Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIX/87/16 Rady Gminy Kamiennik

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie w sprawie określenia dodatkowej usługi świadczonej przez Gminę Kamiennik w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za tę usługę

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6r ust.4 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) - Rada Gminy Kamiennik uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się o świadczeniu dodatkowej usługi przez Gminę Kamiennik polegającej na odbiorze zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w kodzie 17 01 06 (zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne) za każdą ilość przekraczającą 2m3 od właściciela nieruchomości, w cenie 80 zł (brutto) za 1 m3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXVIII/142/13 z dnia 26 marca 2013 r., Rady Gminy Kamiennik w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonej przez Gminę Kamiennik w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Aleksander Słonina

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe