Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XVII/129/2016 Rady Gminy Bierawa

z dnia 1 czerwca 2016 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Bierawa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777, poz. 1830 i poz. 1890) oraz w związku z uchwałą
Nr IX/72/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Bierawa, Rada Gminy Bierawa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Rada Gminy Bierawa stwierdza, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Bierawa nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Bierawa nr IV/20/2015 z dnia 16 lutego 2015 roku.

2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Bierawa, zwany dalej planem.

3. Granica obszaru objętego planem jest tożsama z granicą działki nr 790/28 w obrębie ewidencyjnym Bierawa,

4. Integralną częścią planu są:

1) rysunek planu w skali 1: 1000, stanowiący załącznik nr 1;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Bierawa stanowiące załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3.

§ 2. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) teren - wyodrębniony obszar o ustalonym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, dla którego obowiązują jednakowe zasady zabudowy
i zagospodarowania terenu;

2) przeznaczenie podstawowe - należy przez to rozumieć funkcję, na jaką teren, wyznaczony liniami rozgraniczającymi, ma być zagospodarowany i użytkowany;

3) zabudowa usługowa - tereny, na których mogą być lokalizowane obiekty i urządzenia przeznaczone do sprzedaży towarów i świadczenia usług;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy - linię oznaczoną na rysunku planu, która nie może być przekroczona przy sytuowaniu budynku. Zakaz przekraczania nieprzekraczalnych linii zabudowy nie dotyczy obiektów infrastruktury technicznej, elementów konstrukcyjnych
i architektonicznych takich jak: wykusze, schody zewnętrzne, balkony;

5) wysokość zabudowy - wysokość budynków mierzoną zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi budownictwa oraz wysokość obiektów budowlanych, które nie są budynkami, mierzoną od najniższego poziomu terenu w miejscu lokalizacji obiektu budowlanego do najwyżej położonego punktu jego konstrukcji;

6) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - wyrażony w procentach udział terenu biologicznie czynnego, w rozumieniu przepisów odrębnych dotyczących budownictwa,
w powierzchni działki budowlanej;

7) dach płaski - dach o kącie nachylenia połaci nie większym niż 12o;

8) tereny komunikacji - należy przez to rozumieć niewydzielone w planie drogi wewnętrzne
i ciągi piesze posiadające dostęp do drogi publicznej.

§ 3. 1. Przedmiotem planu jest ustalenie:

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

3) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu;

4) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

5) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych zmianą planu;

6) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu,
w tym zakazu zabudowy;

7) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

8) stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Z uwagi na niewystępowanie w obszarze planu lub brak potrzeb w danym zakresie,
w planie nie określa się:

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

2) granic i sposobu zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych: obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, terenów górniczych;

3) wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych;

4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 4. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;

4) przeznaczenie terenu.

§ 5. 1. W zakresie przeznaczenia terenów w obszarze opracowania planu wyznacza się teren zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych i magazynowych, oznaczony na rysunku planu symbolem U/P, dla którego:

1) ustala się przeznaczenie podstawowe:

a) tereny zabudowy usługowej,

b) obiekty produkcyjne i magazynowe.

2) dopuszcza się lokalizację:

a) zieleni urządzonej,

b) terenów komunikacji,

c) garaży, budynków gospodarczych, obiektów małej architektury,

d) urządzeń towarzyszących.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasad
kształtowania zabudowy oraz wskaźników kształtowania zabudowy zagospodarowania terenu ustala się:

1) maksymalną intensywność zabudowy: 1,5;

2) minimalną intensywność zabudowy: 0,01;

3) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej lub terenu: nie większy niż 0,7;

4) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 15%;

5) maksymalną wysokość zabudowy:

a) dla budynków gospodarczych i garażowych: 8,0 m,

b) dla pozostałych budynków i budowli: 12,0;

6) wymogu maksymalnej wysokości dla budowli, określonego w pkt 5 nie stosuje się dla urządzeń infrastruktury technicznej;

7) geometrię dachów:

a) dachy płaskie lub dwuspadowe, o symetrycznym układzie i kącie nachylenia połaci nie większym niż 35o;

b) dopuszcza się zastosowanie dachu o innej geometrii w przypadkach uzasadnionych względami technicznymi i użytkowymi obiektu;

8) kolorystykę elewacji i dachów:

a) elewacje w odcieniach naturalnych beży, szarości, pastelowych żółci i złamanych bieli;

b) dachy w odcieniach ceglastych czerwieni, brązów i grafitu;

9) dopuszcza się odstępstwo od wymogów kolorystyki elewacji i dachów określonych w pkt 8 dla obiektów przedsiębiorstw posiadających własne standardy kolorystyki związane
z identyfikacją marki;

10) formę ogrodzeń:

a) ogrodzenia ażurowe o wysokości do 2,0 m. Powierzchnia prześwitów w ogrodzeniu na całym jego przebiegu nie może być mniejsza niż 60% powierzchni ogrodzenia,

b) według rozwiązań indywidualnych w zakresie formy i materiału, z zakazem stosowania przęseł z prefabrykatów betonowych,

11) minimalną liczbę miejsc do parkowania dla samochodów osobowych i sposób ich realizacji:

a) 5 miejsc parkingowych na każde 100 m2 pow. użytkowej obiektu usługowego, produkcyjnego lub magazynowego,

b) realizację miejsc do parkowania dla samochodów osobowych w formie wydzielonych miejsc postojowych lub garaży;

12) nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających z istniejącą drogą;

13) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych: 1 000 m2.

3. W zakresie zasadochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) ograniczenia w zakresie możliwości i intensywności wykorzystania terenu zgodnie
z ustaleniami ust. 1;

2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;

3) ochronę wód podziemnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 332- Subniecka Kędzierzyńsko-Głubczycka, w granicach którego znajduje się cały obszar objęty planem poprzez odprowadzanie ścieków, wód opadowych i roztopowych zgodnie z ustaleniami
ust. 6.

4. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) nie wyznacza się terenów wymagających scalania i podziału nieruchomości;

2) ustala się zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomości:

a) minimalną wielkość działki: 1000 m2,

b) minimalną szerokość frontu działki: 25 m,

c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 90°;

3) wymogu pkt 2 nie stosuje się dla działek wydzielanych na cele infrastruktury technicznej lub komunikacyjnej.

5. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń
w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy: wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych 0,4kV ustala się strefę ograniczonego użytkowania o szerokości 3,0 m od osi linii w każdą stronę, w której obowiązuje zakaz nasadzeń drzew i krzewów.

6. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

1) możliwość remontu, rozbudowy i przebudowy istniejącej sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej lub ujęć indywidualnych;

3) dopuszcza się budowę ujęć wody dla celów gaśniczych na istniejącej sieci rozdzielczej systemu wodociągu;

4) odprowadzanie ścieków komunalnych poprzez istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej
z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych;

5) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych poprzez rowy przydrożne i melioracyjne do cieków wodnych płynących, zachowaniem wymogów przepisów odrębnych;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i rozbudowanych sieci niskiego napięcia;

7) zaopatrzenie w ciepło: z wysokosprawnych, indywidualnych źródeł ciepła, charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji szkodliwych;

8) zaopatrzenie w gaz: ustala się realizację sieci, dopuszcza się zaopatrzenie z indywidualnych zbiorników;

9) obsługę komunikacyjną terenów i działek z przylegających dróg publicznych;

10) powiązanie obszaru z zewnętrznym układem komunikacji drogowej poprzez istniejącą drogę publiczną znajdującą się przy południowej granicy obszaru opracowania o nr działki 770/2 obręb Bierawa;

11) możliwość wydzielenia dróg wewnętrznych oraz ciągów pieszych w ramach ustalonego przeznaczenia o parametrach odpowiadającym parametrom dróg pożarowych ustalonych
w przepisach odrębnych szerokości nie mniejszej niż 6,0 m.

7. Ustala się stawkę procentowąsłużącą naliczeniu jednorazowej opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%.

§ 6. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Joachim Morcinek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/ 129 /2016
Rady Gminy Bierawa
z dnia 1 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/ 129 /2016
Rady Gminy Bierawa
z dnia 1 czerwca 2016 r.Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego
w obrębie Bierawa

W okresie przewidzianym na składanie uwag do Urzędu Gminy Bierawa nie wpłynęły żadne uwagi, o których mowa w art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku, w związku z czym brak jest podstaw do rozstrzygania o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/ 129 /2016
Rady Gminy Bierawa
z dnia 1 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe