reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXII/226/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia 26 września 2016 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku ne terenie Gminy Zawadzkie

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawadzkie.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.);

2) ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.);

3) Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami - należy przez to rozumieć Plan Gospodarki Odpadami dla województwa opolskiego wprowadzony uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XX/272/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. z późn. zm.;

4) Regulaminie - należy przez to rozumieć "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawadzkie";

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

1) szkła oraz opakowań ze szkła;

2) papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury;

3) opakowań wielomateriałowych;

4) tworzyw sztucznych i opakowań z tworzyw sztucznych;

5) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych;

6) metali oraz opakowań z metali;

7) popiołów;

8) przeterminowanych leków i chemikaliów;

9) zużytych baterii i akumulatorów;

10) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

11) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

12) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne;

13) zużytych opon;

14) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt 1-13);

2. Z zastrzeżeniem § 12 ust. 2 podmiot odbierający odpady komunalne obowiązany jest do selektywnego odbierania odpadów,o których mowa w ust. 1.

3. W pojemnikach, o których mowa w § 6 zabrania się zbierania i gromadzenia śniegu, lodu oraz gorącego popiołu.

4. Właściciele nieruchomości dokonujący kompostowania na własne potrzeby zwolnieni są z obowiązku przekazywania odpadów zielonych przedsiębiorcy lub do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 4. Właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Zawadzkie zapewniają utrzymanie czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości poprzez usuwanie z tego chodnika błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń w następujący sposób:

1) na bieżąco odgarnianie śniegu i błota pośniegowego w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych, pojazdów oraz nie utrudniające spływu wody do kanalizacji deszczowej;

2) usuwanie śliskości należy dokonywać poprzez posypywanie chodnika piaskiem; piasek zużyty do tych celów należy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania, nie później niż do 30 kwietnia;

3) usuwanie sopli i nawisów śnieżnych z okapów, rynien i innych części nieruchomości przylegających do chodnika, stwarzających zagrożenie dla przechodniów;

§ 5. 1. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami samochodowymi pod warunkiem stosowania czystej wody, bez użycia środków chemicznych oraz w miejscu do tego wyznaczonym.

2. Dopuszcza się naprawę pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi pod warunkiem wykonywania drobnych napraw w miejscach do tego celu wyznaczonych;

3. Wyznaczenie miejsc, o których mowa w ust. 1 i 2 należy do właściciela nieruchomości.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 1. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy przewidziane są:

1) worki o pojemności od 60 l do 120 l;

2) kosze uliczne o pojemności od 20 l do 70 l;

3) pojemników o pojemności od 60 l do 1100 l;

4) kontenery o pojemności od 5 m3 do 16 m3;

5) inne pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych;

6) przydomowe kompostowniki.

2. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować pojemniki lub worki w odpowiednich kolorach:

1) zielonym, z przeznaczeniem na szkło;

2) żółtym, z przeznaczeniem na odpady surowcowe (metale, tworzywa sztuczne, odpady materiałowe);

3) niebieskim, z przeznaczeniem na papier i tekturę;

4) metalowym na popiół lub innym wyraźnie oznakowanym "POPIÓŁ";

5) czarnym, z przeznaczeniem na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne lub innym z wyraźnym oznakowaniem "ODPADY ZMIESZANE";

6) brązowym, z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne i zielone.

3. Wskazane w ust. 1 i 2 pojemniki do zbierania odapdów muszą spełniać wymagania określone w ustawie o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm.

4. Wszystkie pojemniki, kontenery lub worki na odpady muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów i instrukcję korzystania z pojemnika, a także muszą być wyposażone w oznakowanie zapewniające identyfikację właściciela pojemnika, kontenera lub worka.

5. Wszystkie pojemniki ogólnodostępne, przeznaczone do selektywnej zbiórki szkła muszą być wyposażone w instrukcję korzystania z pojemnika.

6. Oznakowanie zapewniające identyfikację właściciela pojemnika, kontenera lub worka dostarczone zostanie przez gminę lub podmiot odbierający odpady.

7. Zaleca się prowadzenie przez właściciela nieruchomości na terenie nieruchomości, do której posiada tytuł prawny kompostowania odpadów zielonych w przydomowych kompostownikach, które muszą zapewnić prawidłowy proces kompostowania odpadów w warunkach tlenowych w okresie całego roku i nie mogą stwarzać uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

8. Pojemniki na odpady powinny być utrzymane w odpowiednim stanie sanitarnym poprzez mycie i dezynfekcję nie rzadziej niż raz na kwartał.

9. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla użytkowniów i pracowników podmiotu odbierającego odpady lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę, przed wejściem na teren nieruchomości.

10. Pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, trwale oznaczonym, na równej powierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota.

11. Właściciele nieruchomości obowiązani są do utrzymywania pojemników oraz miejsca gromadzenia odpadów w stanie czystości.

12. Kosze uliczne powinny być estetyczne i zabezpieczone przed wysypywaniem się z nich odpadów i opadami atmosferycznymi oraz powinny być ustawione w miejscach publicznych najczęściej uczęszczanych.

13. Na drogach publicznych posiadających urządzone chodniki, powinny być rozstawione kosze uliczne w odległości nie większej niż:

1) 100 m w miejscach intensywnego ruchu pieszego;

2) 200 m w miejscach o średnim natężeniu ruchu pieszego;

3) 400 m w miejscach o niskim natężeniu ruchu pieszego.

§ 7. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) nie więcej niż 2 osoby - w rozmiarze 60 l;

2) nie mniej niż 3 i nie więcej niż 4 osoby - w rozmiarze 120 l;

3) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 8 osób - w rozmiarze 240 l;

§ 8. Ustala się dla włascicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, minimalną pojemność pojemników, w tym worków przenaczonych do selektywnego zbierania na terenie nieruchomości każdego rodzaju odpadu, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 1-7), jeżeli z takich pojemników korzysta:

1) nie więcej niż 4 osoby - w rozmiarze 60 l, a w przypadku pojemnika na popiół - 120 l;

2) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 8 osób - w rozmiarze 120 l;

3) nie mniej niż 9 osób i nie więcej niż 12 osób - w rozmiarze 240 l.

§ 9. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz właścicieli nieruchomości w innego rodzaju budynkach wielolokalowych, jeśli w lokalach tych zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z tego pojemnika korzysta:

1) nie więcej niż 2 osoby - w rozmiarze 60l;

2) nie mniej niż 3 i nie więcej niż 4 osoby - w rozmiarze 120 l;

3) nie mniej niż 5 i nie więcej niż 8 osób - w rozmiarze 240 l;

4) nie mniej niż 9 osób i nie więcej niż 14 osób - w rozmiarze 240 l i 120 l;

5) nie mniej niż 15 osób i nie więcej niż 24 osoby - w rozmiarze 2 x 240 l.

2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz właścicieli nieruchomości w innego rodzaju budynkach wielolokalowych, w których zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemników, w tym worków przeznaczonych do selektywnego zbierania na terenie nieruchomości każdego rodzaju odpadów, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-7), jeżeli z takich pojemników korzysta:

1) nie więcej niż 4 osoby - w rozmiarze 60-110 l;

2) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 8 osób - w rozmiarze 120 l;

3) nie mniej niż 9 osób i nie więcej i nie więcej niż 12 osób - w rozmiarze 240 l;

4) nie mniej niż 13 osób i nie więcej niż 22 osoby - w rozmiarze 240 l i 120 l;

5) nie mniej niż 23 osoby i nie więcej niż 46 osób - w rozmiarze 2 x 240 l.

§ 10. 1. Z uwzględnieniem ust.3, ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie neiruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z tego pojemnika korzysta:

1) mniej niż 6 osób - w rozmiarze 120l;

2) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 12 osób - w rozmiarze 240l;

3) nie mniej niż 13 osób i nie więcej niż 24 osoby - w rozmiarze 2 x 240l.

2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania na terenie nieruchomości każdego rodzaju odpadu komunalnego, o którym mowa w § 3 ust.1 pkt 1)-9) oraz 12) i 13), jeżeli dany rodzaj odpadu powstaje na danej nieruchomości oraz jeżeli z tych pojemników korzysta:

1) nie więcej niż 10 osób - w rozmiarze 60 l, a w przypadku pojemnika na popiół 120 l;

2) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób - w rozmiarze 120 l.

3. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz na których przedsiębiorcy prowadzą działalność, w szczególności w zakresie rzemielśniczym, usługowym i produkcyjnym w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych, na każdych 10 pracowników pojemnik o pojemności 120 l.

4. Dopuszcza się gromadzenie odpadów mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych, a także zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego obok pojemników, w terminach odbioru tego rodzaju odpadów.

§ 11. 1. Przepisy § 6 - § 10 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy na danej nieruchomości z pojemnika korzysta większa liczba osób niż zostało określone w tych przepisach.

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć się w pojemnik o większych rozmiarach, jeżeli zastosowanie pojemników o minimalnych rozmiarach, określonych w przepisach § 6 - § 10 nie gwarantuje zabezpieczenia przed wysypywaniem się odpadów z takiego pojemnika.

3. Dopuszcza się stosowanie do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych innych pojemników, niż zostały określone w powyższych przepisach pod warunkiem zachowania minimalnej pojemności określonej w tych przepisach.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 12. 1. Z zastrzeżeniem ust. 4 odpady, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) - 7) oraz pkt 14) właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać oraz gromadzić w pojemnikach. Odpady, o których mowa w zdaniu poprzednim podlegają odbieraniu przez podmiot odbierający odpady.

2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązani są odpady,o których mowa § 3 ust. 1 pkt 8) - 13) zbierać i przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów utworzonych przez gminę lub gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i przygotować do usunięcia w terminach określonych przez gminę w harmonogramie wywozu odpadów.

3. Zasady działania punktów selektywnej zbiórki odpadów określa odrębna uchwała.

4. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

5. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów.

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

1) w przypadku budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż raz na tydzień;

2) w przypadku budynków jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie.

2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z następującą częstotliwością:

1) zużytych baterii i akumulatorów - 2 razy w roku;

2) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - 2 razy w roku;

3) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych - 2 razy w roku;

4) odpadów budowlanych i rozbiórkowych - według potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz w roku;

5) zużytych opon - 2 razy w roku;

6) szkła, w tym bezbarwnego oraz szkła kolorowego:

a) w przypadku budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

b) w przypadku budynków jednorodzinnych - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu;

7) metali, papieru i tektury, opakowań wielomateriałowych, w tym z tworzyw sztucznych:

a) w przypadku budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,

b) w przypadku budynków jednorodzinnych - nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc;

8) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych:

a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż 1 raz na tydzień dla zabudowy wielolokalowej oraz nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie dla zabudowy jednorodzinnej,

b) w okresie od 1 listopada do 31 marca - nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc;

9) przeterminowanych leków i chemikaliów - nie rzadziej niż co kwartał;

10) opróżnianie koszy ulicznych z miejsc publicznych następuje nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu;

11) w przypadku popiołu - w okresie zimowym (od 1 października do 30 kwietnia) - nie rzadziej niż co dwa tygodnie, natomiast w pozostałym okresie nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące.

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, które winne być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego w celu ich opróżnienia i niepowodujących uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych oraz uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

3. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości powinna uniemożliwiać wypływ nieczystości ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

§ 15. 1. Należy minimalizować ilość wytwarzanych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych poprzez tworzenie warunków do selektywnej zbiórki "u źródła" w celu osiągnięcia zakładanych poziomów recyklingu i odzysku surowcowego z odpadów komunalnych.

2. Wszystkie odpady pochodzące z seletywnej zbiórki powinny być poddane w pierwszej kolejności recyklingowi.

3. Dopuszcza się prowadzenie przez inne podmioty niż gmina kampanii informacyjnych skierowanych do właścicieli nieruchomości o obowiązkach selektywnego zbierania wybranych rodzajów odpadów.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 16. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości, w warunkach określonych przepisami ustawy o ochronie zwierząt.

3. Zanieczyszczenia po zwierzętach domowych ich opiekunowie powinni usuwać niezwłocznie.

§ 17. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) przestrzeganie zakazu wprowadzania zwierząt na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci, na kąpielisko miejskie, do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów użyteczności publicznej oraz obsługi ludności, w szczególności do urzędów, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkół i placówek wychowawczych, placówek kulturalno-handlowych, o ile władający tymi budynkami nie postanowią inaczej, przy czym z zakazu tego zwolnione są osoby korzystające z psów przewodników;

2) wyprowadzanie psów odbywać może się tylko na smyczy, a w przypadku rasy uznawanej za agresywną, dodatkowo na kagańcu;

3) wyprowadzanie innych zwierząt domowych jest dopuszczalne tylko pod opieką ich właściciela.

§ 18. Zasady postępowania ze zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawadzkie obowiązująca w danym roku.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 19. Prowadzący chów, hodowlę i utrzymujący zwierzęta gospodarskie na terenie Gminy Zawadzkie wyłączonych z produkcji rolnej, powinni zapewniać w szczególności:

1) gromadzenie nieczystości zgodnie z przepisami prawa budowalengo oraz zapewnienie ich usuwania bez powodowania zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

2) odpowiednie pomieszczenia gospodarskie zwierzętom;

3) nie powodowanie dla sąsiednich nieruchomości uciążliwości takich jak odór i hałas;

4) usuwanie odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych;

5) poddawać utylizacji wyspecjalizowanym podmiotom na koszt właściciela padłe zwierzęta.

§ 20. Ustala się minimalną powierzchnię niezabudowaną nieruchomości, na której dozwolone jest przetrzymywanie zwierząt gospodarskich - na terenach wyłączonych z produkcji rolnej:

1) dla bydła i koni - 50 arów;

2) dla kóz, owiec i trzody chlewnej - 10 arów;

3) dla drobiu i zwierząt futerkowych - 5 arów.

§ 21. Zabrania się prowadzenia hodowli pszczół na terenach wyłączonych z produkcji rolnej o zabudowie wielorodzinnej, a na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej lokalizacja uli nie może powodować uciążliwości i stanowić zagrożenia dla osób przebywających w sąsiedztwie.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia

§ 22. 1. Deratyzację na terenie miasta i gminy Zawadzkie właściciel nieruchomości zobowiązany jest przeprowadzić dwukrotnie w roku, w następujących okresach:

1) od 1 kwietnia do 30 kwietnia

2) od 1 października do 31 października

2. Obowiązkowi deratyzacji w terminach ustalonych w ust.1 podlegają wszystkie nieruchomości na terenie Gminy Zawadzkie.

3. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego plagą gryzoni, na wniosek Państwowego Inspektora Sanitarnego i po zamieszczeniu komunikatu w lokalnych mediach właściciele nieruchomości mają obowiązek przeprowadzenia deratyzacji w terminie podanym w komunikacie.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrrzowi Zawadzkiego.

§ 24. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem


Stanisław Kiełek

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Paszkowski

Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama