Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XVI/108/16 Rady Gminy Łubniany

z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

1) zwiększa się dochody budżetowe bieżące o kwotę 19.180,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zmniejsza się dochody budżetowe bieżące o kwotę 2.800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

1) zwiększa się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 19.180,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

2) zmniejsza się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 2.800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Nr XIII/85/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r. następujące tabele i załączniki otrzymują brzmienie:

"Załącznik nr 1 - Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu Gminy Łubniany w roku 2016" - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.".

§ 4. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2016 r stanowi kwoty:

1) Dochody ogółem: 29.269.499,09 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 29.239.499,09 zł,

b) dochody majątkowe: 30.000,00 zł;

2) Przychody ogółem: 3.488.762,00 zł;

3) Wydatki ogółem: 31.497.635,09 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 26.483.604,09 zł,

b) wydatki majątkowe: 5.014.031,00 zł;

4) Rozchody ogółem: 1.260.626,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędy Gminy w Łubnianach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert WienchZałącznik nr 1

do Uchwały Nr XVI/108/16

Rady Gminy Łubniany

z dnia 30 maja 2016 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Zwiększenia

Zmniejszenia

801

Oświata i wychowanie

19.180,00

2.800,00

80104

Przedszkola

2.800,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

2.800,00

80106

Inne formy wychowania prze d szkolnego

15.070,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

15.070,00

80149

Realizacja zadań wymagaj ą cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pr a cy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i i n nych formach wychowania przedszkolnego

4.110,.00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

4.110,00

Razem

19.180,00

2.800,00


Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XVI/108/16

Rady Gminy Łubniany

z dnia 30 maja 2016 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH

Dział

Rozdział

Nazwa

Zwiększenia

Zmniejszenia

801

Oświata i wychowanie

19.180,00

2.800,00

80104

Przedszkola

2.800,00

Z tego: wydatki jednostek budżetowych

2.100,00

z tego: wydatki związane z realiz a cją ich statutowych zadań

2.100,00

- w tym: PP Jełowa

PP Brynica

PP Łubniany

PP Kępa

500,00

500,00

800,00

300,00

Z tego: dotacje na zadania bieżące

700,00

- w tym : Niepubl. P. Biadacz

Niepubl. P. Luboszyce

400,00

300,00

80106

Inne formy wychowania przedszkoln e go

15.070,00

Z tego: dotacje na zadania bieżące

15.070,00

- w tym: Niepubl. Punkt P. Kępa

15.070,00

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach prze d szkolnych w szkołach podstaw o wych i innych formach wychow a nia przedszkolnego

4.110,00

Z tego: dotacje na zadania bieżące

1.370,00

- w tym: Niepubl. P. Luboszyce

1.370,00

Z tego: wydatki jednostek budżetowych

2.740,00

z tego: wydatki związane z realiz a cją ich statutowych zadań

2.740,00

- w tym : PP Jełowa

2.740,00

Razem

19.180,00

2.800,00


Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XVI/108/16

Rady Gminy Łubniany

z dnia 30 maja 2016 r.

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XIII/85/15 Rady Gminy Łubniany

z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ŁUBNIANY W ROKU 2016.

Dział

Rozdział

Treść

Plan dotacji na 2016 r.

W tym:

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:

Przedmiotowe

Podmiotowe

Celowe

Przedmiotowe

Podmiotowe

Celowe

WYDATKI BIEŻĄCE:

2.177.903,00

570.000,00

39.500,00

1.081.403,00

487.000,00

750

Administracja publiczna

2.000,00

2.000,00

75095

Pozostała działa l ność

2.000,00

2.000,00

Dotacja dla miasta Opola w ramach umowy partnerskiej na realizacje projektu Aglomeracji Opolskiej

2.000,00

2.000,00

801

Oświata i wychowanie

1.093.403,00

12.000,00

1.081.403,00

80104

Przedszkola

899.300,00

899.3 00,00

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

899.300,00

899.300,00

80106

Inne formy w y chowania prze d szkolnego

100.070,00

100.070,00

Dotacje dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego

100.070,00

100.070,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

12.000,00

12.000,00

Dotacja dla Samorządu województwa na doradztwo metodyczne nauczycieli

12.000,00

12.000,00

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania sp e cjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach prze d szkolnych w szk o łach podstaw o wych i innych formach wych o wania przedszko l nego

82.03 3,00

82.03 3,00

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

82.033,00

82.033,00

852

Pomoc społeczna

187.000,00

187.000,00

85295

Pozostała działa l ność

187.000,00

187.000,00

Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu

187.000,00

187.000,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

40.000,00

40.000,00

85305

Żłobki

40.000,00

40.000,00

Dotacje dla niepublicznych żłobków

40.000,00

40.000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5.500,00

5.500,00

90001

Gospodarka ści e kowa i ochrona wód

5.500,00

5.500,00

Dotacja dla miasta Opola

5.500,00

5.500,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

660.000,00

570.000,00

20.000,00

70.000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

370.000,00

370.000,00

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury

370.000,00

370.000,00

92116

Biblioteki

200.000,00

200.000,00

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury

200.000,00

200.000,00

92120

Ochrona zabytków i opieka nad z a bytkami

70.000,00

70.000,00

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

70.000,00

70.000,00

92195

Pozostała działa l ność

20.000,00

20.000,00

Dotacja dla gminnej instytucji kultury na organizację dożynek gminnych

20.000,00

20.000,00

926

Kultura fizyczna

190.000,00

190.000,00

92605

Zadania w zakr e sie kultury fizyc z nej

190.000,00

190.000,00

Dotacja na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz organizacja rozgrywek piłki nożnej drużyn z Gminy Łubniany - dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu

190.000,00

190.000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

85.000,00

85.000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

85.000,00

85.000,00

90001

Gospodarka ści e kowa i ochrona wód

70.000,00

70.000,00

Dotacje na budowę oczyszczalni przydomowych

70.000,00

70.000,00

90019

Wpływy i wydatki związane z grom a dzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

15.000,00

15.000,00

Dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji na podstawie art.403 ust.4 pkt1 ustawy z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony środowiska

15.000,00

15.000,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe