| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/43/2010 Rady Gminy Brody

z dnia 6 sierpnia 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 166 ust. 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz w związku z art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2 art. 235 ust.1 i 2 art. 236 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) R A D A G M I N Y W B R O D A C H u c h w a l a co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na rok 2010 dokonuje się następujących zmian w zakresie zadań własnych:

1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ................................ - 237.459 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, o kwotę .......................................... - 120.390 zł

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, o kwotę ................ - 28.718 zł

w tym: § 0470 o kwotę - 5.865 zł

§ 0770 o kwotę -22.853 zł

rozdział 70095 - Pozostała działalność, § 6296 o kwotę .................................... - 91.672 zł w dziale 720 - Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność, § 6207 o kwotę .................................................................................................... - 23.555 zł

w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, o kwotę ............................................................................................................... - 36.814 zł

rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, § 0310 o kwotę ....................................................................... - 29.814 zł

rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, o kwotę .......... - 7.000 zł

w tym: § 0690 o kwotę - 2.000 zł

§ 0910 o kwotę - 5.000 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, o kwotę ....................................................................................... - 26.200 zł

w tym: § 0920 o kwotę - 2.000 zł

§ 0970 o kwotę - 17.000 zł

§ 0980 o kwotę - 2.200 zł

§ 2360 o kwotę - 5.000 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, § 2320 o kwotę ...................................................................................................... - 11.000 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele, § 2330 o kwotę ............................................................. - 19.500 zł

2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę ............................... - 52.703 zł

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - Pozostała działalność, § 0770 o kwotę ..................................................................................................... - 10.000 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, § 6300 o kwotę ..................................................................................................... - 11.040 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna, o kwotę ............................................................ - 11.663 zł

rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2910 o kwotę .................... - 8.663 zł rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, § 2910 o kwotę ...................................................................................................... - 3.000 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele, § 2710 o kwotę ............................................................. - 20.000 zł

3) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ............................ - 238.556 zł

w dziale 600 - Transport i łączność, o kwotę ..................................................... - 126.730 zł

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, o kwotę ............................................- 89.640 zł

w tym: § 4270 o kwotę - 10.000 zł

§ 6050 o kwotę - 64.640 zł

§ 6059 o kwotę - 15.000 zł

z przeznaczeniem na zadania pn.: - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda ul. Duża - 18.000 zł

- Przebudowa drogi w msc. Dziurów ul. Miła - 61.640 zł

rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 4300 o kwotę ........... - 37.090 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, § 4300 o kwotę ....................................................................... - 12.810 zł

w dziale 720 - Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność, o kwotę ............................................................................................................. - 31.128 zł

w tym: § 6050 o kwotę - 3.416 zł

§ 6057 o kwotę - 23.555 zł

§ 6059 o kwotę - 4.157 zł

z przeznaczeniem na zadanie pn.: "e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST", w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75647 - Pobór podatków i opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych, § 4100 o kwotę ................................................................................................. - 10.000 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, § 3240 o kwotę ........................................................................................ - 26.888 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o kwotę ................................................................................................................ - 11.000 zł

w tym: § 4210 o kwotę - 3.000 zł

§ 4300 o kwotę - 8.000 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele, § 4210 o kwotę ........................................................... - 20.000 zł

4) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę ............................ - 53.800 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin, § 6050 o kwotę .................................................................................................. - 20.000 zł

z zadania pn. "e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST", w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, § 6060 o kwotę ..................................................................................................... - 13.800 zł

z zadania pn. utworzenie miejsca rekreacji i integracji dla dzieci z miejscowości Dziurów, w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele, § 4210 o kwotę ............................................................. - 20.000 zł

§ 2. Po dokonanych zmianach w budżecie gminy na 2010 r. załączniki do uchwały Nr XI/86/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2010 rok:

- Nr 3 "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

- Nr 3a "Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r." otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

- Nr 4 " Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

- Nr 4a "Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

- Nr 14 "Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010r." zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

- dodaje się załącznik Nr 15 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2010r." zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


inż Jerzy Stąporek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/43/2010
Rady Gminy Brody
z dnia 6 sierpnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/43/2010
Rady Gminy Brody
z dnia 6 sierpnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Zadania inwestycyjne roczne w 2010r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/43/2010
Rady Gminy Brody
z dnia 6 sierpnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Wydatkii na programy i projekty realizowane za środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych żródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/43/2010
Rady Gminy Brody
z dnia 6 sierpnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

Wydatki majatkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych zródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/43/2010
Rady Gminy Brody
z dnia 6 sierpnia 2010 r.
Zalacznik5.xls

Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/43/2010
Rady Gminy Brody
z dnia 6 sierpnia 2010 r.
Zalacznik6.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2010r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Śmidoda

aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »