reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 113/XVII/2016 Rady Gminy Radłów

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 82/XII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. art. 211 i 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale 82/XII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016, wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 - Dochody budżetu gminy

- zwiększa się plan w następujących działach i paragrafach łącznie o kwotę 46.475,00 zł:

Dochody bieżące

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,

gaz i wodę1.500,00 zł

§ 0970. - Wpływy z różnych dochodów1.500,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna6.600,00 zł

§ 0970. - Wpływy z różnych dochodów6.600,00 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem15.800,00 zł

§ 0360. - Wpływy z podatku od spadków i darowizn15.800,00 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia10.230,00 zł

§ 0920. - Wpływy z pozostałych odsetek355,00 zł

§ 2920. - Subwencje ogólne z budżetu państwa9.875,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna8.865,00 zł

§ 2030. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków

powiatowo - gminnych)8.865,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska130,00 zł

§ 0690. - Wpływy z różnych opłat130,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego3.350,00 zł

§ 0970. - Wpływy z różnych dochodów3.350,00 zł

2) w załączniku Nr 2 - Wydatki budżetu gminy

a) zwiększa się plan w następujących działach i rozdziałach łącznie o kwotę 46.475,00 zł

Wydatki bieżące

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo6.400,00 zł

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi6.400,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane6.400,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna17.985,00 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin17.985,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane12.000,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań5.985,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie9.875,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe4.942,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań4.942,00 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja4.933,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań4.933,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna8.865,00 zł

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny8.865,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane8.865,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego3.350,00 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki3.350,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań3.350,00 zł

b) dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami i rozdziałami

klasyfikacji budżetowej łącznie o kwotę 91.000,00 zł

Zmniejszenia

Wydatki bieżące

Dział 600 - Transport i łączność1.500,00 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne1.500,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań1.500,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa20.000,00 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego20.000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane20.000,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna16.000,00 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin16.000,00 zł

2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane10.280,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań5.720,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie3.500,00 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola3.500,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań3.500,00 zł

Wydatki majątkowe

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo50.000,00 zł

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi50.000,00 zł

1) inwestycje50.000,00 zł

Zwiększenia

Wydatki bieżące

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa5.000,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami5.000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań5.000,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna36.000,00 zł

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego36.000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane30.280,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań5.720,00 zł

Wydatki majątkowe

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,

gaz i wodę15.000,00 zł

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody15.000,00 zł

1) inwestycje15.000,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność20.000,00 zł

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne20.000,00 zł

1) inwestycje20.000,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa5.000,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami5.000,00 zł

1) inwestycje5.000,00 zł

Dział 926- Kultura fizyczna10.000,00 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej10.000,00 zł

1) inwestycje10.000,00 zł

3) w załączniku nr 8 - Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu gminy Radłów w roku 2016 zwiększa się plan o kwotę 90.000,00 zł, zmniejsza się plan na inwestycje o kwotę 90.000,00 zł oraz zmienia się zakres zadania inwestycyjnego funduszu sołeckiego wsi Wolęcin

Lp.

Dział, Rozdział, Paragraf

Zakres rzeczowy inwestycji

Kwota w zł

ZMNIEJSZENIA

1.

010,01010,6050

Budowa kanalizacji sanitarnej w Ligocie Oleskiej
i Psurowie

50.000,00

2.

801,80104,6050

Przebudowa schodów zewnętrznych w Publicznym Przedszkolu w Kościeliskach

40.000,00

RAZEM:

90.000,00

ZWIĘKSZENIA

1.

400,40002,6050

Budowa studni głębinowej w Biskupicach

15.000,00

2.

600,60017,6050

Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych
w Psurowie i Kościeliskach - projekty

20.000,00

3.

700,70005,6050

Odwiert studni w Kościeliskach, celem

nawadniania boiska sportowego

5.000,00

4.

801,80104,6050

Kapitalny remont budynku przedszkola w Radłowie

40.000,00

5.

926,92605,6050

Przebudowa szatni LZS w Kościeliskach wraz
z modernizacją boiska sportowego - projekt

10.000,00

RAZEM:

90.000,00

Zadania inwestycyjne funduszu sołeckiego

1.

700,70005,6050

Remont boiska sportowego przy byłym przedszkolu
w Wolęcinie

10.098,00

RAZEM:

10.098,00

4) w załączniku nr 9 - wydatki jednostek pomocniczych gminy - fundusz sołecki na rok 2016 - zmienia się kwota wydatków i zakres zadań w sołectwie Nowe Karmonki

Lp.

Sołectwo

Dział

Rozdział

Kwota wydatków bieżących w zł i gr.

Kwota wydatków majątkowych

w zł i gr.

5.

Nowe Karmonki

700

801

70005

80104

10.000,00

9.226,08

19.226,08

-

-

-

Razem:

19.226,08

-

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Radłów


Wilhelm Wengel

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Studzińska

Prawnik, Mediator Stały przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama