| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 45/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 28 lipca 2010r.

w sprawie nieprawidłowości występujących w uchwale Nr XLIV/44/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 czerwca 2010r


Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie następującym:


Przewodniczący: Zbigniew Rękas - Zastępca Prezesa Izby


Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Joanna Marczewska - sprawozdawca, Ewa Midura, Ireneusz Piasecki


na podstawie art. 12 ust. 1, w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) w wyniku badania uchwały Nr XLIV/44/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Daleszyce w 2010 roku


postanawia

I. Wskazać nieprawidłowości występujące w uchwale Nr XLIV/44/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Daleszyce w 2010 roku polegające na:
- braku zmiany limitu zobowiązań zaciąganych z tytułu kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z powodu naruszenia art. 212 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z e zm.)
- zaplanowaniu /różnych rodzajów dochodów i wydatków/ dochodów bieżących i wydatków majątkowych w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w kwocie 150.000 zł z powodu naruszenia zasady gospodarki finansowej obowiązującej w toku wykonywania budżetu określonej w art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
- niezgodnym z planowanymi wydatkami budżetu według paragrafów klasyfikacji budżetowej ujęciu wydatków w poszczególnych grupach wydatków w załączniku Nr 5 do badanej uchwały pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku” w rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej”.

II. Wskazać sposób usunięcia nieprawidłowości wymienionych w pkt 1 poprzez:
- dokonaniu zmiany limitu zobowiązań zaciąganych z tytułu kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek określonych w § 10 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010 i określenie ich w kwocie 5.009.497 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz w kwocie 3.990.503 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- zaplanowaniu dochodów i wydatków w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w kwocie 150.000 zł zgodnie z przeznaczeniem określonym przy otrzymywaniu środków z innych źródeł
- wykazaniu kwot wydatków zaplanowanych w §§ w budżecie w rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej” w poszczególnych grupach wydatków w załączniku Nr 5 do badanej uchwały pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku” zgodnie z grupami wydatków określonymi w załączniku Nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207).

III. Wskazać termin usunięcia nieprawidłowości określonych w pkt I do dnia 27 sierpnia 2010 roku.


Uzasadnienie


Uchwała Nr XLIV/44/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Daleszyce w 2010 roku wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 6 lipca 2010 roku i na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) została objęta postępowaniem nadzorczym.
W wyniku badania wymienionej uchwały Kolegium Izby stwierdziło, co następuje:
Rada Miejska w badanej uchwale określiła deficyt budżetu w wysokości 5.315.666 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 306.169 zł oraz z kredytów i pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.009.497 zł.
W związku ze zmianą kwoty deficytu / z deficytu w kwocie 5.116.166 zł do deficytu w kwocie 5.315.666 zł/ oraz ze zmianą źródeł pokrycia deficytu z pożyczek w kwocie 4.500.000 zł do 5.009.497 zł z kredytów i pożyczek/ nie dokonano zmiany limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Aktualnie limit ten, określony w uchwale XLI/23/2010 z dnia 15.03.2010 r. wynosi 4.500.000 zł.
Zmiana rozchodów budżetu wymaga natomiast zmiany limitu zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości rozchodów budżetu tj. do kwoty 3.990.503 zł.
Dochody budżetu Miasta i Gminy zwiększono o 150.000 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł. Po stronie wydatków budżetu zwiększono natomiast wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Powyższe zmiany budżetu świadczą o niezgodności planowania wydatków z przeznaczeniem środków na nie pozyskanych. Wydatki majątkowe mogą być planowane z dochodów otrzymanych na zadania majątkowe a dochody otrzymane na finansowanie zadań bieżących mogą być przeznaczone na wydatki bieżące. Nieprawidłowe planowanie wydatków, przeznaczenie środków otrzymanych na zadania bieżące na realizację wydatków majątkowych spowoduje naruszenie zasady obowiązującej w toku wykonywania budżetu, dokonywania wydatków zgodnie z planowanym przeznaczeniem.
W załączniku do badanej uchwały pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku” kwoty wydatków rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej” w grupach wydatków ujęto niezgodne z kwotami wydatków wynikającymi z paragrafów wydatków, co skutkuje błędnym podsumowaniem poszczególnych grup wydatków bieżących na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Przewodniczący Kolegium


POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Pazik

Doradca podatkowy Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »