| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/222/10 Rady Gminy w Dwikozach

z dnia 30 lipca 2010r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/187/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz w związku z art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tj. Dz. U. 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm./ i art. 10 ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm./

Rada Gminy w Dwikozach uchwala, co następuje:

§ 1. W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2010 r. określonym w Załączniku nr 1 do Uchwały nr XLIII/197/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 grudnia 2009 roku w § 7 pn. „Preliminarz dochodów i wydatków na realizowanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień w 2010 roku„ - otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Dwikozach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Dwikozach


Józef Skobel


Załącznik do Uchwały Nr XLIX/222/10
Rady Gminy w Dwikozach
z dnia 30 lipca 2010 r.

Preliminarz dochodów i wydatków na realizowanie gminnego programu profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień w 2010 roku.

1. Planowane dochody: 64 230,00 zł, w tym:

1)Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 60 000,00 zł

2)Pozostałe dochody /środki pozostałe z 2009 roku/ – 2 625,00 zł

3)Pozostałe dochody /środki z budżetu gminy/ - 1 605,00 zł

2. Planowane wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień: 64 230,00 zł, w tym:

1)Na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych – 60 230,00 zł

2)Na przeciwdziałanie narkomanii – 4 000,00 zł

3. Szczegółowy podział wydatków programu w wysokości 64 230, 00 zł, w tym:

1)Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń gminnego pełnomocnika i sprzątaczki punktu konsultacyjnego - 18 600,00 zł.

2)Wynagrodzenia członków GKRPA i IU – 5 640,00 zł.

3)Delegacje pełnomocnika, członków GKRPA i IU i koszt obsługi - 940,00 zł.

4)Koszty działalności punktu konsultacyjnego i pełnomocnika /umowa zlecenie, usługi telekomunikacyjne, drobne remonty, doposażenie, itp./ – 14 835,00 zł.

5)Zakup materiałów biurowych i niezbędnego sprzętu – 1 000,00 zł.

6)Dofinansowanie wyposażenia świetlic środowiskowych – 10 000,00 zł.

7)Dofinansowanie różnych form spędzania wolnego czasu dzieci z rodzin uzależnionych /obozy, mityngi, szkolenia, konkursy, zawody itp./ – 1 000,00 zł.

8)Dofinansowanie dożywiania dzieci z rodzin z uzależnieniem - 8 000,00 zł.

9)Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna – 2 605,00 zł.

10)Dofinansowanie różnych form działania związanych z realizacją programów profilaktycznych w zakresie alkoholu i narkomanii - 1 000,00 zł.

11)Udział osób uzależnionych w warsztatach terapii – 110,00 zł.

12)Inne wydatki związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniom, w tym analiza problemu w lokalnym środowisku – 500,00 zł.

4. Wydatki zawarte w ust. 3 § 7 dotyczą wspólnego programu zarówno profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jak i przeciwdziałania narkomanii oraz innych działań podejmowanych w tym zakresie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Admiral Tax Ltd

Eksperci w planowaniu podatkowym i optymalizacji kosztów fiskalnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »