Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XVI/154/16 Rady Gminy Pakosławice

z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę22.424,76 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę647.023,49 zł oraz

- zwiększenia planu wydatków o kwotę678.387,78 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

- zwiększenia planu przychodów o kwotę 8.939,53 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Wskutek zmian określonych w § 1 zmienia się budżet gminy i wynosi:

- plan dochodów11.634.882,44 zł

- plan wydatków12.761.475,97 zł

- plan przychodów1.366.593,53 zł

- plan rozchodów240.000,00 zł

2. Planowany deficyt w kwocie 1.126.593,53 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi
z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 3. 1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/124/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2016 rok pn. "Plan przychodów i rozchodów w 2016 roku" otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/124/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2016 rok pn. "Plan dochodów związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin na 2016 rok" otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/124/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2016 rok pn. "Plan wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin na 2016 rok" otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/124/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2016 rok pn. "Plan realizacji inwestycji na 2016 rok" otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII/124/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2016 rok pn. "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku" otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIII/124/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2016 rok pn. "Fundusz sołecki na 2016 rok Plan wydatków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw)" otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Mirosław Borkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/154/16
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 30 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Zmniejszenia i zwiększenia planu dochodów


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/154/16
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 30 maja 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/154/16
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 30 maja 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Zmiana planu przychodów na 2016 rok


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/154/16
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 30 maja 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Plan przychodów i rozchodów


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/154/16
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 30 maja 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Plan dochodów związanych z realizacją zadań bieżących


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/154/16
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 30 maja 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Plan wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/154/16
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 30 maja 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Plan realizacji inwestycji na 2016 rok


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/154/16
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 30 maja 2016 r.
Zalacznik8.pdf

Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/154/16
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 30 maja 2016 r.
Zalacznik9.pdf

Przedsięwzięcia planowane do wykonania przez jednostki pomocnicze (sołectwa)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe