Kędzierzynie - Koźlu: Etap II" o kwotę 1 zł

= zwiększa się środki na realizację inwestycji drogowych na terenie Gminy Kędzierzyn - Koźle o kwotę 33.050 zł na poniższe zadania (zwiększenie środków po przetargu):

- "Przebudowa chodników przy drodze powiatowej nr 2059 O ul. Partyzantów w Kędzierzynie - Koźlu",

- "Przebudowa chodników przy drodze powiatowej nr 2060 O ul. Piastowska w Kędzierzynie - Koźlu",

- "Przebudowa chodników przy drodze powiatowej nr 2048 O ul. Kochanowskiego w Kędzierzynie - Koźlu",

- "Przebudowa chodników przy drodze powiatowej nr 2054 O ul. Łukasiewicza w Kędzierzynie - Koźlu",

- "Przebudowa chodników i parkingów przy drodze powiatowej nr 2049 O ul. Kosmonautów w Kędzierzynie - Koźlu"

= zmniejsza się środki na realizację zadania "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1449 O ul. Nowe Osiedle w Bierawie: Etap I" o kwotę 60.148 zł (zmniejszenie planu do kwoty zrealizowanego zadania - 139.852 zł)

· w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę ogółem 46.500 zł, z czego:

- §6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na wymianę elementów windy uszkodzonych podczas wyładowania atmosferycznego) zwiększa się o kwotę 33.500 zł

- §6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na zakup urządzeń i sprzętu informatycznego celem wymiany uszkodzonego sprzętu podczas wyładowania atmosferycznego) zwiększa się o kwotę 13.000 zł

· w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan finansowy wydatków inwestycyjnych (§6800 - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - rezerwa ogólna) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 2.976 zł

· w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych (§6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększa się środki na wydatki związane z renowacją zegara znajdującego się na wieży budynku szkoły) realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych o kwotę 4.120 zł

· w rozdziale 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (środki na wydatki związane z realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 projektu "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach") realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego o kwotę 77.126 zł, z czego:

- §6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 65.558zł,

- §6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 11.568zł

W związku z dokonanym jak powyżej zwiększeniem planu wydatków zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków (§950) kwotę 143.987 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe