Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XX/160/16 Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 1 czerwca 2016 r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Oleśnie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446) , art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz.406 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Miejskiemu Domowi Kultury w Oleśnie Statut,stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

§ 3. Traci moc Uchwała nr VII/34/99 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 3 lutego 1999r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Oleśnie.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Oleśnie


Henryk Kucharczyk


Załącznik do Uchwały Nr XX/160/16
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 1 czerwca 2016 r.

Statut Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Miejski Dom Kultury w Oleśnie jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru

instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

2. Organizatorem Miejskiego Domu Kultury jest Gmina Olesno,która zapewnia mu warunki

działalności i rozwoju.

3. Miejski Dom Kultury może używać skróconej nazwy "MDK".

§ 2. 1. MDK obejmuje swoją działalnością teren Gminy Olesno.

2. Podstawowymi dokumentami MDK, na których opiera się jego działalność są:

1) ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami);

2) ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.94 r.( Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 ze zm.);

3) ustawa z dnia 26.06.1974 r.- Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r nr 21 poz. 94 ze zm.);

§ 3. Siedziba MDK znajduje się w Oleśnie, przy ul. Wielkie Przedmieście 31.

§ 4. MDK używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu oraz adresem siedziby.

Miejski Dom Kultury

ul. Wielkie Przedmieście 31, 46-300 Olesno

NIP 576-10-36-020

tel.343582445

Rozdział 2.
Cele i zadania

§ 5. 1. Misją MDK jest wspieranie rozwoju społeczno-kulturalnego mieszkańców Gminy Olesno.

2. Do podstawowych zadań MDK należy:

1) edukacja kulturalna,wychowanie przez sztukę, działanie oraz dialog środowiskowy i kulturowy;

2) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;

3) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;

4) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;

5) animowanie społeczności lokalnej do działań społeczno-kulturalnych;

3. Burmistrz Olesna może zlecić MDK wykonywanie dodatkowych zadań na rzecz Gminy Olesno, zapewniając na ten cel środki finansowe.

§ 6. 1. Zadania wymienione w § 5 ust. 2 MDK realizuje przez:

1) prowadzenie stałych form rozwoju umiejętności;

2) prowadzenie wolontariatu;

3) prowadzenie aktywizacji społeczności lokalnej;

4) dystrybucję materiałów promocyjnych;

5) podnoszenie kwalifikacji pracowników;

6) nawiązywanie kontaktów i realizację projektów krajowych i międzynarodowch;

7) pozyskiwanie środków zewnętrznych;

8) organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży służących rozwojowi, pogłębianiu ich zainteresowań i aktywności twórczej;

9) organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych, turystycznych i okolicznościowych;

2. MDK może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o posiadaną bazę lokalową, z której przychody przeznaczone zostają na realizację celów statutowych oraz związanych z utrzymaniem, przebudową i remontami.

3. Działalność gospodarcza MDK polega w szczególności na:

1) wynajmowaniu i wydzierżawianiu pomieszczeń, lokali na cele kulturalne, rekreacyjne, handlowo-gastronomiczne i szkoleniowe;

2) organizowaniu imprez masowych;

3) prowadzenie impresariatu artystycznego;

4) organizowaniu imprez rozrywkowych;

5) prowadzeniu warsztatów, kursów szkoleniowych;

6) prowadzeniu wypożyczalni sprzętu nagłośnieniowego,sceny przenośnej;

7) prowadzeniu kina;

8) prowadzeniu marketingu w zakresie kultury;

9) świadczeniu usług gastronomicznych z wyłączeniem sprzedaży alkoholu ( w tym piwa);

10) działalności wydawniczej;

11) świadczeniu usług poligraficznych, fonograficznych, fotograficznych, wideo, filmowych,plastycznych oraz innych usług z zakresu kultury i może być realizowana według zasad określonych w odrębnych przepisach;

4. Działalność, o której mowa w ust. 2 i 3, nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja

§ 7. 1. Osobą uprawnioną do dokonywania czynności prawnych i reprezentowania MDK na zewnątrz jest Dyrektor.

2. Dyrektora MDK powołuje i odwołuje Burmistrz Olesna na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

3. W czasie nieobecności w pracy Dyrektora zastępuje go pisemnie wyznaczony przez niego pracownik MDK.

§ 8. 1. Dyrektor i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje niezbędne do zajmowanych stanowisk, określone w odrębnych przepisach.

2. Wynagrodzenie Dyrektora ustala Burmistrz Olesna.

3. Wynagrodzenie pracowników MDK ustala Dyrektor placówki na podstawie ustalonego przez niego regulaminu wynagradzania z uwzględnieniem zasad wynikających z odrębnych przepisów.

4. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor MDK.

§ 9. Szczegółową organizację wewnętrzną MDK ustala w regulaminie organizacyjnym Dyrektor MDK, po zasięgnięciu opinii Organizatora.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 10. MDK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w Ustawie o rachunkowości.

§ 11. 1. MDK gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Działalność MDK finansowana jest:

1) z dotacji podmiotowej Gminy Olesno;

2) z dotacji celowej Gminy Olesno;

3) z dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;

4) z wypracowanych środków własnych;

5) z darowizn i środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych;

6) z innych źródeł;

§ 12. 1. Podstawą gospodarki finansowej MDK jest plan działalności instytucji, ustalony przez Dyrektora , z uwzględnieniem wysokości rocznej dotacji ustalonej przez Organizatora.

2. Projekt planu finansowego Dyrektor MDK przekazuje organizatorowi w terminie i trybie ustalonym odrębnymi przepisami.

3. Dyrektor MDK corocznie,w terminie do końca I kwartału, przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 13. 1. Statut MDK nadaje Rada Miejska w Oleśnie.

2. Zmiany w statucie MDK mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 14. W sprawach nie unormowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 25.10, 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 406 ) oraz inne przepisy cywilno-prawne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe