Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIX/86/16 Rady Gminy Kamiennik

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) - Rada Gminy Kamiennik uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Kamiennik przejmuje na siebie obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz będzie świadczyć usługi odbioru

1) zmieszanych odpadów komunalnych, w ilości nie przekraczającej pojemności pojemników wynikających
z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2) odpadów surowcowych (tzw. "suchych") zebranych selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie
z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamiennik, określonego odrębną uchwałą
- w każdej ilości,

3) szkła zebranego selektywnie na terenie nieruchomości oraz w pojemnikach ogólnodostępnych, zgodnie
z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamiennik, określonym odrębną uchwałą
- w każdej ilości,

4) odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w systemie akcyjnym zgodnie z podanym przez gminę harmonogramem,

5) popiołu, w ilości nie przekraczającej pojemności pojemników wynikających z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2. W Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odbierane będą odpady selektywne wymienione w Załączniku nr 1 uchwały, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamiennik, w każdej ilości, za wyjątkiem odpadów o kodzie 17 01 07 - (zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06* czyli zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne).

3. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamiennik, określonym odrębną uchwałą, traktowane będą jako zmieszane odpady komunalne.

4. Odbiorowi podlegają odpady wymienione w ust. 1 pkt. 5, wystawione przed posesję przy krawędzi jezdni lub na chodniku.

§ 2. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone z częstotliwością:

1) zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

2) odpady surowcowe (tzw. "suche") - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

3) popiół - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc w okresie grzewczym, (tj. od 1 września do 30 kwietnia) jeden raz na dwa miesiące w okresie letnim, przy czym minimalna pojemność pojemnika na odpady przy określonej częstotliwości ma gwarantować nie przepełnianie się pojemników.

2. Szkło z pojemników ogólnodostępnych odbierane będzie z częstotliwością nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące.

§ 3. 1. Adres Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się w Załączniku nr 3 do uchwały.

2. Informacje o terminach zbiórki danego rodzaju odpadów w PSZOK-u znajdują się na stronie internetowej http://www.bip.kamiennik.pl/, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kamiennik, na tablicach informacyjnych przy wjeździe na teren PSZOK-u oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

3. W PSZOK-u przyjmowane są wyłącznie odpady określone w Załączniku nr 1 do uchwały, dostarczone do PSZOK- u przez ich wytwórców.

4. PSZOK funkcjonuje zgodnie z regulaminem określonym w Załączniku nr 2 do uchwały.

5. Pracownik obsługujący PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów niezidentyfikowanych, niewiadomego pochodzenia, o niewiadomym składzie, odbiegających od charakterystyki podanej w regulaminie funkcjonowania PSZOK-u, który stanowi Załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego świadczenia usług zarówno przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jak i przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych reklamację należy zgłaszać do Urzędu Gminy Kamiennik pisemnie na adres Urząd Gminy Kamienniku ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, telefonicznie na nr tel. 77 431 21 35 lub mailowo na adres mailto:odpady@kamiennik.pl.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXVIII/141/13 z 26 marca 2013 r. oraz XXIX/149/13 z 23 maja
2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Aleksander Słonina


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/86/16
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów

RODZAJ ODPADÓW

PRZYJMOWANYCH W RAMACH OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Charakterystyka

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

Świetlówki liniowe do długości 1,5 m, kompaktowe, niskoprężne lampy sodowe, termometry rtęciowe

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory zawierające freon

20 01 27*

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31*

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01*, 16 06 02* lub 16 06 03* oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 0133

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

monitory, telewizory, laptopy, notebooki, kalkulatory, kieszonkowe konsole do gier, urządzenia elektryczne z wyświetlaczem LCD lub plazmowym

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

pralki, piekarniki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, sprzęt audio, kamery, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, telefony stacjonarne, maszyny do szycia, opiekacze, tostery, komputery, drukarki, maszyny do pisania, wentylatory elektryczne, grzejniki elektryczne, termostaty, chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory nie zawierające freonu, odkurzacze, żelazka, inne urządzenia kuchenne, inne urządzenia elektryczne niezawierające substancji niebezpiecznych

20 03 07

Wielkogabarytowe - meble

meble, meble tapicerowane, okna, wanny, brodziki z tworzyw sztucznych

20 03 07

Wielkogabarytowe z metalu

grzejniki, felgi, wanny żeliwne

16 01 03

Opony

zużyte opony

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06*

odpady mineralne nie zanieczyszczone

13 02 04*

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

13 02 05*

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związki chlorowcoorganiczne

13 02 06*

Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 07*

Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegający bodegradacji

13 02 08*

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

oleje hydrauliczne, przekładniowe, smarowe mineralne i syntetyczne

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności- bardzo toksyczne i toksyczne)

opakowania po substancjach niebezpiecznych

*16 06 01- baterie i akumulatory ołowiowe,

*16 06 02 - baterie i akumulatory niklowo-kadmowe,

*16 06 03 - baterie zawierające rtęć,

*17 01 06 - zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne,

*20 01 31- leki cytotoksyczne i cytostatyczne.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/86/16
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

zlokalizowanego na terenie Gminy Kamiennik

W punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) będą organizowane zbiórki określonego rodzaju odpadów z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku:

I. Zasady ogólne:

1. Zbiórka odpadów w PSZOK będzie odbywać się po uprzednim ogłoszeniu (tablice ogłoszeń, strona internetowa Gminy Kamiennik) informacji jakiego rodzaju odpady (wymienione załączniku nr 1 do niniejszej uchwały) i w jakim terminie będą przyjmowane w PSZOK. Odbioru będzie dokonywać upoważniony pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ZGKiM).

2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia, itp.

3. Odpady dostarczane do PSZOK-u przyjmuje się nieodpłatnie, za wyjątkiem nadwyżki gruzu, o której mowa
w pkt II ppkt 8.

4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika ZGKiM.

II. Ustalenia szczegółowe:

1. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców Gminy Kamiennik po okazaniu

ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Odpady dostarczone do PSZOK-u muszą być według ustalonego w danym dniu zbiórki rodzajów odpadów.

3. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

4. Do PSZOK-u przyjmowane są wyłącznie odpady wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Do PSZOK-u nie są przyjmowane zmieszane odpady komunalne.

6. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku:

- stwierdzenia przez upoważnioną osobę, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,

- stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach,

- stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych.

7. Przyjmujący odpady wystawi dostarczającemu potwierdzenie przyjęcia odpadu na ustalonym druku oraz potwierdzi odbiór odpadu na przygotowanej przez dostarczającego zgodnie z obowiązującym wzorem na karcie przekazania odpadu.

8. Mieszkaniec ponosi koszt przyjęcia nadwyżki odpadów przez PSZOK - dot. kod 17 01 07 (zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów) ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06* w ilości przekraczającej 2 m3 od właściciela nieruchomości w cenie 80 zł (brutto) za 1 m3

III. Postanowienia końcowe:

1. Wszelkich informacji o pracy Punktu udziela pracownik Urzędu Gminy na miejscu lub pod numerem telefonu 774312135.

2. Skargi i wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy.

3. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny na stronie internetowej Gminy Kamiennik www.bip.kamiennik.pl


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/86/16
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 2 czerwca 2016 r.

ADRES PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
zlokalizowanego na terenie Gminy Kamiennik

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku ul. T. Kościuszki nr 20, 48-388 Kamiennik..

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe