Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIX/88/16 Rady Gminy Kamiennik

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art.6 l ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 250), Rada Gminy Kamiennik uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, z dołu za dany miesiąc do 25-go każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest gotówką w kasie Urzędu Gminy Kamiennik lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Kamiennik.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXVI/126/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 24 stycznia 2013 r.w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Aleksander Słonina

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe