Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XVII/184/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego

z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę 175 917zł, w tym: w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 23 000 zł, w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 75 496 zł oraz w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 77 421 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę 175 917 , w tym:

1) zmniejsza się wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 8 882 zł,

2) zwiększa się wydatki w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 107 378 zł oraz w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 77 421 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów, z bieżących na majątkowe w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2 099 zł, zgodnie załącznikiem nr 2 do uchwały.

4. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków, z bieżących na majątkowe w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 2 560 zł, zgodnie załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku


Norbert Krajczy


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/184/2016
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 31 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/184/2016
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 31 maja 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe