| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-88/10 Wojewody Świętokrzyskiego

z dnia 3 sierpnia 2010r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXIV/288/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin na terenie gminy Miedziana Góra poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, która dotyczy: |- § 7 ust. 3, § 9 ust. 2, § 11 pkt 1, 2 i 3, § 13, § 14, § 17 pkt 3, § 18 pkt 3, § 21, § 22 uchwały

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. - Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420)

stwierdzam nieważność

części uchwały Nr XXXIV/288/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin na terenie gminy Miedziana Góra poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, która dotyczy:

- § 7 ust. 3, § 9 ust. 2, § 11 pkt 1, 2 i 3, § 13, § 14, § 17 pkt 3, § 18 pkt 3, § 21, § 22 uchwały.

Uzasadnienie

Na sesji w dniu 24 czerwca 2010r. Rada Gminy Miedziana Góra podjęła uchwałę Nr XXXIV/288/10 w sprawie zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin na terenie gminy Miedziana Góra.

W dniu 22 lipca 2010r. organ nadzoru wszczął postępowanie nadzorcze oraz zobowiązał Gminę do złożenia wyjaśnień i ustosunkowanie się do przedłożonych do uchwały zarzutów.

Pismem z dnia 28 lipca 2010r., znak: OSO.0704-3/10 Przewodniczący Rady Gminy Miedziana Góra złożył wyjaśnienia odnoszące się do stwierdzonych przez organ nadzoru nieprawidłowości.

Po dokonaniu analizy postanowień uchwały pod względem ich zgodności z prawem oraz złożonych wyjaśnień, organ nadzoru stwierdza, że przedmiotowa uchwała podjęta została z naruszeniem prawa dotyczącym zasad sporządzania planu miejscowego, w zakresie określonym w sentencji.

Przepis art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą stanowi, że naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego oraz istotne naruszenie trybu jego sporządzania, powoduje nieważność uchwały rady gminy w całości lub części. W przypadku naruszenia zasad sporządzania planu miejscowego ustawodawca nie wymaga, aby przedmiotowe naruszenie miało charakter istotny. Tak więc każde naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego powinno skutkować stwierdzeniem nieważności uchwały w całości lub części.

W zakresie naruszenia zasad sporządzania planu miejscowego:

Uchwała narusza art. 15 ust. 1 ustawy poprzez zawarcie w uchwale ustaleń wykraczających poza przedmiot objęty zmianą planu.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ust. 1 ustawy wójt sporządza projekt planu miejscowego zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem.Przedmiotowa zmiana planu dotyczy zmiany klasyfikacji dróg, z dróg publicznych gminnych na drogi wewnętrzne. Ustalenia zmiany planu powinny odnosić się jedynie do terenów dróg wewnętrznych, oznaczonych symbolami: KDW1 i KDW2.

Natomiast praktycznie prawie wszystkie ustalenia zawarte w uchwale nie dotyczą przedmiotu określonego uchwałą. Taka sytuacja ma miejsce w zapisach:

- § 7 ust. 3, § 9 ust. 2, § 11 pkt 1, 2 i 3, § 13, § 14, § 17 pkt 3, § 18 pkt 3, § 21, § 22 uchwały.

Należy dodać, że wyznaczenie nowej linii zabudowy (§ 17 pkt 3, § 18 pkt 3 uchwały) od dróg KDW1 i KDW2 wprowadza zmiany dla terenów sąsiednich (oznaczonych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin na obszarze gminy Miedziana Góra, symbolem MN1), nieobjętych niniejszą uchwałą. Również określenie zasad modernizacji i budowy systemów infrastruktury technicznej (§ 9 ust. 2, § 22 uchwały), nie mają zastosowania w przedmiotowej zmianie planu.

Z uwagi na powyższe, organ nadzorczy stwierdza, iż w jego ocenie kwestionowana uchwała w sposób istotny narusza obowiązujący porządek prawny, a powyżej podniesione argumenty czynią zasadnym niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzające nieważność powołanej na wstępie uchwały w zakresie określonym sentencją niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego. Organ nadzoru zdecydował zatem o stwierdzeniu nieważności przedmiotowej uchwały w takiej części, która pozwala na zafunkcjonowanie uchwały w obrocie prawnym w pozostałym zakresie.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Wojewoda Świętokrzyski


Bożentyna Pałka-Koruba

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »