Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XV/149/16 Rady Gminy Pakosławice

z dnia 20 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 ) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się:

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę38.721,00 zł oraz

- zwiększenia planu dochodów o kwotę34.452,43 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę37.362,40 zł oraz

- zwiększenia planu wydatków o kwotę241.700,83 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

- zwiększenia planu przychodów o kwotę 208.607,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Wskutek zmian określonych w § 1 zmienia się budżet gminy i wynosi:

- plan dochodów11.290.470,64 zł

- plan wydatków12.408.124,64 zł

- plan przychodów1.357.654,00 zł

- plan rozchodów240.000,00 zł

2. Planowany deficyt w kwocie 1.117.654,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi
z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 3. 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/124/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2016 rok pn. "Plan przychodów i rozchodów w 2016 roku" otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/124/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2016 rok pn. "Plan realizacji inwestycji na 2016 rok" otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XIII/124/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2016 rok pn. "Fundusz sołecki na 2016 rok Plan wydatków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw)" otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Mirosław Borkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/149/16
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Zmniejszenia i zwiększenia dochodów budżetu Gminy Pakosławice na 2016 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/149/16
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/149/16
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Zmiana planu przychodów na 2016


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/149/16
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Plan przychodów i rozchodów w 2016 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/149/16
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Plan realizacji inwestycji 2016


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/149/16
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Przedsięwziecia planowane do wykonania przez jednostki pomocnicze-sołectwa w ramach funduszu sołeckiego

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe