| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L / 62 / 2010 Rady Gminy Bodzechów

z dnia 23 lipca 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.zmianami/ oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych wg wyszczególnienia :

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie , rozdział 80101 – Szkoły podstawowe § 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 1.800 zł .

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych wg wyszczególnienia :

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie , rozdział 80101 – Szkoły podstawowe § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.800 zł .

§ 3.

Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 4.

W związku z § 1-3 niniejszej uchwały zmianie ulegają załączniki Nr 3 i 3a do uchwały budżetowej , poświęcone limitom wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i zadaniom inwestycyjnym rocznym . Otrzymują one brzmienie zgodne z załącznikami Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały

§ 5.

W związku z § 1 i § 2 zmianie ulegają załączniki Nr 4 i 4b do uchwały budżetowej , poświęcone wydatkom majątkowym na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych , niepodlegających zwrotowi . Otrzymują one brzmienie zgodne z załącznikami Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zwiększa się planowane przychody budżetu gminy z tytułu wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - § 955 o kwotę 185.759 zł . Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej , poświęcony przychodom i rozchodom budżetu otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały .

§ 7.

W związku z § 6 niniejszej uchwały zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 185.759 zł wg wyszczególnienia :

1. Dział 801 , Rozdział 80101 § 4270 – o kwotę 85.759 zł .

2. Dział 900 , Rozdział 90095 § 4010 – o kwotę 75.000 zł .

3. Dział 900 , Rozdział 90095 § 4110 – o kwotę 20.000 zł .

4. Dział 900 , Rozdział 90095 § 4120 – o kwotę 5.000 zł .

§ 8.

W związku z § 6 i 7 niniejszej uchwały , § 3 ust.1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie :

„ Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.685.759 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- z zaciągniętych kredytów w kwocie 10.050.000 zł

- wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 635.759 zł .

§ 9.

W związku z § 3 niniejszej uchwały zmianie ulega załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej , poświęcony dochodom i wydatkom związanym z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego. Otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały .

§ 10.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej , poświęconemu planowi przychodów i wydatków zakładów budżetowych . Otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały .

§ 11.

W związku z § 3 niniejszej uchwały zmianie ulega załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej , poświęcony dotacjom celowym. Otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały .

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów .

§ 13.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy


Władysława Ćwik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L / 62 / 2010
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 23 lipca 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1 UCHWAŁA l 62 2010

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L / 62 / 2010
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 23 lipca 2010 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2 UCHWAŁA L 62 2010

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L / 62 / 2010
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 23 lipca 2010 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3 UCHWAŁA L 62 2010

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L / 62 / 2010
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 23 lipca 2010 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik Nr 4 UCHWAŁA L 62 2010

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L / 62 / 2010
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 23 lipca 2010 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik Nr 5 UCHWAŁA L 62 2010

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L / 62 / 2010
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 23 lipca 2010 r.
Zalacznik6.doc

Załącznik Nr 6 UCHWAŁA L 62 2010

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr L / 62 / 2010
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 23 lipca 2010 r.
Zalacznik7.doc

Załącznik nr 7 UCHWAŁA L 62 2010

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr L / 62 / 2010
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 23 lipca 2010 r.
Zalacznik8.xls

ZAŁĄCZNIK NR 8 UCHWAŁA L 62 2010

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr L / 62 / 2010
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 23 lipca 2010 r.
Zalacznik9.doc

Załącznik Nr 9 UCHWAŁA L 62 2010

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »