| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LX/431/2010 Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, 16 Stycznia, Zamkowej, Ks. Granata i Strażackiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241) oraz art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) oraz w związku z Uchwałą Nr XIV/88/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, 16 Stycznia, Zamkowej, Ks. Granata i Strażackiej, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Końskie uchwala się, co następuje:

Dział I.
Ustalenia wstępne

Rozdział 1.
Przedmiot i zakres planu

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, 16 Stycznia, Zamkowej, Ks. Granata i Strażackiej, zwany dalej planem miejscowym.

2. Przedmiotem planu miejscowego jest przeznaczenie terenów pod: zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami, zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami, zabudowę usługową, drogę główną, drogi dojazdowe, drogę dojazdową z dopuszczeniem drogi lokalnej, ciągi pieszo-jezdny, ciąg pieszo-jezdny z dopuszczeniem drogi lokalnej, drogi wewnętrzne, parking, infrastrukturę techniczną wraz z określeniem zasad ich zagospodarowania.

3. Podstawowym celem planu miejscowego, jest określenie zasad zagospodarowania terenów przy uwzględnieniu zasad kształtowania ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju miasta.

4. Plan miejscowy składa się z tekstu i załączników, którymi są:

1)rysunek planu miejscowego w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1;

2)rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące załącznik nr 2;

3)rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3.

§ 2. Plan miejscowy obejmuje obszar ograniczony, którego granice określa rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

Rozdział 2.
Główne zasady konstrukcji ustaleń planu miejscowego

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu miejscowego są obowiązującymi oznaczeniami planu miejscowego:

1)granica obszaru objętego planem miejscowym;

2)linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub sposobie zagospodarowania;

3)nieprzekraczalne linie zabudowy;

4)obowiązujące linie zabudowy;

5)przeznaczenie terenów;

6)obszar położony w strefie ochrony archeologicznej biernej;

7)obiekty zabytkowe;

8)miejsca pamięci narodowej;

9)akcenty urbanistyczne;

10)przejścia bramowe.

2. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu miejscowego wynikają z przepisów odrębnych:

1)obszar położony w granicach Parku Kulturowego Miasta Końskie;

2)obszar położony w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP nr 411 KOŃSKIE).

3. Oznaczenia nie wymienione w ust. 1 i 2 mają charakter informacyjny.

§ 4. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1)akcencie urbanistycznym – należy przez to rozumieć budynek lub budowlę wyróżniającą się formą architektoniczną, detalami architektonicznymi i który należy ukształtować w sposób szczególnie staranny;

2)działce - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z przepisów odrębnych;

3)drodze wewnętrznej – należy przez to rozumieć drogę niepubliczną o minimalnej szerokości 6m oraz w przypadku braku możliwości dalszego przejazdu, zakończoną placem do zawracania o minimalnych wymiarach 12,5m x 12,5m;

4)froncie działki - część działki przylegającej do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę;

5)historyczna kolorystyka – należy przez to rozumieć kolorystykę z gamy naturalnych barw ziemi, jasnych pastelowych (od barwy kości słoniowej do ugru jasnego oraz barw chłodnych z odcieni jasnej zieleni);

6)historyczne latarnie - należy przez to rozumieć żeliwne latarnie z oświetleniem sodowym o barwie żółtej; w formie eklektycznej, XIX wiecznej; o dolnych lampach (oświetlenie chodnika) na wysokości od 3m do 4m nad chodnikiem oraz o górnych lampach (oświetlenie jezdni) na wysokości do 7m nad terenem;

7)liczbie kondygnacji - należy przez to rozumieć liczbę kondygnacji nadziemnych budynku;

8)miejscach pamięci narodowej – należy przez to rozumieć grób lub cmentarz wojenny, nieruchomość lub obiekt budowlany, upamiętniający postaci lub wydarzenia znaczące dla Narodu i Państwa Polskiego, a w szczególności: pomnik, krzyż przydrożny, kapliczka, kopiec, a także obiekt lub przedmiot związany z wydarzeniami lub postaciami znaczącymi dla dziedzictwa Narodu i Państwa Polskiego, a w szczególności tablica pamiątkowa;

9)nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, określającą najbliższe możliwe położenie ściany budynku w stosunku do granicy działki, dopuszcza się przekroczenie tej linii przez takie elementy jak: gzymsy, balkony, tarasy, wykusze, schody, podjazdy i ganki jednak nie więcej niż o 1,5 m;

10)nośniku reklamowym – należy przez to rozumieć wolnostojące urządzenia reklamowe trwale związane z gruntem lub urządzenia reklamowe umieszczone na budynkach lub budowlach, w tym również szyldy, kasetony, reklamy, obiekty małej architektury będące nośnikami reklamowymi;

11)obiektach zabytkowych - należy przez to rozumieć budynki o walorach estetycznych i historycznych kwalifikowanych do objęcia ochroną;

12)obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, określającą położenie frontowej ściany budynku od strony terenów publicznych;

13)powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć zabudowaną powierzchnię działki zajętą pod budynki;

14)przejściu bramowym – należy przez to rozumieć przejście lub przejazd w postaci bramy na tyły zabudowy, obowiązkowo do zachowania w celu obsługi komunikacyjnej wnętrz kwartałów i wydzielonych w kwartałach działek; dla nowych przejść bramowych minimalna szerokość 6m oraz wysokość 4m;

15)przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz rozporządzenia Wojewody i uchwały Rady Miejskiej w Końskich;

16)przeznaczeniu terenu lub obiektu - należy przez to rozumieć kategorie form zagospodarowania lub działalności, lub grupy tych kategorii, które jako jedyne są dopuszczone w danym terenie lub obiekcie;

17)przeznaczeniu podstawowym terenu lub obiektu - należy przez to rozumieć część przeznaczenia terenu lub obiektu, która dominuje w danym terenie lub obiekcie w sposób określony w ustaleniach planu;

18)przeznaczeniu uzupełniającym terenu lub obiektu - należy przez to rozumieć część przeznaczenia terenu lub obiektu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczanie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu;

19)ścianie pełnej – należy przez to rozumieć elewację budynku pozbawioną otworów okiennych lub drzwiowych bądź elewację posiadającą otwory okienne lub drzwiowe o łącznej powierzchni wynoszącej mniej niż 20% powierzchni danej elewacji;

20)terenie – należy przez to rozumieć obszar, wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz określony symbolem cyfrowo- literowym;

21)tyle zabudowy - część działki znajdująca się za budynkiem przeznaczonym na funkcję podstawową na danym terenie, patrząc od frontu działki;

22)usługach – należy przez to rozumieć prowadzenie działalności usługowej na rzecz osób i firm, w tym szczególnie handel o powierzchni poniżej 2000 m² i rzemiosło, z wyłączeniem produkcji;

23)ustawie – należy przez to rozumieć ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413);

24)wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć maksymalną odległość pomiędzy najwyższym punktem dachu budynku, a poziomem terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku;

25)zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej – należy przez to rozumieć zabudowę przeznaczoną na stały pobyt ludzi składająca się z więcej niż jedno mieszkanie lub jednego mieszkania i lokalu usługowego.

§ 5. Ustala się następujące przeznaczenia terenów:

1)tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami – 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U;

2)tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami – 1MW/U, 2MW/U, 3MW/U, 4MW/U, 5MW/U, 6MW/U;

3)tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami – 1U, 2U, 3U;

4)teren drogi głównej, oznaczony na rysunku planu symbolem – 1KDG;

5)tereny dróg dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami – 1KDD, 2KDD;

6)teren drogi dojazdowej z dopuszczeniem drogi lokalnej, oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem – 1KDD/KDL;

7)tereny ciągów pieszo-jezdnych, oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 1KDPJ, 2KDPJ;

8)teren ciągu pieszo-jezdnego z dopuszczeniem drogi lokalnej, oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem – 1KDPJ/KDL;

9)tereny dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami – 1KDW, 2KDW;

10)teren parkingu, oznaczony na rysunku planu symbolem – 1KDS;

11)teren infrastruktury technicznej – wnętrzowa stacja transformatorowa, oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem – 1E.

Dział II.
Ustalenia ogólne

Rozdział 1.
Ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania przestrzennego inwestowania i kształtowania ładu przestrzennego

§ 6. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)dopuszczenie lokalizacji budynków bezpośrednio przy granicy działki;

2)zakaz stosowania w zabudowie ścian pełnych od strony terenów dróg publicznych, ciągów pieszo-jezdnych oraz ciągów pieszych;

3)zakaz lokalizacji napowietrznych sieci telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych oraz nadziemnych ciepłowniczych;

4)realizację oświetlania ulicznego, małej architektury w oparciu o spójne w ramach poszczególnych ulic i placów formy, gabaryty, kolorystykę;

5)rewaloryzację istniejących zadrzewień, w szczególności na terenach 1U, 6MW/U oraz wzdłuż ciągów komunikacyjnych;

6)zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych.

§ 7. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)ze względu na położenie w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP nr 411 Końskie) ochronę wód podziemnych poprzez:

a) obowiązek podczyszczania wód opadowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej, których zanieczyszczenie przekracza dopuszczalne normy,

b) zakaz stosowania nieutwardzonych miejsc postojowych dla samochodów,

c) zakaz magazynowania odpadów w sposób mogący powodować przenikanie zanieczyszczeń do wód podziemnych i gleby,

d) zakaz odprowadzania ścieków do gruntu;

2)zakaz wypalania roślinności i pozostałości roślinnych;

3)na terenach zabudowy mieszkaniowej obowiązek retencjonowania wód opadowych poprzez rozprowadzenie po gruncie w ramach własnej nieruchomości;

4)obowiązek stosowania rozwiązań mających na celu minimalizację uciążliwości spowodowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w celu ochrony powietrza atmosferycznego, gleb, wód gruntowych oraz klimatu akustycznego;

5)dla terenów oznaczonych symbolami 1 MN/U - 4MN/U, 1MW/U - 6MW/U, 1U - 3U standardy akustyczne jak dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej w myśl przepisów o ochronie środowiska przed hałasem;

6)zakaz składowania odpadów na wszystkich terenach za wyjątkiem składowania tymczasowego do czasu wywozu;

7)zakaz wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości do gruntu i wód;

8)obowiązek segregacji odpadów;

9)zakaz lokalizacji usług wymagających lub mogących wymagać sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko;

10)dopuszczenie realizacji inwestycji celu publicznego takich jak drogi oraz infrastruktura techniczna wymagających lub mogących wymagać sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

§ 8. 1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się strefę ochrony archeologicznej biernej, dla obszaru położonego w granicach Parku Kulturowego Miasta Końskie, w ramach której obowiązuje:

1)zapewnienie nadzoru archeologicznego w przypadku prowadzenia prac ziemnych,

2)uzgadnianie projektów inwestycji pod względem archeologicznym z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

2. Dla obszaru położonego w granicach Parku Kulturowego Miasta Końskie obowiązuje ochrona zgodnie z przepisami odrębnymi oraz z ustaleniami szczegółowymi niniejszej uchwały.

3. Ustala się ochronę układu urbanistycznego przez ochronę i rewaloryzację układu ulic wraz z kształtem bloków zabudowy.

4. Ustala się ochronę obiektów zabytkowych zgodnie z ustaleniami szczegółowymi niniejszej uchwały.

5. Dla następujących istniejących miejsc pamięci narodowej: Tablica pamiątkowa z nazwiskami nauczycieli poległych i pomordowanych w latach 1939-1945, umieszczona w Domu Nauczyciela w Końskich, ul. Krakowska 38; Tablica upamiętniająca zamordowanie 12.09.1939 r. dwudziestu dwóch mieszkańców Końskich narodowości żydowskiej, umieszczona na kamienicy przy pl. T. Kościuszki 3 w Końskich ustala się obowiązek zachowania i utrzymania oraz zakaz przysłaniania i zmiany lokalizacji.

6. Dopuszcza się lokalizację nowych miejsc pamięci narodowej w formie tablic wykonanych w kamieniu naturalnym, blasze miedzianej lub mosiężnej, blasze czarnej oksydowanej matowo.

§ 9. 1. Tereny oznaczone symbolami 1KDG, 1KDD, 2KDD, 1KDD/KDL, 1KDPJ, 2KDPJ, 1KDPJ/KDL, 1E wyznacza się jako tereny pod lokalizację inwestycji celu publicznego.

2. Ustala się obowiązek uwzględnienia w przypadku budowy lub przebudowy układu drogowego rozwiązań przystosowanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

3. Lokalizacja obiektów budowlanych powinna odbywać się w sposób zapewniający ochronę ludności zgodnie z wymogami obrony cywilnej, określonymi przepisami odrębnymi.

§ 10. Ze względu na brak występowania terenów górniczych, uzdrowiskowych, terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, nie określa się w planie miejscowym zasad ochrony i ograniczeń wynikających z ich występowania.

§ 11. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się realizację sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg w sposób regulowany przez przepisy odrębne oraz na innych terenach w sposób nie naruszający ustaleń planu.

2. Wprowadza się następujące ustalenia dotyczące obsługi w zakresie elektroenergetyki

1)ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej poprzez istniejące stacje transformatorowe zlokalizowane: na terenie 1E oraz poza obszarem opracowania na warunkach określonych przez zarządcę sieci

2)ustala się możliwość budowy, przebudowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznych, realizowanych jako sieci kablowe w sposób regulowany przez przepisy odrębne oraz na warunkach określonych przez zarządcę sieci,

3)dopuszcza się realizację stacji transformatorowych nie wskazanych na rysunku planu zlokalizowanych na wszystkich terenach określonych w planie miejscowym w sposób regulowany przez przepisy odrębne oraz pod warunkiem nie naruszenia ustaleń planu miejscowego.

3. Wprowadza się następujące ustalenia dotyczące obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę:

1)ustala się zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej poprzez sieć wodociągową Ø200 zlokalizowaną na pl. T. Kościuszki, w ul. Hubala oraz w ul. Krakowskiej,

2)ustala się możliwość zaopatrzenia w wodę z innej sieci niż wymienionej w pkt. 1, jeżeli wynika to z uwarunkowań technicznych i ekonomicznych,

3)ustala się możliwość budowy, przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej w sposób regulowany przez przepisy odrębne oraz na warunkach określonych przez zarządcę sieci,

4)ustala się obowiązek zapewnienia niezależnie od zasilania z sieci wodociągowej ciągłości dostaw wody pitnej ze źródeł zastępczych dla ludności cywilnej oraz wody do celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi na wypadek awarii,

5)ustala się obowiązek lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych zlokalizowanych w liniach rozgraniczających dróg publicznych i na innych terenach użytkowania publicznego.

4. Wprowadza się następujące ustalenia dotyczące odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych:

1)ustala się obowiązek odprowadzania ścieków sanitarnych do miejskiej oczyszczalni ścieków poprzez zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej Ø200 zlokalizowanej w ul. Kazanowskiej, ul. Strażackiej i ul. Krakowskiej,

2)ustala się możliwość odprowadzania ścieków sanitarnych do innej sieci niż wymienionej w pkt. 1, jeżeli wynika to z uwarunkowań technicznych, ekonomicznych oraz ukształtowania terenu,

3)ustala się możliwość rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w sposób regulowany przez przepisy odrębne oraz na warunkach określonych przez zarządcę sieci,

4)zakazuje się lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych na ścieki.

5. Wprowadza się następujące ustalenia dotyczące odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych:

1)ustala się obowiązek odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej Ø600 zlokalizowanej w ul. Krakowskiej i ul. Hubala,

2)ustala się możliwość odprowadzania wód opadowych i roztopowych do innej sieci niż wymienionej w pkt. 1, jeżeli wynika to z uwarunkowań technicznych, ekonomicznych oraz ukształtowania terenu,

3)dopuszcza się budowy, przebudowy i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w sposób regulowany przez przepisy odrębne,

4)dopuszcza się odprowadzanie nie zanieczyszczonych wód opadowych do gruntu,

5)zakazuje się odprowadzania wód opadowych bezpośrednio na tereny dróg i tereny ciągów pieszo-jezdnych.

6. Wprowadza się następujące ustalenia dotyczące obsługi w zakresie gazyfikacji:

1)ustala się dostawę gazu z istniejącej sieci gazowej na warunkach określonych przez zarządcę sieci,

2)dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia w sposób regulowany przez przepisy odrębne.

7. Wprowadza się następujące ustalenia dotyczące obsługi w zakresie energetyki cieplnej:

1)dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłowniczej w sposób regulowany przez przepisy odrębne oraz na warunkach określonych przez zarządcę sieci,

2)dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z kolektorów słonecznych oraz innych alternatywnych źródeł ciepła lub indywidualnych kotłowni o sprawności energetycznej nie mniejszej niż 75%.

8. Wprowadza się następujące ustalenia dotyczące obsługi w zakresie telekomunikacji:

1)ustala się obowiązek prowadzenia sieci telekomunikacyjnych wyłącznie jako kablowe,

2)zakazuje się lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej i innych urządzeń radiokomunikacyjnych.

9. Podstawowy układ drogowy stanowi droga główna 1KDG

10. Uzupełniający układ drogowy stanowią: drogi dojazdowe 1KDD, 2KDD, droga dojazdowa z dopuszczeniem drogi lokalnej 1KDD/KDL, ciągi pieszo-jezdne 1KDPJ, 2KDPJ, ciąg pieszo-jezdny z dopuszczeniem drogi lokalnej 1KDPJ/KDL powiązane z drogami zlokalizowanymi poza granicami planu miejscowego.

11. Dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych, które będą stanowić część uzupełniającego układu komunikacyjnego

§ 12. 1. Poza określonymi w ustaleniach szczegółowych zasadami i warunkami podziału nieruchomości objętych planem miejscowym dopuszcza się dokonywanie podziałów mających na celu powiększenie sąsiedniej działki oraz podziałów pod drogi wewnętrzne, parkingi i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. W ramach planu miejscowego ustala się obowiązek zapewnienia dostępności komunikacyjnej do dróg publicznych lub poprzez drogi wewnętrzne lub ustanowioną służebność.

§ 13. Do czasu docelowego zagospodarowania terenów na zasadach określonych w planie miejscowym, dopuszcza się utrzymanie istniejącego zagospodarowania zrealizowanego w oparciu o wydane decyzje i pozwolenia.

§ 14. W planie miejscowym ustala się stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 30%.

Dział III.
Ustalenia szczegółowe

§ 15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami: 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U ustala się:

1)przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2)przeznaczenie uzupełniające - zabudowa usługowa;

3)przeznaczenia, o których mowa w pkt 1 i 2 mogą występować łącznie lub samodzielnie w ramach jednej działki.

2. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)lokalizację zabudowy, o której mowa w ust.1, zgodnie z ustalonymi na rysunku planu liniami zabudowy;

2)zakaz lokalizacji nośników reklamowych z wyjątkiem jednego elementu reklamowego na firmę w formie szyldu lub reklamy lub kasetonu, zgodnie z ustaleniami:

a) szyld i reklama w układzie poziomym o wymiarach nie większych niż 0,6m x 0,9m;

b) kaseton w układzie poziomym o wymiarach nie większych niż 0,6m x 0,9m i grubości 0,15m;

c) forma szyldu trwała, z materiałów tradycyjnych takich jak kamień naturalny, blacha miedziana lub mosiężna, blacha czarna oksydowana matowo; z liternictwem klasycznym lub stylizowanym;

d) forma reklamy trwała, z materiałów tradycyjnych takich jak kamień naturalny, blacha miedziana lub mosiężna, blacha czarna oksydowana matowo; z liternictwem klasycznym lub stylizowanym

e) montaż szyldu w poziomie na elewacjach parterów budynków lub prostopadle do ściany parteru budynku na wysokości powyżej 2,5m (mierząc od dolnej krawędzi szyldu lub reklamy) nad chodnikiem oraz nie wyżej niż parter lub dolna krawędź pasa oddzielającego parter od piętra bądź dolna krawędź gzymsu okapowego budynku parterowego;

f) montaż reklamy w poziomie na elewacjach parterów budynków lub prostopadle do ściany parteru budynku na wysokości powyżej 2,5m (mierząc od dolnej krawędzi szyldu lub reklamy) nad chodnikiem oraz nie wyżej niż parter lub dolna krawędź pasa oddzielającego parter od piętra bądź dolna krawędź gzymsu okapowego budynku parterowego;

g) możliwość wykonania kasetonu z dowolnego materiału; możliwość podświetlenia stałego, nie pulsującego;

3)dopuszczenie lokalizacji znaków związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego;

4)zakaz lokalizacji anten na elewacjach frontowych budynków;

5)dopuszczenie zabudowy gospodarczej i garażowej zlokalizowanej wyłącznie na tyłach zabudowy, o której mowa w ust.1.

3. Ustala się ochronę obiektów zabytkowych wskazanych na rysunku planu miejscowego poprzez:

1)zakaz nadbudowy i rozbudowy;

2)rewaloryzację, utrzymanie i konserwację detalu architektonicznego;

3)obowiązek zachowania otworów okiennych i drzwiowych w istniejącym układzie, wielkości i kształcie powyżej parteru budynku, z wyjątkiem otworów dysharmonijnych;

4)dopuszczenie w parterze budynku zmiany układu, wielkości i kształtu otworów okiennych i drzwiowych zharmonizowanych z całością pierzei budynku.

4. W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy, o której mowa w ust. 1, ustala się:

1)wysokość zabudowy nie większą niż 11 metrów;

2)liczbę kondygnacji nie większą niż 2;

3)powierzchnię zabudowy nie większą niż 60% powierzchni działki;

4)powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 20% powierzchni działki;

5)kształtowanie geometrii dachów o kącie nachylenia połaci nie mniejszym niż 30º i nie większym niż 45º;

6)sytuowanie głównej kalenicy dachu równolegle do linii zabudowy;

7)dopuszczenie nadbudowy połaci dachowych lukarnami pionowymi dwu lub trójspadowymi;

8)utrzymanie lub wprowadzenie gzymsów międzykondygnacyjnych i okapowych o wysięgu nie większym niż 0,9m;

9)stosowanie materiałów elewacyjnych i kryjących dachy zgodnych z miejscową tradycją, tj:

a) kamień naturalny w cokołach przyziemia, gzymsach i nad nimi, portalach drzwiowych, bramach przejazdowych, okiennicach,

b) tynki tradycyjne lub współczesne o fakturze drobnoziarnistej,

c) historyczna kolorystyka elewacji,

d) drzwi i okna o barwie zharmonizowanej z elewacjami,

e) rynny i rury spustowe o barwach mało kontrastowych z tynkiem elewacji,

f) stosowaniu do krycia dachów materiałów o barwie jasnej, naturalnej ceramiki (ochry i sjeny palonej) oraz matowej fakturze,

g) podkreślanie kształtów elewacji poprzez malowanie elementów wypukłych elewacji barwą jaśniejszą niż elementy wklęsłe;

10)spójne dla całego budynku otwory okienne oraz podziały okienne;

11)zakaz stosowania schodów i pochylni przed elewacjami frontowymi w zabudowie zlokalizowanej na granicy działki.

5. W zakresie zasad i warunków podziału na nowe działki:

1)ustala się obowiązek dokonywania wydzieleń w sposób zapewniający zlokalizowanie granic działki równolegle bądź prostopadle do sąsiadujących z nią ulic, z możliwością odstępstwa od tej zasady

a) o nie więcej niż 10o;

b) w przypadku gdy warunki terenowe uniemożliwiają prowadzenie podziałów zgodnie z przyjętą zasadą;

2)ustala się wielkość działki nie mniejszą niż 600m2;

3)ustala się szerokość frontu działki nie mniejszą niż10m oraz nie większą niż 18m;

4)dopuszcza się odstępstwo od zasad podziałów na nowe działki w przypadku polepszenia warunków istniejących terenów zainwestowanych.

6. W zakresie obsługi komunikacyjnej oraz parkingowej:

1)ustala się obsługę komunikacyjną z przyległych dróg publicznych;

2)ustala się obowiązek dla nowych inwestycji zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów na własnej działce w granicach terenu, na którym lokalizowana jest inwestycja w ilości:

a) nie mniej niż 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie;

b) dla usług nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 200m2 powierzchni użytkowej.

§ 16. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami: 1MW/U, 2MW/U, 3MW/U, 4MW/U, 5MW/U, 6MW/U ustala się:

1)przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2)przeznaczenie uzupełniające – zabudowa usługowa, w tym na terenie 6MW/U zabudowa przeznaczona na dom parafialny oraz pokrewne działalności;

3)przeznaczenia, o których mowa w pkt 1 i 2 mogą występować łącznie lub samodzielnie w ramach jednej działki.

2. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)lokalizację zabudowy, o której mowa w ust.1, zgodnie z ustalonymi na rysunku planu liniami zabudowy;

2)na terenach 4MW/U i 5MW/U od pl. T. Kościuszki oraz od ul. Pocztowej lokalizację zabudowy na całej szerokości frontu działki;

3)lokalizację przejść bramowych;

4)lokalizację akcentów urbanistycznych jak na rysunku planu;

5)zakaz lokalizacji nośników reklamowych z wyjątkiem jednego elementu reklamowego na firmę w formie szyldu lub reklamy lub kasetonu, zgodnie z ustaleniami:

a) szyld i reklama w układzie poziomym o wymiarach nie większych niż 0,6m x 0,9m;

b) kaseton w układzie poziomym o wymiarach nie większych niż 0,6m x 0,9m i grubości 0,15m;

c) forma szyldu trwała, z materiałów tradycyjnych takich jak kamień naturalny, blacha miedziana lub mosiężna, blacha czarna oksydowana matowo; z liternictwem klasycznym lub stylizowanym;

d) forma reklamy trwała, z materiałów tradycyjnych takich jak kamień naturalny, blacha miedziana lub mosiężna, blacha czarna oksydowana matowo; z liternictwem klasycznym lub stylizowanym

e) montaż szyldu w poziomie na elewacjach parterów budynków lub prostopadle do ściany parteru budynku na wysokości powyżej 2,5m (mierząc od dolnej krawędzi szyldu lub reklamy) nad chodnikiem oraz nie wyżej niż parter lub dolna krawędź pasa oddzielającego parter od piętra bądź dolna krawędź gzymsu okapowego budynku parterowego;

f) montaż reklamy w poziomie na elewacjach parterów budynków lub prostopadle do ściany parteru budynku na wysokości powyżej 2,5m (mierząc od dolnej krawędzi szyldu lub reklamy) nad chodnikiem oraz nie wyżej niż parter lub dolna krawędź pasa oddzielającego parter od piętra bądź dolna krawędź gzymsu okapowego budynku parterowego;

g) możliwość wykonania kasetonu z dowolnego materiału; możliwość podświetlenia stałego, nie pulsującego;

6)dopuszczenie lokalizacji znaków związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego;

7)zakaz lokalizacji anten na elewacjach frontowych budynków;

8)dopuszczenie zabudowy gospodarczej i garażowej zlokalizowanej wyłącznie na tyłach zabudowy, o której mowa w ust.1.

3. Ustala się ochronę obiektów zabytkowych wskazanych na rysunku planu miejscowego poprzez:

1)zakaz nadbudowy i rozbudowy;

2)rewaloryzację, utrzymanie i konserwację detalu architektonicznego;

3)obowiązek zachowania otworów okiennych i drzwiowych w istniejącym układzie, wielkości i kształcie powyżej parteru budynku, z wyjątkiem otworów dysharmonijnych;

4)dopuszczenie w parterze budynku zmiany układu, wielkości i kształtu otworów okiennych i drzwiowych zharmonizowanych z całością pierzei budynku;

5)stosowanie elewacji w kolorystyce piaskowej, przy czym wypukłe elementy w barwie jaśniejszej niż pozostała powierzchnia elewacji.

4. W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy, o której mowa w ust. 1, ustala się:

1)wysokość zabudowy nie większą niż:

a) 14m na terenie 1MW/U, 2MW/U, 3MW/U,

b) 12m na terenie 4MW/U, 5MW/U

c) 10m na terenie 6MW/U;

2)liczbę kondygnacji nie większą niż:

a) 4 na terenie 1MW/U, 2MW/U, 3MW/U,

b) 3 na terenie 4MW/U, 5MW/U;

c) 2 na terenie 6MW/U;

3)powierzchnię zabudowy nie większą niż 60% powierzchni działki;

4)powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 20% powierzchni działki;

5)kształtowanie geometrii dachów o kącie nachylenia połaci nie mniejszym niż 30º i nie większym niż 45º, z dopuszczeniem dachów płaskich dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

6)sytuowanie głównej kalenicy dachu równolegle do linii zabudowy;

7)utrzymanie lub wprowadzenie gzymsów międzykondygnacyjnych i okapowych o wysięgu nie większym niż 0,9m;

8)stosowanie materiałów elewacyjnych i kryjących dachy zgodnych z miejscową tradycją, tj.:

a) kamień naturalny w cokołach przyziemia, gzymsach i nad nimi, portalach drzwiowych, bramach przejazdowych, okiennicach,

b) tynki tradycyjne lub współczesne o fakturze drobnoziarnistej,

c) historyczna kolorystyka elewacji,

d) drzwi i okna o barwie zharmonizowanej z elewacjami,

e) rynny i rury spustowe o barwach mało kontrastowych z tynkiem elewacji,

f) stosowaniu dla krycia dachów materiałów o barwie jasnej, naturalnej ceramiki (ochry i sjeny palonej) oraz matowej fakturze,

g) podkreślanie kształtów elewacji poprzez malowanie elementów wypukłych elewacji barwą jaśniejszą niż elementy wklęsłe;

9)spójne dla całego budynku otwory okienne oraz podziały okienne;

10)zakaz stosowania schodów i pochylni przed elewacjami frontowymi w zabudowie zlokalizowanej na granicy działki.

5. W zakresie zasad i warunków podziału na nowe działki:

1)ustala się obowiązek dokonywania wydzieleń w sposób zapewniający zlokalizowanie granic działki równolegle bądź prostopadle do sąsiadujących z nią ulic, z możliwością odstępstwa od tej zasady:

a) o nie więcej niż 10o;

b) w przypadku gdy warunki terenowe uniemożliwiają prowadzenie podziałów zgodnie z przyjętą zasadą;

2)ustala się wielkość działki nie mniejszą niż 500m2;

3)dopuszcza się odstępstwo od zasad podziałów na nowe działki w przypadku polepszenia warunków istniejących terenów zainwestowanych.

6. W zakresie obsługi komunikacyjnej oraz parkingowej:

1)ustala się obsługę komunikacyjną z przyległych terenów publicznych ciągów pieszo-jezdnych;

2)ustala się obowiązek dla nowych inwestycji zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów na własnej działce w granicach terenu, na którym lokalizowana jest inwestycja w ilości:

a) nie mniej niż 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie;

b) dla usług o powierzchni użytkowej poniżej 1500m2 nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 200m2 powierzchni użytkowej;

c) dla usług o powierzchni użytkowej powyżej 1500m2 nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 100m2 powierzchni użytkowej.

§ 17. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami: 1U, 2U, 3U ustala się:

1)przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa, w tym na terenie 2U zabudowa usługowa oświaty;

2)na terenach 1U, 3U przeznaczenie uzupełniające - mieszkaniowe pomieszczeń zlokalizowanych powyżej pierwszej kondygnacji.

2. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)lokalizację zabudowy, o której mowa w ust.1, zgodnie z ustalonymi na rysunku planu liniami zabudowy;

2)zakaz lokalizacji nośników reklamowych z wyjątkiem jednego elementu reklamowego na firmę w formie szyldu lub reklamy lub kasetonu, zgodnie z ustaleniami:

a) szyld w układzie poziomym o wymiarach nie większych niż 0,6m x 0,9m;

b) reklama w układzie poziomym o wymiarach nie większych niż 0,6m x 0,9m;

c) forma szyldu trwała, z materiałów tradycyjnych takich jak kamień naturalny, blacha miedziana lub mosiężna, blacha czarna oksydowana matowo; z liternictwem klasycznym lub stylizowanym;

d) forma reklamy trwała, z materiałów tradycyjnych takich jak kamień naturalny, blacha miedziana lub mosiężna, blacha czarna oksydowana matowo; z liternictwem klasycznym lub stylizowanym

e) montaż szyldu w poziomie na elewacjach parterów budynków lub prostopadle do ściany parteru budynku na wysokości powyżej 2,5m (mierząc od dolnej krawędzi szyldu lub reklamy) nad chodnikiem oraz nie wyżej niż parter lub dolna krawędź pasa oddzielającego parter od piętra bądź dolna krawędź gzymsu okapowego budynku parterowego;

f) montaż reklamy w poziomie na elewacjach parterów budynków lub prostopadle do ściany parteru budynku na wysokości powyżej 2,5m (mierząc od dolnej krawędzi szyldu lub reklamy) nad chodnikiem oraz nie wyżej niż parter lub dolna krawędź pasa oddzielającego parter od piętra bądź dolna krawędź gzymsu okapowego budynku parterowego;

g) kaseton w układzie poziomym o wymiarach nie większych niż 0,6m x 0,9m, do 0,15m głębokości; z możliwością podświetlenia stałego, nie pulsującego;

h) możliwość wykonania kasetonu z dowolnego materiału;

3)dopuszczenie lokalizacji znaków związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego;

4)zakaz lokalizacji anten na elewacjach frontowych budynków;

5)dopuszczenie grodzenia terenów ogrodzeniem o wysokości do 1,5 m, o ażurowości min. 70%, z podmurówką pełną do 0,5 m;

6)dopuszczenie zabudowy gospodarczej i garażowej wyłącznie na tyłach zabudowy oraz wbudowanej w zabudowę, o której mowa w ust.1.

3. Ustala się ochronę obiektu zabytkowego na terenie 2U poprzez:

1)zakaz nadbudowy i rozbudowy;

2)obowiązek zachowania istniejącego kształtu dachów, otworów drzwiowych i okiennych wraz z podziałami, istniejącego detalu architektonicznego;

3)stosowanie elewacji w kolorystyce piaskowej, przy czym wypukłe elementy w barwie jaśniejszej niż pozostała powierzchnia elewacji.

4. W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy na terenach 1U i 3U ustala się:

1)wysokość zabudowy na terenie 1U nie większą niż 11 metrów, na terenie 3U nie większą niż 14m;

2)liczbę kondygnacji na terenie 1U nie większą niż 2, na terenie 3U nie większą niż 3;

3)powierzchnię zabudowy nie większą niż 60% powierzchni działki;

4)powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 30% powierzchni działki;

5)historyczną kolorystyka elewacji;

6)podkreślanie kształtów elewacji poprzez malowanie elementów wypukłych elewacji barwą jaśniejszą niż elementy wklęsłe;

7)drzwi i okna o barwie zharmonizowanej z elewacjami;

8)stosowanie tynków tradycyjnych lub współczesnych o fakturze drobnoziarnistej;

9)kształtowanie geometrii dachów o kącie nachylenia połaci nie mniejszym niż 30º i nie większym niż 45º;

10)sytuowanie głównej kalenicy dachu równolegle do frontu działki;

11)utrzymanie lub wprowadzenie gzymsów międzykondygnacyjnych i okapowych o wysięgu nie większym niż 0,9m;

12)stosowanie kamienia naturalnego w cokołach przyziemia, gzymsach i nad nimi, portalach drzwiowych, bramach przejazdowych, okiennicach;

13)stosowanie dla krycia dachów materiałów o barwie jasnej, naturalnej ceramiki (ochry i sjeny palonej) oraz matowej fakturze.

5. W zakresie zasad i warunków podziału na nowe działki:

1)ustala się obowiązek dokonywania wydzieleń w sposób zapewniający zlokalizowanie granic działki równolegle bądź prostopadle do sąsiadujących z nią ulic, z możliwością odstępstwa od tej zasady:

a) o nie więcej niż 10o;

b) w przypadku gdy warunki terenowe uniemożliwiają prowadzenie podziałów zgodnie z przyjętą zasadą;

2)ustala się wielkość działki nie mniejszą niż 800m²;

3)dopuszcza się odstępstwo od zasad podziałów na nowe działki w przypadku polepszenia warunków istniejących terenów zainwestowanych.

6. W zakresie obsługi komunikacyjnej oraz parkingowej:

1)ustala się obsługę komunikacyjną z przyległych dróg publicznych;

2)ustala się obowiązek dla nowych inwestycji zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów na własnej działce w granicach terenu, na którym lokalizowana jest inwestycja w ilości:

a) nie mniej niż 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie

b) dla usług o powierzchni użytkowej poniżej 1500m2 nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 200m2 powierzchni użytkowej;

c) dla usług o powierzchni użytkowej powyżej 1500m2 nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 100m2 powierzchni użytkowej.

§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 1KDG ustala się przeznaczenie podstawowe - droga główna o szerokości w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu miejscowego.

2. W zakresie zagospodarowania terenu:

1)dopuszcza się za zgodą zarządcy drogi lokalizację infrastruktury technicznej, ścieżki rowerowej, zieleni przyulicznej oraz elementów małej architektury, których lokalizacja nie wpłynie na ograniczenie widoczności na drodze;

2)dopuszcza się za zgodą zarządcy drogi lokalizację oznakowań służących regulacji i zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowań informacyjnych o charakterze niekomercyjnym, typu tablice promujące miasto, region, walory przyrodnicze, turystyczne, kulturowe;

3)zakazuje się lokalizacji nośników reklamowych;

4)ustala się obowiązek realizacji oświetlenia ulicznego w postaci historycznych latarni;

5)ustala się obowiązek urządzenia zieleni przyulicznej w formie wydzielonych z chodników zielonych mikroklombów (1,5m x 1,5m do 2m x 2m) z nasadzeniami liściastych drzew.

3. Dopuszcza się nowe zjazdy na przyległe posesje oraz zmianę istniejących zjazdów indywidualnych na publiczne wyłącznie za zgodą i na warunkach zarządcy drogi.

§ 19. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 1KDD i 2KDD ustala się przeznaczenie podstawowe - droga dojazdowa o szerokości w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu miejscowego.

2. W zakresie zagospodarowania terenu:

1)dopuszcza się za zgodą zarządcy drogi lokalizację infrastruktury technicznej, ścieżki rowerowej, zieleni przyulicznej oraz elementów małej architektury, których lokalizacja nie wpłynie na ograniczenie widoczności na drodze;

2)dopuszcza się za zgodą zarządcy drogi lokalizację oznakowań służących regulacji i zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowań informacyjnych o charakterze niekomercyjnym, typu tablice promujące miasto, region, walory przyrodnicze, turystyczne, kulturowe;

3)zakazuje się lokalizacji nośników reklamowych;

4)ustala się obowiązek realizacji oświetlenia ulicznego w postaci historycznych latarni;

5)ustala się obowiązek urządzenia zieleni przyulicznej w formie wydzielonych z chodników zielonych mikroklombów (1,5m x 1,5m do 2m x 2m) z nasadzeniami liściastych drzew.

§ 20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 1KDD/KDL ustala się przeznaczenie – droga dojazdowa z dopuszczeniem drogi lokalnej o szerokości w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu miejscowego.

2. Do czasu realizacji układu komunikacyjnego umożliwiającego ominięcie centrum miasta przez pojazdy samochodowe:

1)dopuszcza się przebudowę i remonty istniejącej drogi lokalnej;

2)dopuszcza się za zgodą zarządcy drogi realizację infrastruktury technicznej oraz elementów małej architektury, których lokalizacja nie wpłynie na ograniczenie widoczności na drodze;

3)dopuszcza się za zgodą zarządcy drogi lokalizację oznakowań służących regulacji i zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowań informacyjnych o charakterze niekomercyjnym, typu tablice promujące miasto, region, walory przyrodnicze, turystyczne, kulturowe;

4)zakazuje się lokalizacji nośników reklamowych.

3. Po realizacji układu drogowego, o którym mowa w ust. 2, ustala się:

1)realizację drogi dojazdowej z zielenią urządzoną, obiektami małej architektury i oświetleniem oraz z ciągiem rowerowym;

2)obowiązek realizacji oświetlenia w postaci historycznych latarni;

3)dopuszczenie lokalizacji oznakowań informacyjnych o charakterze niekomercyjnym, typu tablice promujące miasto, region, walory przyrodnicze, turystyczne, kulturowe.

§ 21. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 1KDPJ, 2KDPJ ustala się przeznaczenie podstawowe - ciąg pieszo-jezdny o szerokości w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu miejscowego.

2. W zakresie zagospodarowania terenu:

1)dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej, ścieżki rowerowej, zieleni urządzonej oraz elementów małej architektury;

2)dopuszcza się lokalizację oznakowań informacyjnych o charakterze niekomercyjnym, typu tablice promujące miasto, region, walory przyrodnicze, turystyczne, kulturowe;

3)zakazuje się lokalizacji nośników reklamowych;

4)ustala się obowiązek realizacji oświetlenia w postaci historycznych latarni;

5)ustala się obowiązek urządzenia zieleni w formie wydzielonych z chodników zielonych mikroklombów (1,5m x 1,5m do 2m x 2m) z nasadzeniami liściastych drzew;

6)ustala się obowiązek ukształtowania nawierzchni terenu w jednej płaszczyźnie;

7)ustala się obowiązek wykonania nawierzchni terenu z kostki kamiennej z wyróżnieniem kolorystycznym ciągów pieszych oraz pasa, gdzie dopuszczony będzie ruch samochodowy i pasa ewentualnej ścieżki rowerowej;

8)dopuszcza się lokalizację tymczasowych ogródków gastronomicznych w pięciometrowym pasie od pierzei zabudowy; w sposób nie utrudniający czasowych dojazdów i dostaw.

§ 22. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 1KDPJ/KDL ustala się przeznaczenie podstawowe - ciąg pieszo-jezdny z dopuszczeniem drogi lokalnej o szerokości w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu miejscowego

2. Do czasu realizacji układu komunikacyjnego umożliwiającego ominięcie centrum miasta przez pojazdy samochodowe:

1)dopuszcza się przebudowę i remonty istniejącej drogi lokalnej;

2)dopuszcza się za zgodą zarządcy drogi realizację infrastruktury technicznej oraz elementów małej architektury, których lokalizacja nie wpłynie na ograniczenie widoczności na drodze;

3)dopuszcza się za zgodą zarządcy drogi lokalizację oznakowań służących regulacji i zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowań informacyjnych o charakterze niekomercyjnym, typu tablice promujące miasto, region, walory przyrodnicze, turystyczne, kulturowe;

4)zakazuje się lokalizacji nośników reklamowych.

3. Po realizacji układu drogowego, o którym mowa w ust. 2, ustala się:

1)realizację ciągu pieszo-jezdnego z zielenią urządzoną, obiektami małej architektury oraz z ciągiem rowerowym;

2)dopuszczenie lokalizacji oznakowań informacyjnych o charakterze niekomercyjnym, typu tablice promujące miasto, region, walory przyrodnicze, turystyczne, kulturowe;

3)zakaz lokalizacji nośników reklamowych;

4)obowiązek realizacji oświetlenia w postaci historycznych latarni;

5)obowiązek urządzenia zieleni w formie wydzielonych z chodników zielonych mikroklombów (1,5m x 1,5m do 2m x 2m) z nasadzeniami liściastych drzew;

6)obowiązek ukształtowania nawierzchni terenu w jednej płaszczyźnie;

7)obowiązek wykonania nawierzchni terenu z kostki kamiennej z wyróżnieniem kolorystycznym ciągów pieszych oraz pasa, gdzie dopuszczony będzie ruch samochodowy i pasa ewentualnej ścieżki rowerowej;

8)dopuszczenie lokalizacji tymczasowych ogródków gastronomicznych w pięciometrowym pasie od pierzei zabudowy; w sposób nie utrudniający czasowych dojazdów i dostaw.

§ 23. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami: 1KDW, 2KDW ustala się przeznaczenie podstawowe – droga wewnętrzna o szerokości w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu miejscowego.

2. W zakresie zagospodarowania terenu:

1)dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej oraz elementów małej architektury, których lokalizacja nie wpłynie na ograniczenie widoczności na drodze;

2)zakazuje się lokalizacji nośników reklamowych;

3)dopuszcza się lokalizację oznakowań służących zapewnianiu bezpieczeństwa ruchu drogowego;

4)dopuszcza się ukształtowanie nawierzchni terenu w jednej płaszczyźnie

§ 24. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 1KDS ustala się:

1)przeznaczenie podstawowe - parking terenowy

2)przeznaczenie uzupełniające - parking podziemny.

2. W zakresie zagospodarowania terenu:

1)zakazuje się lokalizacji wolnostojących boksów garażowych;

2)zakazuje się lokalizacji nośników reklamowych

3)dopuszcza się grodzenie terenu ogrodzeniem o wysokości do 1,5 m, o ażurowości min. 70%, z podmurówką pełną do 0,5 m.

3. W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy, o której mowa w ust. 1, ustala się:

1)powierzchnię zabudowy nie większą niż 80% powierzchni działki;

2)powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 10% powierzchni działki.

4. Ustala się obsługę komunikacyjną z drogi 1KDD.

§ 25. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 1E ustala się:

1)przeznaczenie podstawowe – wnętrzowa stacja transformatorowa;

2)obowiązek zabezpieczenia obiektu przed dostępem osób trzecich;

3)zakaz lokalizacji nośników reklamowych.

2. Ustala się obsługę komunikacyjną poprzez teren 4MW/U z terenu 1KDPJ/KDL.

Dział IV.
Przepisy Przejściowe i końcowe

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marian Gąszcz


Uzasadnienie

Sporządzenie miejscowego planu zagospdarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, 16 Stycznia, Zamkowej, Ks. Granta i Strażackiej stanowi realizację polityki przestrzennej gminy Końskie określonej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gmniy Końskie, które zakłada pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego całego obszaru miasta i gminy Końskie. Teren objęty niniejszą uchwałą Studium określa głównie jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo – usługową. Uchwałą Nr XXVII/209/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 lutego 2005 r. zmienioną uchwałą Nr XXX/297/2005 r. z dnia 13 grudnia 2005 r. utworzony został Park Kulturowy Miasta Końskie. Zgodnie z art. 16 pkt 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 163 poz. 1568 z dnia 17 września 2003 r.) dla obszarów na których utoworzono Park Kulturowy sporządza się obowiązkowo miejsocwy plan zagospodarowania przestrzennego. Niniejszy plan miejscowy stanowi realizację tego obowiązku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/431/2010
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/431/2010
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LX/431/2010
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »