| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/44/2010 Rady Gminy w Brodach

z dnia 6 sierpnia 2010r.

w sprawie zasad gospodarowania lokalami uzytkowymi oraz ustalania stawek czynszu za lokale uzytkowe znajdujące się w zasobie Gminy Brody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy w Brodach uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zasady gospodarowania i ustalania wysokości stawek czynszu za wolne lokale użytkowe stanowiące zasób Gminy Brody przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej.

§ 2. 1. Najemcę lub dzierżawcę wolnego lokalu użytkowego wyłania się w drodze przetargu miesięcznej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej.

2. W ramach przetargu miesięcznej stawki czynszu może być określony rodzaj działalności, jaka ma być w danym lokalu prowadzona.

3. Z przetargu, o którym mowa ust. 1 wyklucza się osoby zalegające z podatkami i opłatami na rzecz gminy.

§ 3. 1. Nieruchomości lokalowe, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza lub statutowa, mogą być najmowanie i wydzierżawianie przez Wójta Gminy na okres do 10 lat. 2. W przypadku, gdy nieruchomość została wydzierżawiona albo oddana w najem w drodze przetargu lub po uprzednim uzyskaniu zgody Rady w formie bezprzetargowej, Wójt może zawierać kolejne umowy dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą lub najemcą na czas oznaczony lub nieoznaczony jeżeli przedmiotem umowy jest ta sama nieruchomość a dzierżawca lub najemca nie zalega z czynszem i innymi płatnościami na rzecz Gminy.

§ 4. 1. Ustala się minimalną stawkę opłaty miesięcznej za 1 m2 wydzierżawionej lub wynajmowanej powierzchni użytkowej lokali komunalnych przeznaczonych na działalność gospodarczą w wysokości 9 zł + podatek VAT.

2. Ustala się minimalną stawkę opłaty miesięcznej za 1 m2 wydzierżawionej lub wynajmowanej powierzchni użytkowej lokali komunalnych użytkowych nieprzeznaczonych na działalność gospodarczą w wysokości 3 zł + podatek VAT.

3. Wójt Gminy może dokonywać waloryzacji czynszu najmu w okresach nie krótszych niż rok, średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych zwanym "urzędowym wskaźnikiem inflacji" ogłaszanym w formie komunikatu przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

§ 5. Wójt Gminy Brody może wyrazić zgodę na wynajęcie wolnego lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym, w drodze negocjacji miesięcznej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej, dla realizacji zadań statutowych, nieobejmujących prowadzenia działalności gospodarczej, dla jednostek:

a) prowadzących działalność kulturalną,

b) prowadzących działalność oświatową,

c) prowadzących społeczną służbę zdrowia i opiekę społeczną,

d) instytucje działające w zakresie użyteczności publicznej,

e) stowarzyszeń wyższej użyteczności i innych organizacji utrzymujących się wyłącznie ze składek członkowskich lub dotacji,

f) instytucji działających w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

§ 6. 1. Szczegółowe warunki najmu lub dzierżawy określa umowa najmu lub dzierżawy lokali użytkowych. 2. Wolne lokale użytkowe mogą być przekazane do użytkowania w drodze umowy użyczenia dla organizacji pożytku publicznego, kultu religijnego, prowadzących działalność wynikającą z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


inż Jerzy Stąporek

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »