| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 44/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 28 lipca 2010r.

w sprawie nieprawidłowości występujących w uchwale Nr XXXVIII/211/2010 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 29 czerwca 2010r


Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie następującym:


Przewodniczący: Zbigniew Rękas - Zastępca Prezesa Izby


Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Joanna Marczewska - sprawozdawca, Ewa Midura, Ireneusz Piasecki.


na podstawie art. 12 ust. 1, w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) w wyniku badania uchwały Nr XXXVIII/211/2010 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 29 czerwca 2010 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok


postanawia


I. Wskazać nieprawidłowości występujące w uchwale Nr XXXVIII/211/2010 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 29 czerwca 2010 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok polegające na:
- przeznaczeniu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy otrzymanych w ramach płatności z budżetu środków europejskich w kwocie 62.452 zł w dziale 853 –„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w § 2007 na wydatki majątkowe w kwocie 5.223 zł, co narusza zasady obowiązujące przy realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich określone w art. 207 ust. 1 w związku z art. 206 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
- przeznaczeniu dotacji celowych uzyskanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w § 2009 tj. na wydatki bieżące w kwocie 3.307 zł w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” na wydatki majątkowe w kwocie 276 zł, co narusza zasady obowiązujące przy realizacji zadań finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa określone w art. 169 ust. 1 w związku z art. 150 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
- błędnym określeniu okresu realizacji w załączniku nr 7 „Wydatki (4b) –majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2010 rok Projektu: nie bój się przyszłości – zainwestuj w wiedzę – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z terenu Gminy Czarnocin
- błędnym określeniu okresu realizacji w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012(3)” dla zadania pn. „odnowa i rozwój wsi: Cieszkowy, Kolosy, Krzyż Europejski FRR”
- wykazaniu niezgodnym z wydatkami ujętymi w budżecie w rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej” w § 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 3375 zł wydatków w grupach wydatków „Wydatki związane z realizacją zadań statutowych” i „Świadczenia na rzecz osób fizycznych” w załączniku Nr 9 do badanej uchwały pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.”, co stanowi naruszenie zasad klasyfikowania wydatków do poszczególnych grup wydatków określonych w załączniku Nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207).

II. Wskazać sposób usunięcia nieprawidłowości wymienionych w pkt 1 poprzez:
- określenie w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” wydatków w paragrafach wydatków bieżących z czwartą cyfrą „7” w łącznej wysokości 62.452 zł oraz wydatków w paragrafach wydatków bieżących z czwartą cyfrą „9” w łącznej wysokości 3.307 zł tj. zgodnie z przeznaczeniem na wydatki bieżące wynikającym ze zmian planu
- wykreślenie z załącznika Nr 4 do uchwały Rady Gminy pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2010 rok” zadania ujętego w pozycji 3. W dziale 853 rozdział 85395 „PO KL: zakupy inwestycyjne nie bój się przyszłości – zainwestuj w wiedzę – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z terenu Gminy Czarnocin”
- wykreślenie z załącznika Nr 7 „Wydatki (4b) –majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2010 rok Projektu: nie bój się przyszłości – zainwestuj w wiedzę – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z terenu Gminy Czarnocin
- dokonanie zwiększenia wydatków w załączniku Nr 6 „Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2010 rok w wydatkach Projektu: nie bój się przyszłości – zainwestuj w wiedzę – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z terenu Gminy Czarnocin o wielkości pomniejszone w załączniku Nr 7 do uchwały
- określeniu okresu realizacji inwestycji pn. „odnowa i rozwój wsi: Cieszkowy, Kolosy, Krzyż Europejski FRR” w latach, w których dokonane zostały wydatki
- ujęcie w załączniku pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.” w grupie wydatków „Świadczenia na rzecz osób fizycznych” wydatków zaplanowanych w budżecie w rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej” w § 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 3375 zł.

III. Wskazać termin usunięcia nieprawidłowości określonych w pkt I do dnia 27 sierpnia 2010 roku.


Uzasadnienie


Uchwała Nr XXXVIII/211/2010 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 29 czerwca 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 5 lipca 2010 roku i na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) została objęta postępowaniem nadzorczym.
W wyniku badania wymienionej uchwały Kolegium Izby stwierdziło, co następuje:
Gmina otrzymała środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy w ramach płatności z budżetu środków europejskich w dziale 853 rozdział 85395 w § 2007 w wysokości 62.452 zł i w § 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną w wysokości 3.307 zł (załącznik nr 1 do uchwały). Po stronie wydatków powyższe środki zostały zaplanowane w dziale i rozdziale, w którym otrzymano dotacje w kwocie 5.223 zł w § 6067 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” i w § 6069 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 276 zł. Gmina otrzymała środki na wydatki bieżące a w wymienionych powyżej kwotach zaplanowała ich wydatkowanie na wydatki majątkowe tzn. niezgodnie z planowanym przeznaczeniem.
Przepisy art. 206 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych regulują warunki umowy o dofinansowaniu projektu ze środków europejskich oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Umowa o dofinansowanie projektu określa m.in. opis projektu lub zadania, w tym cel, na jaki przyznano środki. Na realizację Projektu: nie bój się przyszłości – zainwestuj w wiedzę – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z terenu Gminy Czarnocin, Gmina jak wynika z załącznika dotyczącego zmian w dochodach otrzymała dotacje na zadania bieżące a nie majątkowe, które powinny zostać ujęte w załączniku Nr 6 „Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” w wydatkach w wysokości równej otrzymanym na ten cel dochodom tj. w kwocie 62.452 zł w pozycji „środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych” oraz w kwocie 3.307 zł w pozycji środki z budżetu krajowego, co zapewniało będzie prawidłowe planowanie wykorzystania otrzymanych środków. W związku z powyższym wykazanie wydatków finansowanych powyższymi środkami w załączniku dotyczącym wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2010 rok w kwocie 5223 zł należy uznać za planowanie wykorzystania tych środków niezgodne z przeznaczeniem. Równocześnie nieprawidłowe jest ujęcie wydatków na wskazany Projekt w załączniku dotyczącym inwestycji rocznych.
Analogiczne są zasady obowiązujące przy realizacji zadań finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa określone w art. 169 ust. 1 w związku z art. 150 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) i odnoszą się do wydatków zaplanowanych w § 6069 w kwocie 276 zł jak również do ujęcia tych wydatków w załącznikach dotyczących wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi jak i zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2010 roku. Klasyfikacja wydatków bieżących wskazuje ogólnie cel na jaki została przyznana dotacja dla Projektu: nie bój się przyszłości – zainwestuj w wiedzę – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z terenu Gminy Czarnocin poprzez klasyfikację dochodów bieżących w § 2009 „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną”.
Okres realizacji Projektu: nie bój się przyszłości – zainwestuj w wiedzę – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z terenu Gminy Czarnocin w załączniku Nr 7 określono na rok 2011, który nie ma związku z budżetem roku 2010, natomiast zadanie to ujęte zostało w załączniku dotyczącym zadań inwestycyjnych rocznych w 2010 roku, co wskazuje na rok realizacji 2010. W odniesieniu do zadania pn. „odnowa i rozwój wsi: Cieszkowy, Kolosy, Krzyż Europejski FRR” okres jego realizacji w załączniku Nr 3 jest inny aniżeli w załączniku Nr 7 i nie obejmuje roku, w którym wydatki zostały poniesione do 31.12.2009 r.
W odniesieniu do braku ujęcia w grupie wydatków „Świadczenia na rzecz osób fizycznych” kwoty wydatków zaplanowanych w wydatkach budżetu w rozdziale w rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej” w § 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w wysokości 3375 zł należy wskazać, iż zgodnie z załącznikiem Nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207) § 303 ujęty został w grupie „Świadczenia na rzecz osób fizycznych”.

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium postanowiło jak na wstępie.

Przewodniczący Kolegium


POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Mazur

Kancelaria Prawa Pracy Wojciech Mazur

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »