Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XVIII/146/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 roku poz.446) oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 199, ze zm. ) oraz w związku z uchwałami Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XI/104/2011 z dnia 6 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borki i Nr XXXIII/314/2013 z dnia 24 października 2013 r w sprawie zmiany uchwały nr XI/104/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borki, Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala co następuje:

dział I
Przepisy Ogólne

§ 1. 1. Stwierdza się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Borki, o którym mowa w §1 ust.2 nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzeń Wielki, przyjętego uchwałą nr XXXV/336/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 grudnia 2013 r.

2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Borki.

3. Integralną częścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borki jest załącznik graficzny w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały;

2) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć aktualne przepisy ustaw wraz aktami wykonawczymi, a także ratyfikowane umowy międzynarodowe, prawodawstwo organizacji i organów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem oraz prawo Unii Europejskiej obowiązujące w regulowanej dziedzinie;

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis planu, będący załącznikiem graficznym, o którym mowa w §1 ust. 3;

4) terenie - należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem literowym i liczbowym;

5) przeznaczeniu podstawowym terenu - należy przez to rozumieć przeznaczenie wyznaczone do lokalizacji w danym terenie;

6) przeznaczeniu uzupełniającym terenu - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, dopuszczone do lokalizacji na danym terenie, które nie może przeważać na terenie oraz musi spełniać ustalone planem dodatkowe warunki;

7) usługach - należy przez to rozumieć funkcje terenów i obiektów w dziedzinach: handlu, gastronomii, rzemiosła, szkolnictwa, zdrowia, kultury i rozrywki, sportu i rekreacji, obsługi komunikacji naprawy i obsługi pojazdów mechanicznych (z wykluczeniem stacji paliw), instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, siedzib stowarzyszeń, związków, izb zawodowych i gospodarczych, jednostek projektowych i consultingowych, instytucji gospodarczych, środków masowej komunikacji i łączności oraz innych, których powyższe grupy nie dotyczą bezpośrednio lub pośrednio, a mają charakter usługi i obsługi;

8) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi nie zaliczane do rodzajów przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;

9) urządzeniach towarzyszących - należy przez to rozumieć urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektów budowlanych lub stanowiących wyposażenia terenu, takie jak budynki garażowe i gospodarcze, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, dojścia i dojazdy, place manewrowe i postojowe oraz obiekty małej architektury;

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków i budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu, obiektami lub urządzeniami infrastruktury technicznej (z wyjątkiem stacji transformatorowych) lub urządzeniami terenowymi komunikacji; ustalone nieprzekraczalne linie zabudowy mogą być przekraczane przez schody, zadaszenia, wiatrołapy, gzymsy, balkony i inne elementy elewacji budynku, na odległość nie większą niż 2 m, pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych dotyczących pasa drogi;

11) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, wzdłuż której wymaga się usytuowanie elewacji frontowej przynajmniej jednego budynku związanego z przeznaczeniem podstawowym terenu, w przypadku budynków lokalizowanych na działkach których granice działek nie krzyżują się z drogą obsługującą nieruchomość pod kątem 90°, narożnik elewacji frontowej musi być usytuowany na linii obowiązującej; dla pozostałych budynków, linia ta stanowi nieprzekraczalną linię zabudowy, ustalone linie zabudowy mogą być przekraczane przez schody, zadaszenia, wiatrołapy, gzymsy, balkony i inne elementy elewacji budynku, na odległość nie większą niż 2 m, pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych dotyczących pasa drogi;

12) szczytowym układzie zabudowy - należy przez to rozumieć zabudowę w której główne kalenice dachów budynków przeznaczenia podstawowego zlokalizowane są prostopadle do ustalonej linii zabudowy, w przypadku działek których granice nie krzyżują się pod kątem prostym z linami zabudowy jako budynki w układzie szczytowym zabudowy uważa się również takie w których ściana szczytowa stanowi elewację frontową a główna kalenica dachu budynków przeznaczenia podstawowego zlokalizowana jest równolegle do granic bocznych działki budowalnej;

13) kalenicowym układzie zabudowy - należy przez to rozumieć zabudowę w której główne kalenice dachów budynków przeznaczenia podstawowego zlokalizowane są równolegle do ustalonej linii zabudowy, w przypadku działek których granice nie krzyżują się pod kątem prostym z linami zabudowy jako budynki w układzie kalenicowym zabudowy uważa się również takie w których główna kalenica dachu budynków przeznaczenia podstawowego zlokalizowana jest prostopadle do granic bocznych działki budowalnej;

14) dachu płaskim - należy przez to rozumie dach o kącie nachylenia połaci od 0 do 12 stopni.

§ 3. 1. Obowiązującymi ustaleniami rysunku planu są:

1) granie obszarów objętych planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) oznaczenia przeznaczenia terenów, zawierające symbole literowe i numery, wyróżniające je spośród innych terenów;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) obowiązujące linie zabudowy;

6) linia elektroenergetyczna 110 kV wraz ze strefą oddziaływania;

7) istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego napięcia;

8) projektowane ekrany akustyczne;

9) lokalizacja obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków.

2. Pozostałe oznaczenia nie wymienione w ust. 1 są informacyjne lub sugerujące i obrazujące określone rozwiązania przestrzenne.

§ 4. W planie nie określa się:

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów: górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa ze względu na brak występowania takich terenów;

2) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej ze względu na brak występowania obiektów i obszarów o takich walorach;

3) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, innych niż wynikającego z przepisów odrębnych, ze względu na brak występowania terenów wymagających takich ustaleń.

Dział II.
Przepisy szczegółowe

Rozdział 1.
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów

§ 5. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami od 1MN do 13MN ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) usługi nieuciążliwe,

b) drogi wewnętrzne,

c) ścieżki rowerowe, ciągi piesze,

d) infrastruktura techniczna;

3) tereny stanowią istniejącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną dla których ustala się następujące kierunki zmian i uzupełnień istniejącej zabudowy:

a) przebudowa, rozbudowa (nadbudowa), wymiana, remonty istniejących budynków mieszkalnych oraz budynków przeznaczenia uzupełniającego i budynków urządzeń towarzyszących,

b) zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych,

c) budowa nowych budynków przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego oraz obiektów i urządzeń towarzyszących na działkach zabudowanych,

d) budowa nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z budynkami przeznaczenia uzupełniającego oraz budynkami i urządzeniami towarzyszącymi, w lukach zabudowy, na działkach niezabudowanych, w tym na wtórnie wydzielonych działkach;

4) dla przeznaczenia uzupełniającego ustala się następujące warunki: usługi mogą być realizowane wyłącznie jako lokale wbudowane o powierzchni nie przekraczającej 50% powierzchni użytkowej budynków mieszkaniowych;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokość zabudowy budynków przeznaczenia podstawowego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, o wysokości do kalenicy głównej połaci dachu od 6 do 9 m; dla zabudowy garażowej i gospodarczej wolnostojącej i dobudowanej dopuszcza się stosowanie wysokości zgodnie z ustalonymi warunkami dla budynków przeznaczenia podstawowego lub wysokość do 1 kondygnacji i nie więcej niż 6 m,

b) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy działki: 40%,

c) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 60%,

d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki: 0,8,

e) ustala się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy działki: 0,02,

f) ustala się jako obowiązujące stosowanie w budynkach mieszkalnych połaci dachowych od 35 do 45, w układzie symetrycznym, dwuspadowym, dopuszcza się lukarny i okna połaciowe;

g) w parterowej zabudowie garażowej i gospodarczej dopuszcza się dachy płaskie, jednospadowe lub dwuspadowe o kącie nachylenia do 45,

h) pokrycie dachu dachówką ceramiczną lub materiałem imitującym dachówkę, w odcieniach koloru czerwonego, brązów i grafitu, za wyjątkiem dachów płaskich;

6) dopuszcza się zabudowę w układzie budynków wolnostojących i bliźniaczych;

7) dopuszczenie wyposażenia terenu w urządzenia towarzyszące;

8) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami KD(D) i KD(L) w odległości 6m,

9) obsługę komunikacyjną drogami oznaczonymi symbolem KD(D) i KD(L);

10) minimalna powierzchnia wtórnie wydzielanych działek budowlanych: 600 m2;

11) dla zabudowy istniejącej:

a) niespełniającej ustalonych linii zabudowy dopuszcza się remonty, przebudowy, nadbudowy oraz rozbudowy pod warunkiem nie rozbudowywania elewacji frontowej budynku w kierunku drogi,

b) przekraczającej ustalone wskaźniki intensywności zabudowy, powierzchni zabudowy oraz powierzchni biologicznie czynnej, dopuszcza się rozbudowę powodującą przekroczenie istniejących na terenie wskaźników maksymalnie o 10 %,

c) dla istniejących budynków niespełniających ustalonych w planie wysokości zabudowy dopuszcza się remonty rozbudowy i przebudowy z zachowaniem istniejącej wysokości,

d) dla istniejących budynków o dachach innych niż ustalone w planie dopuszcza się remonty i przebudowy i rozbudowy z zachowaniem istniejącej formy dachu,

e) dla istniejących usytuowanych na granicy działki lub w odległości mniejszej niż 3m dopuszcza się ich remonty przebudowę, rozbudowę i nadbudowę, z zachowaniem przepisów odrębnych;

12) dla budynków usytuowanych szczytowo ustala się szerokość elewacji szczytowej głównej bryły budynku przeznaczenia podstawowego do 12 m; do szerokości tej nie wlicza się dobudowanych budynków garażowych i gospodarczych;

13) w budynkach przeznaczenia podstawowego obowiązek stosowania symetrycznego układu połaci dachowych głównej bryły budynku;

14) ustala się obowiązek stosowania stolarki okiennej prostokątnej o dłuższym pionowym boku, na elewacjach frontowych budynków przeznaczenia podstawowego zlokalizowanych przy drogach publicznych,

15) ustala się kolorystykę zewnętrznych ścian budynków w kolorach naturalnych materiałów cegły, ceramicznych materiałów licowych, drewna, elementów metalowych i szkła oraz tonacjach bieli, szarości, brązów i beży,

16) okapy dachów nie mogą wystawać poza lico elewacji powyżej 30 cm.

2. Dla terenów oznaczonych symbolami od 14MN do 23MN ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) usługi nieuciążliwe,

b) drogi wewnętrzne,

c) ścieżki rowerowe, ciągi piesze,

d) infrastruktura techniczna;

3) dla przeznaczenia uzupełniającego ustala się następujące warunki: usługi mogą być realizowane wyłącznie jako lokale wbudowane o powierzchni nie przekraczającej 50% powierzchni użytkowej budynków mieszkaniowych;

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokość zabudowy budynków przeznaczenia podstawowego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, o wysokości do kalenicy głównej połaci dachu od 6 do 9 m; dla zabudowy garażowej i gospodarczej wolnostojącej i dobudowanej dopuszcza się stosowanie wysokości zgodnie z ustalonymi warunkami dla budynków przeznaczenia podstawowego lub wysokość do 1 kondygnacji i nie więcej niż 6 m,

b) maksymalny poziom posadowienia podłogi parteru 1,2 m od powierzchni terenu,

c) budynki mieszkalne w rzucie prostokąta,

d) maksymalną powierzchnię zabudowy działki: 40 %,

e) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki:

- dla terenów oznaczonych symbolem 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 20MN, 21MN, 22MN : 60%,

- dla terenów oznaczonych symbolem: 19MN, 23MN : 50%

f) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki:

- dla terenów oznaczonych symbolem: 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 20MN, 21MN, 22MN : 1,2,

- dla terenów oznaczonych symbolem 19MN, 23MN : 1,0

g) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy działki: 0,02,

h) dachy dwuspadowe o spadkach połaci dachowych od 35 do 45, w układzie symetrycznym, dopuszcza się lukarny i okna połaciowe,

i) w parterowej zabudowie garażowej i gospodarczej dopuszcza się dachy płaskie, jednospadowe lub dwuspadowe o kącie nachylenia do 45,

j) pokrycie dachu dachówką ceramiczną lub materiałem imitującym dachówkę, w odcieniach koloru czerwonego, brązów i grafitu za wyjątkiem dachów płaskich,

k) układ szczytowy zabudowy dla terenów oznaczonych symbolem: 14MN, 16MN, 17MN, 19MN, 22MN, 23MN,

l) układ kalenicowy zabudowy dla terenów oznaczonych symbolem: 15 MN, 20MN,

m) układ szczytowy lub kalenicowy zabudowy dla terenów oznaczonych symbolem 18 MN, 21 MN

n) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, od linii rozgraniczających dróg oznaczonych symbolem KD(D) i KD(L) w odległości 6 m,

5) dopuszcza się zabudowę w układzie budynków wolnostojących i bliźniaczych;

6) dopuszczenie wyposażenia terenu w urządzenia towarzyszące;

7) obsługę komunikacyjną z dróg oznaczonych symbolem KD(D) i KD(L) oraz dróg poza granicami planu: ul. Lompy i ul. Nowej;

8) minimalną powierzchnię działki:

a) dla terenów oznaczonych symbolem 23MN : 600 m2,

b) dla terenów oznaczonych symbolem 14MN, 15MN, 17MN, 18MN, 19MN, 21MN, 22MN : 700 m2,

c) dla terenów oznaczonych symbolem 16 MN, 20MN : 900 m2;

9) dla budynków usytuowanych szczytowo ustala się szerokość elewacji szczytowej głównej bryły budynku przeznaczenia podstawowego do 12 m; do szerokości tej nie wlicza się dobudowanych budynków garażowych i gospodarczych;

10) w budynkach przeznaczenia podstawowego obowiązek stosowania symetrycznego układu połaci dachowych głównej bryły budynku;

11) ustala się obowiązek stosowania stolarki okiennej prostokątnej o dłuższym pionowym boku, na elewacjach frontowych budynków przeznaczenia podstawowego zlokalizowanych przy drogach publicznych;

12) ustala się kolorystykę zewnętrznych ścian budynków w kolorach naturalnych materiałów cegły, ceramicznych materiałów licowych, drewna, elementów metalowych i szkła oraz tonacjach bieli, szarości, brązów i beży;

13) okapy dachów nie mogą wystawać poza lico elewacji powyżej 30 cm.

3. Dla terenów oznaczonych symbolami od 1MU do 7MU ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) drogi wewnętrzne,

b) ścieżki rowerowe, ciągi piesze,

c) infrastruktura techniczna;

3) tereny stanowią istniejącą zabudowę dla których ustala się następujące kierunki zmian i uzupełnień istniejącej zabudowy:

a) przebudowa, rozbudowa (nadbudowa), wymiana, remonty istniejących obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,

b) zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych,

c) budowa nowych budynków przeznaczenia podstawowego oraz obiektów i urządzeń towarzyszących i przeznaczenia uzupełniającego na działkach zabudowanych,

d) budowa nowych budynków przeznaczenia podstawowego, obiektów budowalnych oraz urządzeń towarzyszących i przeznaczenia uzupełniającego w lukach zabudowy, na działkach niezabudowanych, w tym na wtórnie wydzielonych działkach;

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokość zabudowy budynków przeznaczenia podstawowego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, o wysokości do kalenicy głównej połaci dachu od 6 do 9 m; dla zabudowy usługowej oraz garażowej i gospodarczej wolnostojącej i dobudowanej dopuszcza się stosowanie wysokości zgodnie z ustalonymi warunkami dla budynków przeznaczenia podstawowego lub wysokość do 1 kondygnacji i nie więcej niż 6 m,

b) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy działki: 70%,

c) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 30%,

d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki: 1,4,

e) ustala się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy działki: 0,05,

f) ustala się jako obowiązujące stosowanie w budynkach przeznaczenia podstawowego połaci dachowych od 35 do 45, w układzie symetrycznym, dwuspadowym,

g) w parterowej zabudowie garażowej i gospodarczej dopuszcza się dachy płaskie, jednospadowe lub dwuspadowe o kącie nachylenia do 45,

h) pokrycie dachu dachówką ceramiczną lub materiałem imitującym dachówkę, w odcieniach koloru czerwonego, brązów i grafitu za wyjątkiem dachów płaskich;

5) dopuszcza się realizowanie przeznaczenia podstawowego jako budynki usługowe, usługowo - mieszkaniowe i mieszkaniowe oraz zespoły takich budynków;

6) dopuszcza się zabudowę w układzie budynków wolnostojących i bliźniaczych;

7) dopuszczenie wyposażenia terenu w urządzenia towarzyszące;

8) nieprzekraczalne linie zabudowy:

a) od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej symbolem KD(D), KD(L) i KDW w odległości 6m,

b) od linii rozgraniczającej drogi wojewódzkiej oznaczonej symbolem 1KD(G) na terenach oznaczonych symbolem 1MU i 2MU zgodnie z istniejącą zabudową w odległości 6 m,

c) od linii od linii rozgraniczającej drogi wojewódzkiej oznaczonej symbolem 1KD(G) na terenie oznaczonym symbolem 3MU w odległości 6 m i 10 m, zgodnie z rysunkiem planu;

9) obsługę komunikacyjną drogami oznaczonymi symbolem KD(D), KD(L) i KDW oraz na istniejących warunkach z drogi wojewódzkiej oznaczonej symbolem 1KD(G);

10) minimalna powierzchnia wtórnie wydzielanych działek budowlanych: 800 m2;

11) na terenie dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe;

12) dla zabudowy istniejącej:

a) niespełniającej ustalonych linii zabudowy dopuszcza się remonty, przebudowy, nadbudowy oraz rozbudowy pod warunkiem nie rozbudowywania elewacji frontowej budynku w kierunku drogi,

b) przekraczającej ustalone wskaźniki intensywności zabudowy, powierzchni zabudowy oraz powierzchni biologicznie czynnej, dopuszcza się rozbudowę powodującą przekroczenie istniejących na terenie wskaźników maksymalnie o 10 %,

c) dla istniejących budynków niespełniających ustalonych w planie wysokości zabudowy dopuszcza się remonty rozbudowy i przebudowy z zachowaniem istniejącej wysokości,

d) dla istniejących budynków o dachach innych niż ustalone w planie dopuszcza się remonty i przebudowy i rozbudowy z zachowaniem istniejącej formy dachu,

e) dla istniejących budynków usytuowanych na granicy działki lub w odległości mniejszej niż 3m dopuszcza się ich remonty przebudowę, rozbudowę i nadbudowę, z zachowaniem przepisów odrębnych;

13) dla budynków usytuowanych szczytowo ustala się szerokość elewacji szczytowej głównej bryły budynku przeznaczenia podstawowego do 12 m; do szerokości tej nie wlicza się dobudowanych budynków garażowych i gospodarczych;

14) w budynkach przeznaczenia podstawowego obowiązek stosowania symetrycznego układu połaci dachowych głównej bryły budynku;

15) ustala się obowiązek stosowania stolarki okiennej prostokątnej o dłuższym pionowym boku, na elewacjach frontowych budynków przeznaczenia podstawowego zlokalizowanych przy drogach publicznych,

16) ustala się kolorystykę zewnętrznych ścian budynków w kolorach naturalnych materiałów cegły, ceramicznych materiałów licowych, drewna, elementów metalowych i szkła oraz tonacjach bieli, szarości, brązów i beży,

17) okapy dachów nie mogą wystawać poza lico elewacji powyżej 30 cm.

4. Dla terenów oznaczonych symbolami od 8MU do 13MU ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) drogi wewnętrzne,

b) ścieżki rowerowe, ciągi piesze,

c) infrastruktura techniczna;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokość zabudowy budynków przeznaczenia podstawowego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, o wysokości do kalenicy głównej połaci dachu od 6 do 9 m; dla zabudowy usługowej oraz garażowej i gospodarczej wolnostojącej i dobudowanej dopuszcza się stosowanie wysokości zgodnie z ustalonymi warunkami dla budynków przeznaczenia podstawowego lub wysokość do 1 kondygnacji i nie więcej niż 6 m,

b) maksymalny poziom posadowienia podłogi parteru 1,2 m od powierzchni terenu,

c) maksymalna szerokość elewacji frontowej głównej bryły budynku przeznaczenia podstawowego:

- w układzie szczytowym 12 m, do szerokości tej nie wlicza się dobudowanych budynków garażowych i gospodarczych

- w układzie kalenicowym 26 m, do szerokości tej nie wlicza się dobudowanych budynków garażowych i gospodarczych

d) maksymalną powierzchnię zabudowy działki: 60 %,

e) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 40%,

f) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki: 1,2,

g) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy działki: 0,05,

h) ustala się jako obowiązujące stosowanie w budynkach przeznaczenia podstawowego połaci dachowych od 35 do 45, w układzie symetrycznym, dwuspadowym,

i) w parterowej zabudowie garażowej i gospodarczej dopuszcza się dachy płaskie, jednospadowe lub dwuspadowe o kącie nachylenia do 45,

j) pokrycie dachu dachówką ceramiczną lub materiałem imitującym dachówkę, w odcieniach koloru czerwonego, brązów i grafitu za wyjątkiem dachów płaskich,

k) zabudowę w układzie budynków wolnostojących,

l) układ szczytowy zabudowy dla terenów oznaczonych symbolem: 9MU, 11MU, 13MU,

m) układ szczytowy lub kalenicowy zabudowy na terenie oznaczonym symbolem 12MU, 10 MU, 8MU

n) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, od linii rozgraniczających dróg oznaczonych symbolem KD(D) i KD(L) w odległości 6 m,

o) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczającej drogi wojewódzkiej oznaczonej symbolem 1KD(G) : 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,

4) dopuszcza się realizowanie przeznaczenia podstawowego jako budynki usługowe, usługowo - mieszkaniowe i mieszkaniowe oraz zespoły takich budynków;

5) dopuszcza się zabudowę w układzie budynków wolnostojących i bliźniaczych;

6) dopuszczenie wyposażenia terenu w urządzenia towarzyszące;

7) na terenie dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe;

8) obsługę komunikacyjną z dróg oznaczonych symbolem KD(D) i KD(L);

9) minimalną powierzchnię działki:

a) dla terenów oznaczonych symbolem 10MU, 11MU, 12MU : 600 m2,

b) dla terenów oznaczonych symbolem 8MU, 9MU, 13MU : 1000 m2;

10) w budynkach przeznaczenia podstawowego obowiązek stosowania symetrycznego układu połaci dachowych, głównej bryły budynku;

11) ustala się obowiązek stosowania stolarki okiennej prostokątnej o dłuższym pionowym boku, na elewacjach frontowych budynków przeznaczenia podstawowego zlokalizowanych przy drogach publicznych;

12) ustala się kolorystykę zewnętrznych ścian budynków w kolorach naturalnych materiałów cegły, ceramicznych materiałów licowych, drewna, elementów metalowych i szkła oraz tonacjach bieli, szarości, brązów i beży;

13) okapy dachów nie mogą wystawać poza lico elewacji powyżej 30 cm.

5. Dla terenu oznaczonego symbolem 1U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy usługowej;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) drogi wewnętrzne,

b) ścieżki rowerowe, ciągi piesze,

c) infrastruktura techniczna;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć więcej niż 12 m do kalenicy dachu lub jego najwyższej krawędzi,

b) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 70%,

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,4,

d) ustala się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01,

e) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 20%,

f) dopuszcza się dachy płaskie, jednospadowe i dwuspadowe w układzie symetrycznym o nachyleniu połaci do 30 stopni,

4) dopuszczenie wyposażenia terenu w urządzenia towarzyszące;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy:

a) od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej symbolem KD(D) i KD(L) w odległości 6m,

b) od krawędzi jezdni istniejącej drogi wojewódzkiej, oznaczonej symbolem 1KD(G) w odległości 10 m,

c) obsługę komunikacyjną z drogi oznaczonej symbolem 1KD(L) oraz dopuszczonymi jako przeznaczenie uzupełniające drogami wewnętrznymi nie oznaczonymi.

6. Dla terenów oznaczonych symbolami 2U, 3U, 4U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy usługowej;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) drogi wewnętrzne,

b) ścieżki rowerowe, ciągi piesze,

c) infrastruktura techniczna;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć więcej niż 12 m do kalenicy dachu lub jego najwyższej krawędzi,

b) maksymalną powierzchnię zabudowy działki: 60 %,

c) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 40%,

d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki: 1,2,

e) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy działki: 0,01,

f) ustala się jako obowiązujące stosowanie w budynkach przeznaczenia podstawowego połaci dachowych od 35 do 45, w układzie symetrycznym, dwuspadowym,

g) w parterowej zabudowie garażowej i gospodarczej dopuszcza się dachy płaskie, jednospadowe lub dwuspadowe o kącie nachylenia do 45,

4) dopuszczenie wyposażenia terenu w urządzenia towarzyszące;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy:

a) od linii rozgraniczających dróg oznaczonych symbolem KD(D) w odległości 6m i 10 m zgodnie z rysunkiem planu,

b) od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej symbolem KD(G) w odległości 10 m;

6) ustala się obowiązek stosowania stolarki okiennej prostokątnej o dłuższym pionowym boku, na elewacjach frontowych budynków przeznaczenia podstawowego zlokalizowanych przy drogach publicznych;

7) ustala się kolorystykę zewnętrznych ścian budynków w kolorach naturalnych materiałów cegły, ceramicznych materiałów licowych, drewna, elementów metalowych i szkła oraz tonacjach bieli, szarości, brązów i beży;

8) okapy dachów nie mogą wystawać poza lico elewacji powyżej 30 cm.

7. Dla terenu oznaczonego symbolem 1UO ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny usług oświaty;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) usługi publiczne zdrowia, kultury oraz sportu i rekreacji,

b) zabudowa mieszkaniowa,

c) drogi wewnętrzne,

d) ścieżki rowerowe, ciągi piesze,

e) infrastruktura techniczna;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć więcej niż 12 m do kalenicy dachu lub jego najwyższej krawędzi,

b) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 50%,

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0,

d) ustala się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01,

e) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 40%,

f) dopuszcza się dachy płaskie, jednospadowe i dwuspadowe w układzie symetrycznym, wielospadowe o nachyleniu połaci od 35 do 45 stopni,

4) dopuszczenie wyposażenia terenu w urządzenia towarzyszące;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy:

a) od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej symbolem KD(D) w odległości 6m,

b) obsługę komunikacyjną drogami oznaczonymi symbolem KD(D);

6) ustala się kolorystykę zewnętrznych ścian budynków w kolorach naturalnych materiałów cegły, ceramicznych materiałów licowych, drewna, elementów metalowych i szkła oraz tonacjach bieli, szarości, brązów i beży;

7) dopuszcza się:

a) zmiany rodzaju realizowanych usług na inne usługi publiczne,

b) dopuszcza się możliwość adaptacji do 50 % powierzchni użytkowej istniejącego budynku na cele mieszkaniowe.

8. Dla terenów oznaczonych symbolami 1RM, 2RM, 3RM ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) zabudowa usługowa

b) infrastruktura techniczna,

c) drogi wewnętrzne,

d) ścieżki rowerowe, ciągi piesze;

3) tereny stanowią istniejącą zabudowę dla których ustala się następujące kierunki zmian i uzupełnień istniejącej zabudowy:

a) przebudowa, rozbudowa (nadbudowa), wymiana, remonty istniejących budynków i obiektów budowalnych,

b) zmiana przeznaczenia budynków zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub na funkcje mieszkalne, usługowe lub mieszkaniowo - usługowe,

c) zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych,

d) budowa nowych budynków, obiektów i urządzeń na działkach zabudowanych,

e) budowa nowych budynków wraz z budynkami oraz urządzeniami towarzyszącym i przeznaczenia uzupełniającego, w lukach zabudowy, na działkach niezabudowanych, w tym na wtórnie wydzielonych działkach;

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokość zabudowy, w tym obiektów związanych z produkcją rolniczą nie może przekroczyć: wysokość zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, o wysokości do kalenicy głównej połaci dachu od 6 do 9 m; dla zabudowy usługowej oraz garażowej i gospodarczej wolnostojącej i dobudowanej dopuszcza się stosowanie wysokości zgodnie z ustalonymi warunkami dla budynków przeznaczenia podstawowego lub wysokość do 1 kondygnacji i do 6 m wysokości,

b) maksymalny poziom posadowienia podłogi parteru 1,2 m od powierzchni terenu,

c) maksymalna szerokość elewacji frontowej głównej bryły budynku przeznaczenia podstawowego:

- w układzie szczytowym 12 m, do szerokości tej nie wlicza się dobudowanych budynków garażowych i gospodarczych

- w układzie kalenicowym 26 m, do szerokości tej nie wlicza się dobudowanych budynków garażowych i gospodarczych

d) maksymalną powierzchnię zabudowy działki: 60 %,

e) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 40%,

f) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki: 1,2,

g) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy działki: 0,01,

h) dachy dwuspadowe o spadkach połaci dachowych od 35 do 45, w układzie symetrycznym, dopuszcza się lukarny i okna połaciowe,

i) w parterowej zabudowie garażowej i gospodarczej dopuszcza się dachy płaskie, jednospadowe lub dwuspadowe o kącie nachylenia do 45,

j) pokrycie dachu dachówką ceramiczną lub materiałem imitującym dachówkę, w odcieniach koloru czerwonego, brązów i grafitu za wyjątkiem dachów płaskich,

k) zabudowę w układzie budynków wolnostojących,

l) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, od linii rozgraniczających dróg oznaczonych symbolem KD(D) i KD(L) w odległości 6 m;

5) na terenie dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe;

6) dopuszczenie wyposażenia terenu w urządzenia towarzyszące;

7) obsługę komunikacyjną z dróg oznaczonych symbolem KD(D) i KD(L);

8) minimalną powierzchnię wtórnie wydzielanych działek: 800 m2;

9) dopuszcza się hodowlę zwierząt gospodarskich o obsadzie do 20 DJP;

10) w budynkach przeznaczenia podstawowego obowiązek stosowania symetrycznego układu połaci dachowych;

11) ustala się obowiązek stosowania stolarki okiennej prostokątnej o dłuższym pionowym boku, na elewacjach frontowych budynków przeznaczenia podstawowego zlokalizowanych przy drogach publicznych;

12) ustala się kolorystykę zewnętrznych ścian budynków w kolorach naturalnych materiałów cegły, ceramicznych materiałów licowych, drewna, elementów metalowych i szkła oraz tonacjach bieli, szarości, brązów i beży,

13) okapy dachów nie mogą wystawać poza lico elewacji powyżej 30 cm;

14) dla zabudowy istniejącej:

a) niespełniającej ustalonych linii zabudowy dopuszcza się remonty, przebudowy, nadbudowy oraz rozbudowy pod warunkiem nie rozbudowywania elewacji frontowej budynku w kierunku drogi,

b) przekraczającej ustalone wskaźniki maksymalnej intensywności zabudowy, powierzchni zabudowy oraz powierzchni biologicznie czynnej, dopuszcza się rozbudowę powodującą przekroczenie istniejących na terenie wskaźników maksymalnie o 10 %,

c) dla istniejących budynków niespełniających ustalonych w planie wysokości zabudowy dopuszcza się remonty rozbudowy i przebudowy z zachowaniem istniejącej wysokości,

d) dla istniejących budynków o dachach innych niż ustalone w planie dopuszcza się remonty i przebudowy i rozbudowy z zachowaniem istniejącej formy dachu lub zastosowanie geometrii dachu ustalonej planem,

e) dla istniejących obiektów usytuowanych na granicy działki lub w odległości mniejszej niż 3m dopuszcza się ich remonty przebudowę, rozbudowę i nadbudowę, z zachowaniem przepisów odrębnych.

9. Dla terenów oznaczonych symbolem 1RU i 2RU ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny obsługi gospodarki rolniczej;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) drogi wewnętrzne,

b) ścieżki rowerowe, ciągi piesze,

c) infrastruktura techniczna;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć więcej niż 10 m do kalenicy dachu lub jego najwyższej krawędzi,

b) dopuszcza się lokalizacje obiektów i urządzeń związanych z produkcja rolniczą, w tym zbiorników na materiały masowe (silosy zbożowe) o wysokości nie przekraczającej 14 m,

c) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 70%,

d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,4,

e) ustala się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01,

f) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 20%,

g) dopuszcza się dachy płaskie, jednospadowe i dwuspadowe w układzie symetrycznym, wielospadowe o nachyleniu połaci do 45 stopni;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy:

a) od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej symbolem KD(D) w odległości 6m,

b) od linii rozgraniczającej obwodnicy drogi wojewódzkiej oznaczonej symbolem KD(G) w odległości 10 m;

5) obsługę komunikacyjną drogami oznaczonymi symbolem KD(D);

6) dla zabudowy istniejącej dopuszcza się:

a) przebudowę, rozbudowę (nadbudowę), wymianę, remonty istniejących budynków i obiektów,

b) zabudowę odtworzeniową po budynkach zlikwidowanych,

c) budowę nowych obiektów i urządzeń;

7) dopuszczenie wyposażenia terenu w urządzenia towarzyszące;

8) dopuszcza się obsadę zwierząt w noworealizowanych budynkach do 350 DJP na teren;

9) ustala się kolorystykę zewnętrznych ścian budynków w kolorach naturalnych materiałów cegły, ceramicznych materiałów licowych, drewna, elementów metalowych i szkła oraz tonacjach bieli, szarości, brązów i beży.

10. Dla terenu oznaczonego symbolem 1P/U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej;

2) w zakresie przeznaczenia podstawowego dopuszcza się wszelką działalność produkcyjną, usługową, składowo-magazynową, przetwórstwa rolno-spożywczego, wielkopowierzchniowego handlu hurtowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi;

3) przeznaczenie uzupełniające:

a) drogi wewnętrzne,

b) ścieżki rowerowe, ciągi piesze,

c) infrastruktura techniczna;

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalna wysokość zabudowy: 4 kondygnacje nadziemne, nie więcej niż 18 m do okapu dachu,

b) dopuszcza się przekraczanie ustalonej wysokości przez elementy technologiczne, np. kominy, maszty, suwnice,

c) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 80%,

d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,5,

f) ustala się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01

g) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 10%,

h) dopuszcza się dachy płaskie, jednospadowe i dwuspadowe w układzie symetrycznym o nachyleniu połaci do 45 stopni;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczającej drogi lokalnej, poza granicami planu, w odległości 6m, zgodnie z rysunkiem planu;

8) obsługę komunikacyjną drogą lokalną bezpośrednio przylegającą do granic opracowania planu.

11. Dla terenów oznaczonych symbolem 1R, 2R ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) infrastruktura techniczna, dojazdy do pól,

b) ciągi piesze i rowerowe,

c) zieleń śródpolna i tereny wód;

3) zakaz zabudowy;

4) zachowanie istniejącej zieleni śródpolnej.

12. Dla terenów oznaczonych symbolem 3R, 4R, 5R ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) infrastruktura techniczna, dojazdy do pól,

b) ciągi piesze i rowerowe,

c) zieleń śródpolna i tereny wód,

d) obiekty małej architektury - nośniki reklamowe;

3) na terenie dopuszcza się:

a) obiekty i urządzenia związane z produkcją rolniczą o maksymalnej wysokości 14 m, za wyjątkiem budynków mieszkalnych,

b) obiekty małej architektury, nośniki reklamowe o maksymalnej wysokości 12m;

4) w związku z dopuszczonymi na terenie obiektami i urządzeniami związanymi z produkcją rolniczą ustala się:

a) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1,

b) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0.

c) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 90%,

d) geometria dachów dowolna, z zastrzeżeniem, że w przypadku stosowania dachów dwuspadowych i wielospadowych kąt nachylenia dachu połaci dachowych nie może przekroczyć 45 stopni,

e) odległość obiektów i urządzeń od dróg publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi

5) zachowanie istniejącej zieleni śródpolnej.

13. Dla terenów oznaczonych symbolami od 1ZI do 8ZI ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni izolacyjnej;

2) przeznaczenie uzupełniające: drogi wewnętrzne i infrastruktura techniczna;

3) ustala się zakaz zabudowy terenu.

14. Dla terenu oznaczonego symbolem 1ZL ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny lasów;

2) ustala się zakaz zabudowy.

15. Dla terenów oznaczonych symbolami 1WS, 2WS, 3WS ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny wód śródlądowych;

2) dopuszcza się przebudowę i skanalizowanie cieków.

16. Dla terenów oznaczonych symbolami: 1K i 2K ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja;

2) przeznaczenie uzupełniające: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,

3) następujące zasady zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza się budynki i budowle oraz urządzenia związane z przeznaczeniem terenu,

b) dopuszcza się zieleń urządzoną,

c) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy w wysokości 80% powierzchni działki,

d) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej w wysokości 10%,

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8,

f) ustala się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,

g) dopuszczenie wyposażenia terenu w urządzenia towarzyszące;

4) dopuszcza się przebudowę i modernizację istniejących obiektów i urządzeń;

5) następujące zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokość zabudowy nie większa niż 6 metrów,

b) dopuszcza się dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 45o.

17. Dla terenu oznaczonego symbolem 1E ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka;

2) następujące zasady zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza się budynki i budowle oraz urządzenia związane z przeznaczeniem terenu,

b) dopuszcza się zieleń urządzoną,

c) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy w wysokości 80% powierzchni działki budowlanej,

d) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej w wysokości 10%,

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8,

f) ustala się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,

g) dopuszczenie wyposażenia terenu w urządzenia towarzyszące;

3) dopuszcza się przebudowę i modernizację istniejących obiektów i urządzeń;

4) następujące zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokość zabudowy nie większa niż 12 metrów,

b) dopuszcza się dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 45o.

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 6. 1. W obszarze opracowania planu obowiązuje zapewnienie warunków umożliwiających prowadzenie akcji ratowniczych przeciwpożarowych, poprzez zapewnienie zaopatrzenia wodę do celów przeciwpożarowych dróg przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Poza wyznaczoną na rysunku planu nieprzekraczalna linią zabudowy, w tym na granicy działki, dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, sieci infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń infrastruktury technicznej oraz nośników reklamowych, z zachowaniem przepisów odrębnych.

3. Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz sytuowanie budynków gospodarczych i garażowych w granicy działki budowlanej lub w odległości mniejszej niż 3 m, lecz nie mniejszej niż 1,5 m, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 3.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 7. 1. Jako tereny przestrzeni publicznej ustala się tereny dróg publicznych w liniach rozgraniczających oraz teren oznaczony symbolem UO.

2. W zakresie lokalizowania nośników reklamowych ustala się:

1) zakaz lokalizowania nośników reklamowych w liniach rozgraniczających dróg i placów za wyjątkiem tablic informacji turystycznej;

2) na terenach oznaczonych symbolem MN, MU, UO, U, P/U, RM, RU dopuszcza się lokalizowanie tablic informacyjnych i szyldów o powierzchni tablicy nie większej niż 2 m2;

3) na terenach oznaczonych symbolem 3R, 4R, 5R dopuszcza się lokalizowanie nośników reklamowych o powierzchni tablicy nie większej niż 12 m2, usytuowanych w odległości nie bliższej niż 10 m od linii rozgraniczające drogi oznaczonej symbolem KD(G) oraz 6 m od linii rozgraniczającej dróg oznaczonych symbolem KD(D).

3. Inwestycjami celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym są w granicach planu:

1) przebudowa drogi wojewódzkiej oznaczonej symbolem 1KD(G);

2) budowa obwodnicy na przebiegu drogi wojewódzkiej oznaczona symbolem 2KD(G) i 3KD(G).

4. Inwestycjami celu publicznego o znaczeniu lokalnym są w granicach planu:

1) utrzymanie i remonty dróg gminnych oznaczonych symbolem 1 KD(D), 2KD(D), 5KD(D), 7KD(D), 9KD(D), 10 KD(D), 11KD(D), 18KD(D), 19KD(D), 1KD(L), 2KD(L), 3KD(L), 4KD(L);

2) budowa dróg gminnych oznaczona symbolem 3KD(D), 4KD(D), 6KD(D), 8KD(D), 12KD(D), 13KD(D), 14KD(D), 15KD(D), 16KD(D), 17KD(D);

3) rozbudowa i przebudowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z urządzeniami;

4) rozbudowa i przebudowa sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

5) rozbudowa, remonty i budowa gminnych inwestycji celu publicznego na terenach usług oświaty oznaczonych symbolem UO.

Rozdział 4.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu układu komunikacyjnego

§ 8. 1. Dla terenu drogi oznaczonej symbolem 1KD(G) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy głównej (droga wojewódzka nr 454);

2) na przedmiotowym terenie obowiązuje:

a) szerokość w liniach rozgraniczających od 15 do 34 m zgodnie z rysunkiem planu,

b) ulica jednojezdniowa dwukierunkowa z dwoma pasami ruchu,

c) szerokość elementów przekroju poprzecznego drogi zgodnie z warunkami technicznymi;

3) dopuszcza się obniżenie parametrów drogi do drogi zbiorczej po realizacji obwodnicy drogi na przebiegu drogi wojewódzkiej, w ustalonych planem liniach rozgraniczających.

2. Dla terenu drogi oznaczonej symbolem 2KD(G) i 3 KD(G) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy głównej (projektowana obwodnica na przebiegu drogi wojewódzkiej nr 454);

2) Na przedmiotowym terenie obowiązuje:

a) szerokość w liniach rozgraniczających od 38 do 58 m zgodnie z rysunkiem planu,

b) szerokość elementów przekroju poprzecznego drogi zgodnie z warunkami technicznymi;

4) dopuszcza się prowadzenie drogi na wiaduktach, nasypach;

5) ustala się obowiązek kompleksowego rozwiązania problemów gospodarki wodnej i ściekowej na etapie projektu technicznego, wynikających z funkcjonowania obwodnicy.

3. Dla terenów dróg oznaczonych symbolami od 1KD(L) do 4KD(L) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy lokalnej;

2) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających od 10 do 19 m, zgodnie z rysunkiem planu;

3) szerokość elementów przekroju poprzecznego drogi zgodnie z warunkami technicznymi.

4. Dla terenów dróg oznaczonych symbolami od 1KD(D) do 19KD(D) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy dojazdowej;

2) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających od 6 do 14 m, zgodnie z rysunkiem planu;

3) szerokość elementów przekroju poprzecznego drogi zgodnie z warunkami technicznymi.

5. Dla terenów drogi oznaczonych symbolami 1KDW ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna;

2) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających od 6 do 8 m, zgodnie z rysunkiem planu;

3) Dopuszcza się realizację drogi jako ciągu pieszo jezdnego jednoprzestrzennego - bez wydzielania krawężnikami jezdni od chodnika.

6. Ustala się następującą minimalną liczbę miejsc postojowych:

1) lokale mieszkalne -2 miejsce postojowe na 1 mieszkanie;

2) restauracje, kawiarnie -3 miejsca postojowe na 20 m2 powierzchni użytkowej,

3) obiekty handlowe - 4 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej;

4) inne obiekty usługowe - 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej;

5) obiekty produkcyjne - 2 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych.

7. Liczbę miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy wyznaczyć zgodnie z przepisami odrębnymi.

8. Miejsca postojowe dopuszcza się lokalizować na nieruchomości inwestora jako parkingi i miejsca postojowe wydzielone, miejsca garażowe w garażach wbudowanych lub budynkach garażowych wolnostojących oraz miejsca postojowe w ciągu dróg publicznych.

9. Chodniki piesze oraz ciągi pieszo-jezdne i piesze należy dostosować do potrzeb ruchu osób niepełnosprawnych.

10. Na terenie całego obszaru, dopuszcza się lokalizowanie ścieżek i tras rowerowych w liniach rozgraniczających dróg oraz poza nimi.

11. Drogi wewnętrzne dopuszczone na terenach, jako przeznaczenie uzupełniające, muszą spełniać parametry techniczne dróg przeciwpożarowych.

Rozdział 5.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej

§ 9. 1. Ustala się ogólne zasady uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną:

1) wszystkie liniowe elementy infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, mogą przebiegać w liniach rozgraniczających dróg i ulic oraz w liniach rozgraniczających innych przestrzeni publicznych; dopuszcza się przeprowadzenie sieci infrastruktury technicznej poza układem ulic z zachowaniem ustaleń przepisów odrębnych obowiązujących przy projektowaniu tych sieci;

2) wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, sieć telekomunikacyjną, odprowadzania ścieków oraz zmiany lokalizacji urządzeń technicznych na terenie objętym planem należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) zaopatrzenie dla celów bytowo-gospodarczych, przeciwpożarowych i grzewczych z istniejącej lub projektowanej sieci wodociągowej;

2) rozbudowę zewnętrznej sieci rozdzielczej na terenach nowego zainwestowania zgodnie z warunkami technicznymi.

3. W zakresie odprowadzenia i oczyszczenia ścieków sanitarnych ustala się:

1) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do gruntu, cieków powierzchniowych oraz wód podziemnych;

2) rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenach nowego zainwestowania zgodnie z warunkami technicznymi;

3) zakaz podłączania ścieków sanitarnych do kanalizacji deszczowej;

4) dopuszcza się bezodpływowe szczelne zbiorniki lub oczyszczalnie przydomowe.

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ustala się:

1) dopuszcza się rozbudowę kanalizacji deszczowej na terenach nowego zainwestowania;

2) obowiązek utwardzania i skanalizowania terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia powierzchni substancjami ropopochodnymi, chemicznymi i olejami, zgodnie z przepisami szczególnymi;

3) obowiązek podczyszczania wód deszczowych na terenie inwestora, przed ich odprowadzeniem do kanalizacji i dalej do odbiornika, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4) możliwość odprowadzania deszczówki na własny teren inwestora oraz gromadzenie wód opadowych w zbiornikach.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszcza się budowę sieci dystrybucyjnej gazowej.

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:

1) ustala się stosowanie indywidualnych i zbiorczych źródeł ciepła, w tym również zaopatrzenie w ciepło z lokalnych grupowych kotłowni i odnawialnych źródeł energii o mocy do 100 kW.

2) dopuszcza się realizację sytemu sieci ciepłowniczej w oparciu ciepło z Bor Eletrowni "Opole" S.A.

7. W zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną dopuszcza się rozbudowę linii i urządzeń telekomunikacyjnych w tym sieci szerokopasmowych.

8. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) dostawa energii - z istniejącej i planowanej sieci elektroenergetycznej;

2) dopuszcza się skablowanie i przełożenie istniejących napowietrznych sieci elektroenergetycznych na zasadach określonych przez przepisy odrębne;

3) dopuszcza się lokalizowanie stacji transformatorowych, z zachowaniem warunków technicznych wydanych przez zarządcę sieci energetycznej;

4) budowę nowej elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej średniego i niskiego napięcia należy realizować w formie linii kablowych;

5) ustala się strefę oddziaływania linii elektroenergetycznej 110 kV, o szerokości 15m od osi linii, w strefie ustala się:

a) zakaz sadzenia roślinności wysokiej,

b) budowa i rozbudowa budynków i budowli wymaga zachowania warunków bezpieczeństwa, w tym minimalnych dopuszczalnych odległości od elementów znajdujących się pod napięciem oraz zachowania wymagań dotyczących dopuszczalnego natężenia pola elektrycznego emitowanego przez linię 110 kV;

6) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń odnawialnych źródeł energii, w tym urządzeń fotowoltaicznych, o mocy do 100 kW.

9. Gospodarka odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 6.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych

§ 10. 1. Ustala się ochronę następujących obiektów ujętych w ewidencji zabytków:

1) Krzyż - ul. Szkolna 28;

2) Kapliczka NSPJ - ul. Szkolna.

2. Dla obiektów ujętych w ewidencji zabytków obowiązują następujące ustalenia:

1) należy zachować ich bryłę, kształt i geometrie oraz zastosowane materiały;

2) należy utrzymać, a w zniszczonych fragmentach odtworzyć historyczne detale;

3) zachować kolorystykę stosowana w przeszłości.

3. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 7.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ora oraz sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów

§ 11. 1. Na terenie objętym opracowaniem planu ustala się obowiązek zapewnienia funkcjonowania istniejącej sieci drenarskiej i melioracyjnej, w tym ustala się wykonanie przepustów pod drogą w miejscach przerwania tej sieci.

2. Wzdłuż cieków wodnych ustala się obowiązek zachowania 5 metrów strefy wolnej od zainwestowania, zabudowy i zieleni wysokiej w celu zapewnienia możliwości zapewnienia prac konserwacyjnych odpowiednim służbom melioracyjnym.

3. Teren objęty planem znajduje się w granicach Głównych Zbiorników Wód Podziemnych nr 335 "Krapkowice - Strzelce Opolskie" oraz nr 336 "Niecka Opolska".

4. Określa się dopuszczalne poziomy hałasu:

1) dla terenów oznaczonych symbolem literowym MN obowiązują standardy akustyczne jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, określonych przepisami odrębnymi;

2) dla terenów oznaczonych symbolem MU obowiązują standardy akustyczne jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych, określonych przepisami odrębnymi;

3) dla terenów oznaczonych symbolem RM obowiązują standardy akustyczne jak dla terenów zabudowy zagrodowej, określonych przepisami odrębnymi;

4) dla terenów oznaczonych symbolem UO obowiązują standardy akustyczne jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, określonych przepisami odrębnymi.

5. Uciążliwość prowadzonej działalności w zakresie emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, substancji złowonnych oraz nie jonizującego promieniowania elektromagnetycznego, nie może powodować przekroczenia norm poza granicami własności terenu na jakim jest lokalizowana.

6. W celu ochrony przed hałasem komunikacyjnym planowanej obwodnicy na przebiegu drogi wojewódzkiej oznaczonej symbolem 2KD(G) i 3KD(G), dopuszcza się lokalizowanie ekranów akustycznych wzdłuż planowanej drogi, odcinki planowanej drogi w szczególności wskazane do realizowania włącznie z ekranami akustycznymi oznaczono na rysunku planu jako projektowane ekrany akustyczne.

Rozdział 8.
Zasady kształtowania krajobrazu

§ 12. Ustala się maksymalną wysokość budowli oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej 20 m.

Rozdział 9.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 13. 1. Ustala się minimalne szerokości frontu działki budowlanej:

1) w zabudowie oznaczonej symbolem MN: 20 m,

2) w zabudowie oznaczonej symbolem MU, RM, U, UO, P/U, RU: 24 m.

2. Ustala się minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych :

1) w zabudowie oznaczonej symbolem MN: 800m2,

2) w zabudowie oznaczonej symbolem MU, RM, U, UO, P/U, RU: 1000 m2,.

3. Granice działek należy wytyczać w stosunku do istniejących lub projektowanych dróg publicznych i wewnętrznych pod kątem od 80° do 120°.

4. Dopuszcza się mniejsze powierzchnie wydzielanych działek, niż wymienione powyżej, wytyczane na cele infrastruktury technicznej, komunikacyjnej, pod cele publiczne, i w przypadku regulacji sytuacji prawno - własnościowej nieruchomości oraz na poprawę funkcjonowania nieruchomości.

Rozdział 10.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazy zabudowy

§ 14. Ustala się zakaz zabudowy, za wyjątkiem dopuszczanej infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, terenów oznaczonych symbolem: 1R, 2R, 1ZL oraz od 1ZI do 8 ZI.

Rozdział 11.
Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 15. Ustala się stawki w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące na 10%.

dział III
Przepisy końcowe

§ 16. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 17. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki


Klemens Weber


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/146/2016
Rady Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 19 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/146/2016
Rady Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 19 maja 2016 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 199 z późn. zm.)

Złożone do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwagi rozstrzyga się w sposób następujący:

1. Uwagę złożoną w dniu 02.03.2015, dotyczącą korekty przebiegu sięgacza drogi oznaczonej symbolem 8KD(D) - uwzględnia się.

2. Uwagę złożona w dniu 03.03.2015, dotyczącą nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie nowoprojektowanej drogi przez działki nr 107/43 i 135/45 - uwzględnia się.

3. Uwagę złożoną w dniu 27.02.2015, dotycząca korekty zapisów szczegółowych warunków zabudowy uwzględnia się w zakresie pkt. I.1, I.3, I.6, I.7, I.9, I.10 oraz II.1 w całości oraz w zakresie pkt. I.2, I.4, I.5 redagując zapis zgodnie z treścią uzasadnienia a nie w oparciu o zaproponowane w uwadze szczegółowe zapisy; uwagi nie uwzględnia się w zakresie pkt I.8 dotyczącego wprowadzenia do ustaleń planu szczegółowych zasad lokalizowania ogrodzeń.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/146/2016
Rady Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 19 maja 2016 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 199 z późn. zm.)

Realizacja infrastruktury technicznej będzie odbywać się w oparciu o wszelkie możliwe źródła pozyskania funduszy na ten cel, środków własnych gminy, opłat adiacenckich oraz partycypacji inwestorów indywidualnych.

W pierwszej kolejności należy podjąć realizację infrastruktury w rejonach:

a) realizujących cele publiczne oraz sprzyjających rozwojowi gminy,

b) położonych najbliżej istniejącej infrastruktury i o najdogodniejszych finansowo możliwościach jej realizacji,

c) dużym istniejącym zapotrzebowaniem.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe