reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXII/228/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia 26 września 2016 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się, że z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty wyposażenia nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych o minimalnych pojemnościach dla danej nieruchomości określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawadzkie, przyjętego odrębną uchwałą.

2. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Zawadzkie będzie świadczyć usługi odbioru:

1) zmieszanych odpadów komunalnych zebranych w pojemnikach lub workach zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawadzkie, przyjętego odrębną uchwałą - w każdej ilości;

2) szkła, w tym bezbarwnego oraz szkła kolorowego zebranego w pojemnikach lub workach zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawadzkie przyjętego odrębną uchwałą - w każdej ilości;

3) papieru i tektury zebranych w pojemnikach lub workach zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawadzkieprzyjętego odrębną uchwałą - w każdej ilości;

4) opakowań wielomateriałowych , w tym tworzyw sztucznych zebranych w pojemnikach lub workach zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawadzkie przyjętego odrębną uchwałą - w każdej ilości;

5) metali zebranych w pojemnikach lub workach zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawadzkie przyjętego odrębną uchwałą - w każdej ilości;

6) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych zebranych w pojemnikach lub workach zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawadzkie przyjętego odrębną uchwałą - w każdej ilości;

7) popiołu zebranego w pojemnikach zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawadzkie przyjętego odrębną uchwałą - w każdej ilości;

8) odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektronicznego w systemie akcyjnym zgodnie z podanym przez Gminę Zawadzkie harmonogramem - w każdej ilości.

§ 2. 1. Zmieszane odpady komunalne odbierane są z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy z częstotliwością:

1) w przypadku budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż raz na tydzień;

2) w przypadku budynków jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

2. Selektywnie zebrane odpady odbierane są z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy z częstotliwością:

1) szkło bezbarwne i kolorowe:

a) w przypadku budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż raz na miesiąc,

b) w przypadku budynków jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na miesiąc;

2) popiół - w okresie zimowym (od 1 października do 30 kwietnia)- nie rzadziej niż co dwa tygodnie, w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz na dwa miesiące;

3) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone:

a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października z częstotliwością:

- w przypadku budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,

- w przypadku budynków jednorodzinnych - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,

b) w okresie od 1 listopada do 31 marca - nie rzadziej niż raz na miesiąc;

4) papier i tektura, metal, opakowania wielomateriałowe, w tym z tworzyw sztucznych:

a) w przypadku budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,

b) w przypadku budynków jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na miesiąc.

3. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zbieranych odpadów z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających biodegradacji jest dostarczany mieszkańcom w formie ulotki przed rozpoczęciem okresu jaki obejmuje, ponadto publikowany jest na stronie internetowej Gminy Zawadzkie.

§ 3. 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje się odpady komunalne zbierane w sposób selektywny takie jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony.

2. Do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy mogą również oddawać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych oraz odpady zielone, a także meble i inne odpady wielkogabarytowe, w przypadku, gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru odpadów z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

3. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

4. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Zawadzkie.

5. Do punktu selektywnej zbiórki odpadów przyjmowane są wyłącznie odpady dostarczone przez ich wytwórców.

6. Operator punktu selektywnej zbiórki odpadów może odmówić przyjęcia odpadów posegregowanych niezgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawadzkie, określonym odrębną uchwałą.

7. Operator punktu selektywnej zbiórki odpadów może odmówić przyjęcia odpadów niezidentyfikowanych, niewiadomego pochodzenia, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują, że nie powstały one na nieruchomości, na której mieszkają mieszkańcy Gminy Zawadzkie.

8. Do czasu utworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów, odpady wymienione w ust.1 odbierane są zgodnie z podanym harmonogramem w formie mobilnych kontenerów lub zbiórek objazdowych.

§ 4. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów - dalej zwanym przedsiębiorcą należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu, nie później jednak niż następnego dnia roboczego, w którym usługa została niewłaściwie wykonana, w jeden ze sposobów wskazanych niżej:

1) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Zawadzkiem ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie;

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowieniapubliczne@zawadzkie.pl;

3) telefonicznie na numer 77 46 23 138;

4) osobiście na stanowisko ds. zamówień publicznych i spraw komunalnych Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, pok. 103;

2. W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 należy podać dane zgłaszającego, lokalizację niewłaściwie wykonanej usługi oraz określić nieprawidłowość wykonania usługi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego.

§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem


Stanisław Kiełek

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Frydrych

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama