| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr Nr XLII/200/2010 Rady Gminy Solec-Zdrój

z dnia 19 lipca 2010r.

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Solec - Zdrój na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz w związku z art. 211, art. 212, ust. 1 pkt 1,2,3,4 i 5 art. 235, art. 236, art 237, ust. 1, 2, pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy Solec- Zdrój uchwala co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy dokonuje się zmian w postaci:

1. Zwiększenia planowanych dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększenia planowanych wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Planowane wydatki inwestycyjne roczne na 2010 rok otrzymują brzmnienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 a do niniejszej uchwały.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku trzymują brzmnienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dotacje celowe otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec - Zdrój.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Uzasadnienie

Uzasadnienie: Postanawia się dokonać: I. Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 48.328,36 złotych 1. w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność § 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 30.000 złotych w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego 2. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0320 Podatek rolny o kwotę 18.328,36 złotych . II. Zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 69.328,36 złotych 1. w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 48.328,36 złotych z przeznaczeniem na realizacje zadań: a/ Utworzenie ogólnodostepnego placu sportowo-rekreacyjnego dla zaspokajania potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Wełnina 23.611,20 złotych. b/ Utworzenie ogólnodostępnego placu sportowo - rekreacyjnego ze zorganizowanym boiskiem sportowym w miejscowości Sułkowice 24.717,16 złotych. 2. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwote 21.000 złotych dla OSP Solec-Zdrój z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu pożarniczego III. Zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 21.000 złotych w związku ze zmianą zasady finansowania zakupów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Nr XLII/200/2010
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 19 lipca 2010 r.
Zalacznik1.xls

zał.1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Nr XLII/200/2010
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 19 lipca 2010 r.
Zalacznik2.xls

zał.2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Nr XLII/200/2010
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 19 lipca 2010 r.
Zalacznik3.xls

zał.3,4,5

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »