Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr 494/2016 Zarządu Powiatu Krapkowickiego

z dnia 12 maja 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 465/2016 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz w związku z § 8 ust. 2 uchwały nr II/10/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Krapkowickiemu oraz powiatowym jednostkom organizacyjnym (podległym) oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2011 r., nr 11, poz. 110 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w informacji opisowej do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2015 rok, stanowiącej część 3 załącznika nr 1 do uchwały nr 465/2016 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia.

2. Zmieniona informacja opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2015 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia zmian, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwałę przedstawia się Radzie Powiatu Krapkowickiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krapkowickiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Krapkowickiego


Maciej Sonik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 494/2016
Zarządu Powiatu Krapkowickiego
z dnia 12 maja 2016 r.

Rada Powiatu Krapkowickiego, uchwałą nr IV/34/2015 w dniu 29 stycznia 2015 r. uchwaliła budżet zawierający plan:

1) dochodów w kwocie 40.954.354 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 39.149.718 zł,

b) dochody majątkowe - 1.804.636 zł;

2) wydatków w kwocie 41.179.847 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 37.064.912 zł,

b) wydatki majątkowe - 4.114.935 zł;

3) przychodów - 1.369.709 zł;

4) rozchodów - 1.144.216 zł.

Początkowy plan na 2015 r. zakładał deficyt w wysokości 225.493 zł, finansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

I. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2015 ROKU

W wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie Powiatu Krapkowickiego, plan dochodów ustalono na kwotę 41.713.913 zł, a wykonano w kwocie 42.459.513,37 zł, co stanowi 101,8 % planu.

Najważniejsza korekta planu dochodów dotyczyła:

1) zwiększenia dochodów w rozdziale 60014, w wyniku wprowadzenia dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 358.850 zł oraz własnych zadań bieżących w kwocie 78.000 zł;

2) zwiększenia dochodów w rozdziale 75020 o kwotę 702.185 zł z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie szpitala w Krapkowicach na Osiedlu
XXX-lecia;

3) zwiększenia o kwotę 459.903 zł w rozdziale 75622 dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;

4) zmniejszenia o kwotę 98.708 zł w rozdziale 80146 planu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na projekt pn. "Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w zakresie doskonalenia nauczycieli w powiecie krapkowickim", z uwagi na zakończenie realizacji projektu w lipcu 2015 r. i dostosowanie planu dotacji do kwoty podlegającej dofinansowaniu;

5) zmniejszenia w rozdziale 80195 planu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na projekt
pn. "Razem możemy więcej" o kwotę 134.940 zł w związku z zakończeniem projektu w 2015 roku oraz poniesionymi mniejszymi nakładami na to zadanie;

6) zmniejszenia o łączną kwotę 1.415.265 zł w rozdziale 75095 planu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej i wkładu krajowego na projekt pn. "Szansa na rozwój bez barier 2 - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim." Zmiana podyktowana była mniejszymi nakładami poniesionymi na to zadanie oraz dostosowaniem planu do wysokości otrzymanych środków, w związku z planowaną na 2016 r. refundacją części wydatków poniesionych w 2015 r.;

7) zmniejszenia o kwotę 174.000 zł w rozdziale 85156 dotacji na zadania zlecone związane z opłatą składek zdrowotnych za osoby bezrobotne na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego.

W opisywanym roku budżetowym po stronie dochodów, podobnie jak w poprzednich latach, dominującą pozycję zajmowały dochody bieżące, wykonane w wysokości 40.430.032,55 zł. Stanowią one 95,2% dochodów ogółem. Pozostałe 4,8% to dochody majątkowe, wykonane w wysokości 2.029.480,82 zł. Strukturę wykonania dochodów w 2015 r. przedstawia Wykres 1.

Wykres 1. Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu krapkowickiego w 2015 r.

infoRgrafika

Na wykonanie dochodów w 2015 r. oraz realizację założeń w tym zakresie wpłynęły następujące przyczyny:

1) Wykonanie dochodów własnych w wysokości 18.226.703,33 zł, co stanowi 42,9% dochodów ogółem Powiatu Krapkowickiego. W grupie dochodów własnych należy wyróżnić:

a) dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wyniosły łącznie 10.854.654,87 zł i były wyższe o 341.097,86 zł od tych samych dochodów zrealizowanych w 2014 r. (wzrost o 3,2%). Odnotowano wyższy niż planowano udziałw podatku dochodowym od osób prawnych. Kwota planowanych dochodów z tego tytułu wynosiła 400.000 zł. Natomiast wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 938.221,87 zł. W stosunku do 2014 r. nastąpił znaczny wzrost dochodów z tego tytułu o 405.897,86 zł, tj. o 76,3%. Wyższy niż planowano zrealizowano także dochód z tytułu udziału powiatu w podatku od osób fizycznych. Kwota planowanych dochodów z tego tytułu wynosiła 9.809.903 zł, podczas gdy kwota zrealizowanych dochodów w 2015 r. to 9.916.433 zł., co stanowi 101,1% planu,

b) wpływy z opłaty komunikacyjnej, zaplanowane w wysokości 1.366.000 zł, zrealizowane zostały w kwocie 1.335.110,00 zł, co stanowi 97,7% planu,

c) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, które zostały zaplanowane w kwocie 1.080.830 zł, wykonano w wysokości 1.080.830,80 zł (100% planu). W stosunku do 2014 r. odnotowano wzrost dochodów z tego tytułu o kwotę 116.163,43 zł - tj. o 12,0%,

d) dochody powiatu pozyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa wyniosły 830.480,19 zł i były wyższe od dochodów zrealizowanych z tego tytułu w 2014 r. o kwotę 43.607,35 zł, tj. o 5,5 %,

e) wpłaty z gmin i powiatów tytułem zwrotu kosztów utrzymania za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka na terenie Powiatu Krapkowickiego, które wyniosły 793.222,08 zł, co stanowi 110,1% zakładanego planu. W stosunku do 2014 r. nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o 98.920,15 zł tj. wzrost o 14,2%,

f) zwrot podatku VAT od inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie szpitala powiatowego w kwocie 704.071 zł,

g) wpłaty z gmin oraz wpływy z tytułu odpłatności za usługi świadczone na rzecz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej "ANNA" w Krapkowicach, które zostały zrealizowane w łącznej kwocie 764.779,67 zł (99,7%),

h) dochody z tytułu odpłatnego użytkowania budynku położonego w Krapkowicach przy ul. Szkolnej 7 (100.333,31 zł) oraz budynku szpitala i ZOL-u w Górażdżach (406.504,07 zł),

i) dochody ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowane w kwocie 53.808,14 zł. Kwota ta obejmuje dochody ze sprzedaży:

- działek (45.410,91 zł),

- przyczepki i skrapiarki (5.633 zł),

- agregatów sprężarkowych (2.764,23 zł).

2) Dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowią 31,2% dochodów ogółem Powiatu Krapkowickiego. Ustalona na początku 2015 r. kwota subwencji uległa zwiększeniu w trakcie roku budżetowego zgodnie z zawiadomieniami z Ministerstwa Finansów o:

a) ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej (zwiększenie o kwotę 24.452 zł),

b) przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (zwiększenie o kwotę 54.536 zł).

Ostatecznie plan zamknął się kwotą 13.226.594 zł i został zrealizowany w 100%. Poszczególne części subwencji przekazywane były w terminach określonych ustawą.

3) Tytułem dotacji celowych z budżetu państwa Powiat Krapkowicki otrzymał środki
w łącznej kwocie 7.521.356,99 zł, z tego na realizację:

a) inwestycji własnych powiatu - 1.586.245,62 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1207 O Błażejowice - Smolarnia od m. Dziedzice do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 414 - II Etap",

b) zadań zleconych realizowanych przez powiat - 5.821.160,37 zł, co stanowi 99,4% zakładanego planu,

c) zadań bieżących powierzonych realizowanych przez powiat na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej - 8.765,00 zł, tj. 100% ustalonego planu. Dotacja
ta dotyczyła zadań związanych z kwalifikacją wojskową w 2015 r. realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach - Dotacja w rozdziale 75045,

d) bieżących zadań własnych - 105.186 zł. Dochody te zostały zrealizowane w 100%.

Powiat Krapkowicki otrzymał dotacje na następujące zadania własne:

- w rozdziale 75095 kwotę 26.400 zł, na realizację zadania pn. "Budowa strony internetowej dla Starostwa Powiatowego w Krapkowicach",

- w rozdziale 80102 kwotę 1.000 zł, na realizację Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń",

- w rozdziale 85202 kwotę 49.170 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "ANNA" w Krapkowicach, przyjętych do tego domu przed dniem 1 stycznia 2004 r.,

- w rozdziale 85204 kwotę 28.616 zł w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015".

4) W 2015 r. pozyskano środki bezzwrotne w wysokości 2.421.003,02 zł. Kwota ta obejmuje otrzymane przez Powiat Krapkowicki:

a) dotacje celowe w wysokości 2.411.877,70 zł na realizację zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tj.:

- projektu "Szansa na rozwój bez barier 2 - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w Powiecie Krapkowickim" realizowanego w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, Priorytetu VIII S połeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (dotacja w rozdziale 75095 w kwocie 1.946.023,50 zł, co stanowi 100% planu),

- projektu "Dwa powiaty - jedna idea" - obchody 10 - lecia partnerstwa polsko - czeskiego", realizowanego w 2014 r., w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczypospolita Polska 2007 - 2013, (dotacja wykonana w 100% planu w rozdziale 75095 w kwocie 90.542,66 zł). Niezrealizowana kwota dochodów w rozdziale 75095 (78.735 zł) stanowi refundację wydatków projektu "Szansa na rozwój bez barier - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim" realizowanego w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, Priorytetu VIII S połeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, wynikająca z końcowego wniosku o płatność i planuje się uzyskać ją w 2016 r.,

- projektu "Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w powiecie krapkowickim" realizowanego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Powiat otrzymał dotację w rozdziale 80146 w kwocie 98.678,38 zł tj. 100% zaplanowanej kwoty,

- projektu "C.A.R.E - Care, Act and Respect Earth" koordynowanego przez Zespół Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach, realizowanego w związku z akcją Partnerskie Projekty Szkół w ramach Programu Comenius, który jest częścią Programu "Uczenie się przez całe życie". Powiat otrzymał płatność końcową w rozdziale 80195 w kwocie 12.600 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu w 2015 r.,

- projektu "Europe is served" koordynowanego przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Zdzieszowicach, realizowanego w związku z akcją Partnerskie Projekty Szkół
w ramach Programu Comenius, który jest częścią Programu "Uczenie się przez całe życie". Powiat otrzymał płatność końcową w rozdziale 80195 w kwocie 12.600 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu w 2015 r.,

- projektu "Razem możemy więcej" realizowanego w ramach Działania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencjiw regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, (dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 145.627,41 zł, co stanowi 100% planu),

- projektu "Lepszy Start" realizowanego w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (uzupełnienie dofinansowania w rozdziale 85295 w kwocie 148,32 zł),

- projektu "PO Klucz do biznesu 2!" realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie
oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dotacja w rozdziale 85395 w kwocie 2.850,24 zł),

- projektu "Stworzenie ogrodu sensorycznego w ZSS im. J. Tuwima w Krapkowicach", realizowanego w ramach Małych Projektów, Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (dotacja w rozdziale 90004 w kwocie 6.836,26 zł). Realizacja projektu została zakończona w 2014 r.,

- projektu Festiwal czereśni, realizowanego w ramach Małych Projektów, Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (dotacja w rozdziale 92105 w kwocie 41.672,99 zł, co stanowi 100% planu). Realizacja projektu została zakończona w 2014 r.,

- projektu "Zostanę unihokeistą i zwiedzę Czechy i Polskę", realizowanego w 2014 r.
w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 (dotacja w rozdziale 92605 54.297,94 zł). Realizacja projektu została zakończona w 2014 r.,

b) środki z innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych w wysokości 9.125,32 zł. W 2015 r. Powiat Krapkowicki uzyskał środki w ramach:

- Małych Projektów, Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, stanowiące refundację projektu "Uchwyć chwilę… czyli uroki Krainy św. Anny" - dotacja w rozdziale 75075 w kwocie 5.005,30 zł,

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 stanowiące refundację projektu "Pod naszym niebem" - dotacja w rozdziale 75075 w kwocie 4.120,02 zł.

5) Pozyskane dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2015 r. w kwocie 78.000 zł. Dotacje zostały przekazane przez Gminę Walce z przeznaczeniem na zadania:

a) "Remont chodnika przy ul. Osiedlowej w miejscowości Rozkochów" (40.000 zł),

b) "Remont nawierzchni jezdni ulicy Osiedlowej w Rozkochowie" (8.000 zł),

c) "Przebudowa chodnika w miejscowości Brożec przy ulicy Reymonta od posesji nr 40 do kościoła oraz od posesji nr 67 do nr 77 i od posesji nr 68 do nr 72" (30.000 zł).

6) Pozyskane dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje w 2015 r. wyniosły 389.427,06 zł. Środki zostały przekazane przez:

a) Gminę Strzeleczki w łącznej kwocie 223.000 zł, w tym: 23.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Racławiczki - Strzeleczki w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ścigów - dz. nr 488, 118" oraz 200.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1207 O Błażejowice - Smolarnia od m. Dziedzice do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 414 - II Etap",

b) Gminę Walce w kwocie 63.619,74 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1465 O Kromołów - Walce w zakresie budowy chodnika ul. Mickiewicza w Walcach",

c) Gminę Zdzieszowice w kwocie 72.100, zł, z przeznaczeniem na realizację zadania
pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808 O ul. Góry Św. Anny wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Nową w Zdzieszowicach - wykonanie dokumentacji projektowej",

d) Województwo Opolskie w wysokości 30.707,32 zł, z przeznaczeniem na "Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów".

7) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych wyniosły w 2015 r. 201.867,25 zł.
Kwota ta obejmuje środki z Funduszu Pracy w rozdziale 85322 tytułem refundacji dodatków do wynagrodzeń dla pośredników pracy, doradcy zawodowego, specjalistów do spraw programów i do spraw rozwoju zawodowego zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krapkowicach (51.900,02 zł), a także środki tytułem refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach (12.156,85 zł), Zespole Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach (12.295,50 zł) oraz w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach (125.514,88 zł). Dochody wzrosły w porównaniu do 2014 roku o 118.519,35 zł, tj. o 142,2%.

8) Środki z Funduszu Pracy otrzymano w kwocie 244.900 zł i zostały przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla kluczowych pracowników publicznych służb zatrudnienia, doradców zawodowych, pośredników pracy, specjalistów do spraw rozwoju zawodowego oraz specjalistów do spraw programów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krapkowicach.

9) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
w kwocie 149.661,72 zł pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i były przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów osobom prowadzącym uprawy leśne.

Przychody w 2015 r. pochodziły z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Kwota wolnych środków do wykorzystania w 2015 r. i w latach następnych wynosiła 4.625.024,12 zł.

Należności Powiatu Krapkowickiego na koniec 2015 r. wyniosły 1.564.510,42 zł.
Na kwotę tę składają się:

1) pożyczki w rozumieniu § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca
2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1773) w kwocie 538.846,76 zł, z tytułu rozłożenia na raty należności dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży gruntów Skarbu Państwa, których termin spłaty przypada na lata następne;

2) należności wymagalne w kwocie 465.973,96 zł, głównie z tytułu przepadku pojazdów, odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych, należności z tytułu wieczystego użytkowania oraz nienależnie pobrane z Funduszu Pracy zasiłki i stypendia dla bezrobotnych, jednorazowe środki na podjęcie działalności, refundacje stanowisk pracy dla przedsiębiorców;

3) pozostałe należności - 559.689,70 zł. Na kwotę tę składają się głównie należności długoterminowe przypadające do spłaty w latach następnych z tytułu sprzedaży i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz należności z tytułu czynszu.

II. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2015 ROKU

W wyniku wprowadzonych w trakcie 2015 roku zmian, plan wydatków Powiatu Krapkowickiego ustalono na kwotę 43.063.648 zł.

Wydatki wykonane na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 42.237.808,91 zł, co stanowi 98,1% planu.
Na kwotę tę składały się:

1) wydatki bieżące - 36.954.151,13 zł (87,5%);

2) wydatki majątkowe - 5.283.657,78 zł (12,5%).

Rada Powiatu Krapkowickiego uchwałą nr XII/90/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 w łącznej kwocie 192.567 zł. Dotyczą one następujących zadań bieżących:

1) "Wykonanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pod nazwą <<Wykonanie chodnika wraz ze ścieżką pieszo - rowerową od przejazdu kolejowego w miejscowości Dobra do istniejącego chodnika zlokalizowanego przy moście na rzece Osobłoga - droga powiatowa nr 1811 O Kórnica - Dobra na odcinku o długości ok. 1010 mb>>" - kwota 57.195 zł;

2) "Założenie numerycznej mapy zasadniczej dla gminy Walce" - kwota 67.527 zł;

3) "Założenie numerycznej mapy zasadniczej dla obrębu Górażdże i obrębu Zdzieszowice - Zakłady Koksownicze" - kwota 44.895 zł;

4) "Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania <<Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach>>" - kwota 22.950 zł.

Rada Powiatu Krapkowickiego określiła ostateczny termin realizacji tych wydatków na 30 czerwca 2016 r.

Wydatki bieżące w 2015 roku dotyczyły głównie zadań związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu Krapkowickiego. Strukturę wydatków bieżących przedstawia Tabela 1.

Tabela 1. Struktura wydatków bieżących Powiatu Krapkowickiego w 2015 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE

PLAN

NA 31.12.2015

WYKONANIE

% WYKONANIA

UDZIAŁ %

W WYDATKACH OGÓŁEM

Wydatki bieżące, w tym:

37.684.559,00

36.954.151,13

98,1

87,5

1.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

20.852.269

20.755.670,17

99,5

49,1

2.

Wydatki związane
z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym:

10.565.746

10.054.549,61

95,2

23,8

2.1

Wydatki remontowe

1.290.105

1.287.042,06

99,8

3,0

3.

Dotacje na zadania bieżące

426.518

423.721,13

99,3

1,0

4.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

2.643.388

2.576.953,32

97,5

6,1

5.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2.849.518

2.807.450,29

98,5

6,7

6.

Obsługa długu

347.120

335.806,61

96,7

0,8

Wydatki remontowe zaplanowano w wysokości 1.290.105 zł, natomiast wykonano w kwocie
1.287.042,06 zł (99,8% planu).

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach przeprowadziło remonty na łączną kwotę 1.066.136,90 zł, w tym w rozdziale:

1) 71012 kwota 1.655,58 zł została przeznaczona na naprawę drukarki wielkoformatowej/skanera
w Wydziale Geodezji i Kartografii;

2) 75020 kwota 19.375,82 zł dotyczyła wymiany rozdzielni prądowej w budynku Starostwa, odmalowania w Wydziale Polityki Społecznej dwóch pokoi oraz wstawienia drzwi między nimi, a także naprawy zaworu zwrotnego instalacji kanalizacyjnej oraz wymiany szyby w sali konferencyjnej;

3) 80195 kwota 1.000 zł została wykorzystana na nieprzewidziany remont studni kanalizacyjnej przy budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach;

4) 60014 na remonty na drogach wydatkowano kwotę 1.044.105,50 zł. Zadania remontowe objęły:

a) na terenie Gminy Krapkowice:

· zmniejszenie wysepki na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1813 O ul. Krapkowicka
i nr 1210 O ul. Szkolna w miejscowości Żużela - kwota 22.709,49 zł,

· wymiana uszkodzonej bariery drogowej przy ulicy Kozielskiej w Żywocicach - kwota 36.777,00 zł;

b) na terenie Gminy Zdzieszowice - remont kanalizacji deszczowej na ul. Chrobrego w Zdzieszowicach - kwota 9.800,00 zł;

c) na terenie Gminy Walce:

· przebudowa chodnika w miejscowości Brożec przy ulicy Reymonta od posesji nr 40 do kościoła oraz od posesji nr 67 do nr 77 i od posesji nr 68 do nr 72 - kwota 127.571,36 zł,

· naprawa uszkodzonego chodnika dla pieszych przy ul. Wiejskiej na wysokości posesji nr 3
w miejscowości Rozkochów - kwota 49.200,00 zł,

· remont chodnika przy ul. Osiedlowej w Rozkochowie - kwota 73.343,90 zł,

· naprawa uszkodzonego chodnika dla pieszych przy ul. Głogowskiej w Rozkochowie - kwota 7.200,00 zł,

· remont nawierzchni jezdni ulicy Osiedlowej w Rozkochowie - kwota 16.014,60 zł,

· remont drogi powiatowej nr 1445 O w Zabierzowie w zakresie poszerzenia jezdni, remontu chodnika i kanalizacji deszczowej - kwota 62.447,10 zł;

d) na terenie Gminy Strzeleczki:

· wymiana nawierzchni chodnika w miejscowości Racławiczki na skrzyżowaniu ulicy Opolskiej z Plebiscytową - kwota 31.374,90 zł,

· wykonanie barier na obiekcie mostowym w pasie drogi powiatowej nr 1207 O na odcinku Racławiczki - Kujawy na długości 4 x 14 mb - kwota 52.152,00 zł,

· wykonanie poszerzenia jezdni drogi powiatowej nr 1207 O w miejscowości Racławiczki na długości 500 m i szerokości 1 m - kwota 60.270,00 zł;

e) na terenie całego powiatu:

· remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych w kwocie 260.879,16 zł,

· nieprzewidziane remonty i awarie w kwocie 234.365,99 zł.

Wydatki remontowe w Domu Pomocy Społecznej "ANNA" w Krapkowicach wyniosły
11.968,61 zł i miały na celu utrzymanie na odpowiednim poziomie jakości świadczonych usług mieszkańcom Domu. Przede wszystkim dokonano zakupu i wymiany drzwi wejściowych do budynków znajdujących się na terenie Domu Pomocy Społecznej (4 sztuki), naprawy i konserwacji windy, konserwacji instalacji oddymiania i sprzętu przeciwpożarowego oraz naprawy m.in. okna, aparatu oraz łącz wewnętrznej instalacji telefonicznej, kserokopiarki i pralki.

W Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach wydatkowano kwotę 37.418,69 zł,
z przeznaczeniem na naprawę laptopów i pieca c.o., remont komina i ścian w natryskowni szkolnej (wraz z odgrzybieniem), bibliotece, sali nr 24 i pokoju nauczycielskim.

Wydatki remontowe w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach wyniosły 23.163,38 zł i związane były z remontem pokrycia dachu, robotami dekarskimi, naprawą
i konserwacją sprzętu szkolnego oraz konserwacją sprzętu przeciwpożarowego.

Wydatki w zakresie remontów w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach, poniesione
w wysokości 69.489,65 zł dotyczyły głównie remontu korytarza na pierwszym piętrze budynku (położenie nowej wykładziny podłogowej), części korytarza przy pomniku patrona szkoły na parterze budynku (wygładzenie i malowanie ścian oraz renowacja pomnika), sali komputerowej (wygładzenie i malowanie ścian oraz położenie nowej wykładziny podłogowej), portierni (wymiana okna oraz wygładzenie i malowanie ścian) i instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej (wraz z wymianą wyeksploatowanych opraw oświetleniowych) oraz konserwacji i remontu sprzętu biurowego i przeciwpożarowego.

W Zespole Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach wydatki remontowe wyniosły 8.499,93 zł i były związane z malowaniem korytarza i klatki schodowej w piwnicy budynku, wykonaniem podbudowy placu na terenie ogrodu sensorycznego, wymianą WC dla niepełnosprawnych oraz naprawą oświetlenia zewnętrznego.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach wydatki remontowe wyniosły 62.264,03 zł i dotyczyły przede wszystkim remontu powierzchni asfaltowej na placu komendy, remontu pomieszczeń służbowych w budynku "B" komendy (położenie paneli podłogowych oraz malowanie ścian), konserwacji sieci i centrali oraz przeglądu masztu znajdującego się na budynku komendy, a także konserwacji i naprawy sprzętu informatycznego, transportowego, administracyjno-biurowego i przeciwpożarowego.

Wydatki remontowe w pozostałych jednostkach Powiatu Krapkowickiego, tj. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (17,22 zł), Powiatowym Urzędzie Pracy (5.741,10 zł), Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (1.814,25 zł) oraz Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (528,30 zł) dotyczyły konserwacji i bieżących napraw sprzętu znajdującego się na ich wyposażeniu.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), dokonane w trakcie roku budżetowego 2015 zestawione zostały w Tabeli 2.

Tabela 2.Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

L.p.

Nazwa projektu

Plan wydatków projektu

Zmiany w trakcie roku budżetowego

przy wprowadzeniu do budżetu

31.12.2015 r.

1.

Szansa na rozwój bez barier - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

w Powiecie Krapkowickim

47.000 zł

47.000 zł

___________________________

2.

Szansa na rozwój bez barier 2 - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

w Powiecie Krapkowickim

3.209.282 zł

2.237.053 zł

Zmniejszenie planu wydatków projektu o łączną kwotę
972.229 zł było spowodowane przede wszystkim dostosowaniem wysokości planu do kosztów poniesionych w ramach tego projektu. Oszczędności uzyskano
w obszarze: wynagrodzeń, promocji projektu, ubezpieczenia, szkoleń, serwisu sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu.

3.

Kompleksowe wspomaganie szkół

i przedszkoli w zakresie doskonalenia nauczycieli

w powiecie krapkowickim

241.785 zł

229.945 zł

W związku z zakończeniem realizacji projektu w lipcu 2015 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 11.840 zł, co było podyktowane dostosowaniem wysokości planu do rzeczywiście poniesionych wydatków
w ramach tego projektu.
Mniejsze niż planowane wydatki poniesiono wskutek oszczędności na działaniach związanych
z organizacją wykładów, warsztatów i konsultacji dla nauczycieli.

4.

Razem możemy więcej

250.840 zł

277.738 zł

Zwiększenie planu wydatków
o kwotę 26.898 zł było spowodowane:

1) włączeniem w marcu 2015 roku do budżetu kwoty 185.425 zł stanowiącej niewykorzystane środki na wydatki projektu w 2014 roku;

2) zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 158.527 zł wynikającym z dostosowania wysokości planu do rzeczywiście poniesionych wydatków tego projektu . Oszczędności osiągnięto na wyborze wykładowców poszczególnych zadań oraz na mniejszej niż planowano liczbie uczestników zajęć. Zrezygnowano również
z części zakupów, które
w związku ze zmianą liczby godzin w ramach niektórych zadań były zbędne. Projekt zakończył się w listopadzie 2015 roku.

5.

Pod naszym niebem

42.802 zł

42.802 zł

___________________________

6.

Europe is served

19.000 zł

28.903 zł

Plan wydatków zwiększono
o kwotę 9.903 zł - tj. o środki niewykorzystane na wydatki
w 2014 roku oraz odsetki dopisane przez bank na koniec 2014 roku od prowadzonego rachunku rozliczeniowego dla tego projektu.

7.

C.A.R.E. - Care, Act and Respect for Earth

16.830 zł

27.082 zł

Plan wydatków zwiększono łącznie o kwotę 10.252 zł, w tym: o 374 zł - odsetki od prowadzonego rachunku rozliczeniowego dla tego projektu dopisane przez bank na koniec 2014 roku oraz 9.878 zł - środki niewykorzystane w 2014 roku.

8.

Lepszy start

2.995 zł

2.995 zł

__________________________

9.

PO Klucz do biznesu 2!

3.000 zł

3.000 zł

__________________________

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 5.379.089 zł, wykonano w kwocie 5.283.657,78 zł (98,2 % planu).

Rezerwę inwestycyjną zaplanowaną na rok budżetowy 2015 w kwocie 200.000 zł wykorzystano
w 60% na dofinansowanie następujących zadań:

1) "Zakup wraz z dostawą samochodu osobowego do 3,5 tony na potrzeby realizacji zadań
w ramach utrzymania dróg powiatowych" - kwota 30.000 zł;

2) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1465 O Kromołów - Walce w zakresie budowy chodnika ul. Mickiewicza w Walcach" - kwota 60.000 zł;

3) "Przebudowa pomieszczeń nr 40 i 42 na parterze budynku Zespołu Szkół Zawodowych
im. Piastów Opolskich w Krapkowicach, z przeznaczeniem na pomieszczenia lekcyjne dostosowane do standardów wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych dla kwalifikacji A-18 (prowadzenie sprzedaży)" - kwota 30.000 zł.

Zestawienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela 3.

Tabela 3. Zestawienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2015 roku

L.p.

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Wykonanie

w zł

Jednostka koordynująca

STAROSTWO POWIATOWE W KRAPKOWICACH

1.

600
Transport
i łączność

60014
Drogi publiczne powiatowe

6050

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1207 O Błażejowice - Smolarnia od m. Dziedzice do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 414 - II Etap

3.172.491,26

2.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1832 O Gogolin-Chorula od km 4+044 do projektowanego, przez ZDW Opole, ronda w ramach zadania budowy obwodnicy Malni i Choruli"

60.105,00

3.

Usuwanie klęsk żywiołowych w miejscowości Dobieszowice poprzez odbudowę drogi powiatowej nr 1470 O, ul. Główna, relacji Pokrzywnica - Dobieszowice od km 0+000 do km 0+768 oraz odbudowę kanalizacji deszczowej w ciągu tej drogi

42.432,00

4.

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1837 O Dobra Rzepcze

69.500,00

5.

Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika przy ul. Rolnej w Gogolinie

158.410,33

6.

Przebudowa drogi powiatowej Racławiczki - Strzeleczki w zakresie budowy chodnika
w miejscowości Ścigów - dz. nr 488, 118

122.023,84

7.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1207 O Błażejowice - Smolarnia w zakresie budowy chodnika w miejscowości Racławiczki - dz. nr 248

149.440,42

8.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1454 O
ul. Mickiewicza w Zakrzowie w zakresie budowy chodnika

137.827,70

9.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808 O ul. Góry Św. Anny wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Nową w Zdzieszowicach - wykonanie dokumentacji projektowej

144.200,00

10.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1465 O Kromołów - Walce w zakresie budowy chodnika ul. Mickiewicza w Walcach

143.734,27

11.

6060

Zakup wraz z dostawą samochodu dostawczego do 3,5 tony na potrzeby realizacji zadań w ramach utrzymania dróg powiatowych

119.650,51

12.

Zakup wraz z dostawą samochodu osobowego do 3,5 tony na potrzeby realizacji zadań w ramach utrzymania dróg powiatowych

53.459,50

13.

700

Gospodarka mieszkaniowa

70005

Gospodarka gruntami
i nieruchomościami

6060

Zakup oprogramowania do obsługi rejestru opłat związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa

9.901,50

14.

710
Działalność usługowa

71012
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej

6060

Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów

37.770,00

15.

Zakup sprzętu komputerowego na stanowisko pracy w Wydziale Geodezji i Kartografii

4.453,00

16.

754

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

75412

Ochotnicze straże pożarne

6300

Dotacja dla Gminy Krapkowice na zakup pontonu pneumatycznego wraz z silnikiem zaburtowym o mocy do 5 kW oraz przyczepki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietnej

13.110,02

17.

Dotacja dla Gminy Zdzieszowice na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionej

10.000,00

18.

801

Oświata
i wychowanie

80130

Szkoły zawodowe

6050

Przebudowa pomieszczeń nr 40 i 42 na parterze budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach, z przeznaczeniem na pomieszczenia lekcyjne dostosowane do standardów wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych dla kwalifikacji A 18 (prowadzenie sprzedaży)

128.558,51

19.

Odbudowa muru obronnego oraz rewitalizacja terenów wokół Zespołu Szkół Zawodowych
im. Piastów Opolskich w Krapkowicach

63.448,64

20.

851
Ochrona zdrowia

85111

Szpitale ogólne

6010

Podwyższenie kapitału w Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

500.000,00

21.

900

Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego
i klimatu

6230

Dotacje dla osób fizycznych na zakup solarów, wymianę kotłów c.o. zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Powiatu

94.077,15

Jednostka koordynująca

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KILIŃSKIEGO
W KRAPKOWICACH

22.

801

Oświata
i wychowanie

80110

Gimnazja

6050

Utworzenie laboratorium fonetycznego wspomagającego naukę języków obcych

2.741,00

80120

Licea ogólnokształcące

10.617,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych
i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

344,00

Jednostka koordynująca

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. PIASTÓW OPOLSKICH W KRAPKOWICACH

23.

801

Oświata
i wychowanie

80130

Szkoły zawodowe

6050

Meble do nowopowstałej pracowni handlowej jako pierwsze wyposażenie - organizacja stanowisk zgodnych ze standardami kształcenia
i przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie sprzedawca i technik handlowiec

35.362,13

RAZEM

5.283.657,78

Plan dotacji z budżetu Powiatu Krapkowickiego ustalony został na łączną kwotę
545.668 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące 426.518 zł i dotacje inwestycyjne 119.150 zł
i wykonany w kwocie 540.908,30 zł (99,1% planu). Dotacje przekazano:

1) Województwu Opolskiemu na wspólną organizację doradztwa metodycznego nauczycieli - dotacja w rozdziale 80146 w kwocie 16.798 zł;

2) Gminie Krapkowice na:

a) realizację zadania pn. "Remont nawierzchni parkingu przy budynku ZOZ ul. Szkolna 7 w Krapkowicach" - dotacja w rozdziale 60016 w kwocie 25.000 zł,

b) dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej - dotacja w rozdziale 85311 w kwocie 49.320 zł,

c) zakup pontonu pneumatycznego wraz z silnikiem zaburtowym o mocy do 5 kW oraz przyczepki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietnej - dotacja w rozdziale 75412 w kwocie 13.110,02 zł,

d) prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej - dotacja w rozdziale 92116 w kwocie 25.000 zł,

e) dofinansowanie XXXIII Krapkowickiego Biegu Ulicznego - dotacja w rozdziale 92605
w kwocie 8.000 zł;

3) Gminie Zdzieszowice na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionej - dotacja w rozdziale 75412 w kwocie 10.000 zł;

4) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gogolinie, z przeznaczeniem na prace restauratorskie zabytkowych organów kościoła parafialnego w Gogolinie - dotacja
w rozdziale 92120 w kwocie 10.000 zł;

5) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Filipa i Jakuba Starszego w Rogowie Opolskim,
z przeznaczeniem na prace konserwatorskie elementów drewnianych ołtarza wraz z obrazami
w kościele parafialnym w Rogowie Opolskim - dotacja w rozdziale 92120 w kwocie 10.000 zł;

6) osobom fizycznym na dofinansowanie inwestycji, mających na celu osiągniecie poprawy stanu środowiska w powiecie, tj. na zakup solarów oraz wymianę kotłów c.o. - dotacja w rozdziale 90005 w kwocie 94.077,15 zł;

7) stowarzyszeniom, klubom i organizacjom pożytku publicznego w ogólnej kwocie 279.603,13 zł, zgodnie z "Wykazem dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krapkowickiego stowarzyszeniom, klubom i organizacjom pożytku publicznego w 2015 roku", stanowiącym załącznik do niniejszej informacji opisowej.

Na dzień 31.12.2015 r. Powiat Krapkowicki posiadał zobowiązania finansowe w łącznej kwocie 7.428.856 zł, z tego: z tytułu wyemitowanych w 2009 roku obligacji komunalnych w łącznej kwocie 6.710.000 zł oraz dwóch zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w łącznej kwocie 718.856 zł.

Umowę emisji obligacji komunalnych zawarto z Bankiem DnB NORD Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie w dniu 24.08.2009 r. Przedmiotowe obligacje zostały wyemitowane w 13 seriach
z terminem wykupu przypadającym na lata 2011 - 2023. Emisja obligacji miała na celu pokrycie wydatków związanych z rozbudową szpitala w Krapkowicach na Osiedlu XXX - lecia - drugim etapem zadania realizowanym w całości w 2009 roku.

Powiat Krapkowicki zawarł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:

1) 29 grudnia 2011 r. umowę o pożyczkę w kwocie 611.900 zł na dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krapkowicach na Osiedlu XXX - lecia". Spłatę pożyczki przewidziano w latach 2012 do 2017;

2) 14 listopada 2012 r. umowę o pożyczkę w kwocie 986.800 zł na dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej 7 w Krapkowicach". Spłata pożyczki została przewidziana w latach 2013 - 2017.

Na dzień 31.12.2015 r. Powiat Krapkowicki nie posiadał żadnych wymagalnych zobowiązań finansowych.

Wykonane rozchody Powiatu Krapkowickiego w 2015 roku w wysokości 1.144.216 zł obejmują:

1) wykup piątej serii obligacji komunalnych - 860.000 zł;

2) spłatę czterech rat pożyczki zaciągniętej na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krapkowicach na Osiedlu XXX - lecia" - 108.784 zł;

3) spłatę czterech rat pożyczki zaciągniętej na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej 7 w Krapkowicach" - 175.432 zł.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 494/2016
Zarządu Powiatu Krapkowickiego
z dnia 12 maja 2016 r.

OBJAŚNIENIA

W informacji opisowej do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2015 rok, stanowiącej część 3 załącznika nr 1 do uchwały nr 465/2016 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia, ostatni akapit na stronie 6 o treści:

"Należności Powiatu Krapkowickiego na koniec 2015 r. wynosiły ogółem 1.025.663,66 zł. Na kwotę tę składają się:

1) należności wymagalne w kwocie 465.973,96 zł, głównie z tytułu przepadku pojazdów, odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych, należności z tytułu wieczystego użytkowania oraz nienależnie pobrane z Funduszu Pracy zasiłki i stypendia dla bezrobotnych, jednorazowe środki na podjęcie działalności, refundacje stanowisk pracy dla przedsiębiorców;

2) pozostałe należności - 559.689,70 zł. Na kwotę tę składają się głównie należności długoterminowe przypadające do spłaty w latach następnych z tytułu sprzedaży i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz należności z tytułu czynszu." otrzymuje brzmienie :

"Należności Powiatu Krapkowickiego na koniec 2015 r. wyniosły 1.564.510,42 zł. Na kwotę tę składają się:

1) pożyczki w rozumieniu § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca
2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1773) w kwocie 538.846,76 zł, z tytułu rozłożenia na raty należności dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży gruntów Skarbu Państwa, których termin spłaty przypada na lata następne;

2) należności wymagalne w kwocie 465.973,96 zł, głównie z tytułu przepadku pojazdów, odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych, należności z tytułu wieczystego użytkowania oraz nienależnie pobrane z Funduszu Pracy zasiłki i stypendia dla bezrobotnych, jednorazowe środki na podjęcie działalności, refundacje stanowisk pracy dla przedsiębiorców;

3) pozostałe należności - 559.689,70 zł. Na kwotę tę składają się głównie należności długoterminowe przypadające do spłaty w latach następnych z tytułu sprzedaży i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz należności z tytułu czynszu."

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe