| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 44/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 28 lipca 2010r.

w sprawie nieprawidłowości występujących w uchwale Nr XXXVIII/211/2010 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 29 czerwca 2010r


Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie następującym:


Przewodniczący: Zbigniew Rękas - Zastępca Prezesa Izby


Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Joanna Marczewska - sprawozdawca, Ewa Midura, Ireneusz Piasecki.


na podstawie art. 12 ust. 1, w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) w wyniku badania uchwały Nr XXXVIII/211/2010 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 29 czerwca 2010 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok


postanawia


I. Wskazać nieprawidłowości występujące w uchwale Nr XXXVIII/211/2010 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 29 czerwca 2010 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok polegające na:
- przeznaczeniu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy otrzymanych w ramach płatności z budżetu środków europejskich w kwocie 62.452 zł w dziale 853 –„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w § 2007 na wydatki majątkowe w kwocie 5.223 zł, co narusza zasady obowiązujące przy realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich określone w art. 207 ust. 1 w związku z art. 206 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
- przeznaczeniu dotacji celowych uzyskanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w § 2009 tj. na wydatki bieżące w kwocie 3.307 zł w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” na wydatki majątkowe w kwocie 276 zł, co narusza zasady obowiązujące przy realizacji zadań finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa określone w art. 169 ust. 1 w związku z art. 150 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
- błędnym określeniu okresu realizacji w załączniku nr 7 „Wydatki (4b) –majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2010 rok Projektu: nie bój się przyszłości – zainwestuj w wiedzę – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z terenu Gminy Czarnocin
- błędnym określeniu okresu realizacji w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012(3)” dla zadania pn. „odnowa i rozwój wsi: Cieszkowy, Kolosy, Krzyż Europejski FRR”
- wykazaniu niezgodnym z wydatkami ujętymi w budżecie w rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej” w § 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 3375 zł wydatków w grupach wydatków „Wydatki związane z realizacją zadań statutowych” i „Świadczenia na rzecz osób fizycznych” w załączniku Nr 9 do badanej uchwały pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.”, co stanowi naruszenie zasad klasyfikowania wydatków do poszczególnych grup wydatków określonych w załączniku Nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207).

II. Wskazać sposób usunięcia nieprawidłowości wymienionych w pkt 1 poprzez:
- określenie w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” wydatków w paragrafach wydatków bieżących z czwartą cyfrą „7” w łącznej wysokości 62.452 zł oraz wydatków w paragrafach wydatków bieżących z czwartą cyfrą „9” w łącznej wysokości 3.307 zł tj. zgodnie z przeznaczeniem na wydatki bieżące wynikającym ze zmian planu
- wykreślenie z załącznika Nr 4 do uchwały Rady Gminy pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2010 rok” zadania ujętego w pozycji 3. W dziale 853 rozdział 85395 „PO KL: zakupy inwestycyjne nie bój się przyszłości – zainwestuj w wiedzę – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z terenu Gminy Czarnocin”
- wykreślenie z załącznika Nr 7 „Wydatki (4b) –majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2010 rok Projektu: nie bój się przyszłości – zainwestuj w wiedzę – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z terenu Gminy Czarnocin
- dokonanie zwiększenia wydatków w załączniku Nr 6 „Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2010 rok w wydatkach Projektu: nie bój się przyszłości – zainwestuj w wiedzę – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z terenu Gminy Czarnocin o wielkości pomniejszone w załączniku Nr 7 do uchwały
- określeniu okresu realizacji inwestycji pn. „odnowa i rozwój wsi: Cieszkowy, Kolosy, Krzyż Europejski FRR” w latach, w których dokonane zostały wydatki
- ujęcie w załączniku pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.” w grupie wydatków „Świadczenia na rzecz osób fizycznych” wydatków zaplanowanych w budżecie w rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej” w § 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 3375 zł.

III. Wskazać termin usunięcia nieprawidłowości określonych w pkt I do dnia 27 sierpnia 2010 roku.


Uzasadnienie


Uchwała Nr XXXVIII/211/2010 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 29 czerwca 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 5 lipca 2010 roku i na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) została objęta postępowaniem nadzorczym.
W wyniku badania wymienionej uchwały Kolegium Izby stwierdziło, co następuje:
Gmina otrzymała środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy w ramach płatności z budżetu środków europejskich w dziale 853 rozdział 85395 w § 2007 w wysokości 62.452 zł i w § 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną w wysokości 3.307 zł (załącznik nr 1 do uchwały). Po stronie wydatków powyższe środki zostały zaplanowane w dziale i rozdziale, w którym otrzymano dotacje w kwocie 5.223 zł w § 6067 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” i w § 6069 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 276 zł. Gmina otrzymała środki na wydatki bieżące a w wymienionych powyżej kwotach zaplanowała ich wydatkowanie na wydatki majątkowe tzn. niezgodnie z planowanym przeznaczeniem.
Przepisy art. 206 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych regulują warunki umowy o dofinansowaniu projektu ze środków europejskich oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Umowa o dofinansowanie projektu określa m.in. opis projektu lub zadania, w tym cel, na jaki przyznano środki. Na realizację Projektu: nie bój się przyszłości – zainwestuj w wiedzę – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z terenu Gminy Czarnocin, Gmina jak wynika z załącznika dotyczącego zmian w dochodach otrzymała dotacje na zadania bieżące a nie majątkowe, które powinny zostać ujęte w załączniku Nr 6 „Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” w wydatkach w wysokości równej otrzymanym na ten cel dochodom tj. w kwocie 62.452 zł w pozycji „środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych” oraz w kwocie 3.307 zł w pozycji środki z budżetu krajowego, co zapewniało będzie prawidłowe planowanie wykorzystania otrzymanych środków. W związku z powyższym wykazanie wydatków finansowanych powyższymi środkami w załączniku dotyczącym wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2010 rok w kwocie 5223 zł należy uznać za planowanie wykorzystania tych środków niezgodne z przeznaczeniem. Równocześnie nieprawidłowe jest ujęcie wydatków na wskazany Projekt w załączniku dotyczącym inwestycji rocznych.
Analogiczne są zasady obowiązujące przy realizacji zadań finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa określone w art. 169 ust. 1 w związku z art. 150 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) i odnoszą się do wydatków zaplanowanych w § 6069 w kwocie 276 zł jak również do ujęcia tych wydatków w załącznikach dotyczących wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi jak i zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2010 roku. Klasyfikacja wydatków bieżących wskazuje ogólnie cel na jaki została przyznana dotacja dla Projektu: nie bój się przyszłości – zainwestuj w wiedzę – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z terenu Gminy Czarnocin poprzez klasyfikację dochodów bieżących w § 2009 „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną”.
Okres realizacji Projektu: nie bój się przyszłości – zainwestuj w wiedzę – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z terenu Gminy Czarnocin w załączniku Nr 7 określono na rok 2011, który nie ma związku z budżetem roku 2010, natomiast zadanie to ujęte zostało w załączniku dotyczącym zadań inwestycyjnych rocznych w 2010 roku, co wskazuje na rok realizacji 2010. W odniesieniu do zadania pn. „odnowa i rozwój wsi: Cieszkowy, Kolosy, Krzyż Europejski FRR” okres jego realizacji w załączniku Nr 3 jest inny aniżeli w załączniku Nr 7 i nie obejmuje roku, w którym wydatki zostały poniesione do 31.12.2009 r.
W odniesieniu do braku ujęcia w grupie wydatków „Świadczenia na rzecz osób fizycznych” kwoty wydatków zaplanowanych w wydatkach budżetu w rozdziale w rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej” w § 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w wysokości 3375 zł należy wskazać, iż zgodnie z załącznikiem Nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207) § 303 ujęty został w grupie „Świadczenia na rzecz osób fizycznych”.

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium postanowiło jak na wstępie.

Przewodniczący Kolegium


POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »