reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVIII.111.2016 Rady Gminy Domaszowice

z dnia 19 września 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195), Rada Gminy Domaszowice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII.69.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2016 rok, zmienionej Uchwałą Nr XIII.78.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 lutego 2016 roku, Uchwałą Nr XIV.81.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 14 marca 2016 roku, Uchwałą Nr XV.88.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 15 kwietnia 2016 r. oraz Uchwałą Nr XVI.102.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 21 czerwca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) określony w § 11 załącznik nr 8 "Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) przychody budżetu w 2016 roku zwiększa się, w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 37 000,00 zł.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi w złotych:

1) dochody budżetowe w łącznej kwocie: 14 149 086,98 w tym:

a) dochody bieżące: 13 222 927,98

b) dochody majątkowe: 926 159,00

2) przychody budżetu: 78 406,00

3) wydatki budżetowe w łącznej kwocie: 13 304 488,98 w tym:

a) wydatki bieżące: 12 525 460,98

b) wydatki majątkowe: 779 028,00

4) rozchody budżetu: 923 004,00.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Nowak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII...2016
Rady Gminy Domaszowice
z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Zestawienie zmian planu dochodów budżetowych na 2016 rok

w złotych

Dział

Nazwa działu/źródło dochodu

Zmniejszenia

Zwiększenia

ZADANIA WŁASNE

801

Pomoc społeczna

---

108 240,76

§ 2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

---

83 425,94

§ 2059

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

---

9 814,82

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

---

13 421,05

6259

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

---

1 578,95

Razem zmiany dochodów:

---

108 240,76


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII...2016
Rady Gminy Domaszowice
z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Zestawienie zmian planu wydatków budżetowych na 2016 rok

w złotych

Dz.

Rozdz.

Nazwa działu/rozdziału

Zmniejszenia

Zwiększenia

WYDATKI BIEŻĄCE W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH

801

Oświata i wychowanie

---

93 240,76

80101

Szkoły podstawowe

---

93 240,76

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

---

93 240,76

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

20 000,00

---

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

20 000,00

---

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

20 000,00

---

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

---

20 000,00

92195

Pozostała działalność

---

20 000,00

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

---

20 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH

801

Oświata i wychowanie

---

15 000,00

80101

Szkoły podstawowe

---

15 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

---

15 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

---

37 000,00

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

---

37 000,00

Zakup i objęcie akcji i udziałów

---

37 000,00

Razem zmiany wydatków:

20 000,00

165 240,76


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII...2016
Rady Gminy Domaszowice
z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Wartość kosztorysowa

Nakłady do wykonania w 2016 r.

Źródła finansowania

Uwagi

środki własne gminy

kredyt/ pożyczka

inne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

710

71004

Opracowania planistyczne z zakresu planowania przestrzennego gminy Domaszowice

86 000,00

86 000,00

86 000,00

0,00

0,00

2.

750

75023

Zakup wyposażenia, oprogramowania i sprzętu biurowego dla Urzędu Gminy

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

3.

754

75412

Zakup samochodu średniego pożarniczego dla OSP Siemysłów

118 000,00

118 000,00

118 000,00

0,00

0,00

Realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego - 18 000,00

4.

754

75412

Rozbudowa strażnicy OSP w Strzelcach - I etap

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

5.

801

80101

Zakup wyposażenia w ramach projektu pn. "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego"

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

6.

852

85211

Zakup wyposażenia, oprogramowania i sprzętu biurowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach

4 950,00

4 950,00

4 950,00

0,00

0,00

7.

900

90001

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Domaszowice (formalności prawne do pozwolenia na budowę)

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

8.

900

90001

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gręboszowie - II etap

220 000,00

220 000,00

220 000,00

0,00

0,00

9.

900

90001

Opracowanie projektu budowlanego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Woskowice Górne, Polkowskie, Włochy, Dziedzice

130 000,00

130 000,00

130 000,00

0,00

0,00

10.

900

90004

Utworzenie placu zabaw w Domaszowicach, doposażenie placu zabaw w Zalesiu

28 078,00

28 078,00

28 078,00

0,00

0,00

11.

900

90015

Budowa odcinków oświetlenia drogowego

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

12.

921

92120

Renowacja obiektów zabytkowych

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

Ogółem:

742 028,00

742 028,00

742 028,00

-

-

-


Uzasadnienie

1. Zmiany w dochodach i wydatkach w łącznej kwocie 108 240,76 zł dotyczą realizacji w 2016 r. projektu pn. "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego" (nr projektu RPOP.09.01.01-16-044/15). Ogólny koszt realizacji w latach 2016-2018 wynosi 222668,75 zł. Projekt finansowany jest z środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%), budżetu państwa (9,89%) oraz środków gminy (5,11%). Wkład własny niefinansowy gminy w wysokości 11 375,00 zł stanowią koszy wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Domaszowicach w których realizowane będą zajęcia.

2. Przeniesienie między działami w planie wydatków w kwocie 20 000,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na organizację dożynek gminnych.

3. Zabezpieczenie środków na wniesienie w 2016 r. udziałów do spółki EKOWOD sp. z o.o. w Namysłowie w kwocie 37 000,00 zł.

4. W załączniku "Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok" wpisano nowe zdanie dotyczące zakupu wyposażenia w ramach projektu "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego".

5. W załączniku "Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok" dostosowano rozdział klasyfikacji budżetowej zadania "Zakup wyposażenia, oprogramowania i sprzętu biurowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach" oraz zmniejszono plan tego zadania o 50,00 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Szypniewski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama