| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI / 360 / 2010 Rady Gminy w Lipniku

z dnia 9 września 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 210 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ), Rada Gminy w Lipniku uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

600

Transport i łączność

52.500 zł

60016

Drogi publiczne gminne

52.500 zł

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

32.500 zł

4300

Zakup usług pozostałych

20.000 zł

Ogółem

52.500 zł

§ 2. Zwieksza się plan wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

700

Gospodarka mieszkaniowa

5.000 zł

70095

Pozostała działalność

5.000 zł

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.100 zł

4270

Zakup usług remontowych

3.900 zł

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

42.500 zł

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

12.500 zł

6620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego

12.500 zł

75412

Ochotnicze straże pożarne

30.000 zł

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
- budowa budynku gospodarczo - garażowego w Lipniku w latach 2010 - 2011

30.000 zł

851

Ochrona zdrowia

5.000 zł

85195

Pozostała działalnośc

5.000 zł

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.000 zł

4270

Zakup usług remontowych

4.000 zł

Ogółem

52.500 zł

§ 3. Załącznik Nr 3 pod nazwą "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012" do Uchwały Nr XXXV / 277 /2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009 roku z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 7 pod nazwą "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r". do Uchwały Nr XXXV / 277 /2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009 roku z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 11 pod nazwą "Dotacje celowe w 2010 r". do Uchwały Nr XXXV / 277 /2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009 roku z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLI / 360 / 2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 210 rok
Rada Gminy w Lipniku uchwala:


Zmniejsza się plan wydatków
- w Dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:
w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 32.500 zł,
w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 zł


Zwieksza się plan wydatków
- w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70095 Pozostała działalność:
w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.100 zł,
w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 3.900 zł

- w Dziale754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w paragrafie 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 12.500 zł, ( dotyczy dofinansowania zakupu podnośnika hydraulicznego )
w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
- budowa budynku gospodarczo - garażowego w Lipniku w latach 2010 - 2011 o kwotę 30.000 zł

- w Dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85195 Pozostała działalnośc:
w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000 zł,
w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 4.000 zł.

Załącznik Nr 3 pod nazwą "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012" do Uchwały Nr XXXV / 277 /2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009 roku z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Załącznik Nr 7 pod nazwą "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r". do Uchwały Nr XXXV / 277 /2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009 roku z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Załącznik Nr 11 pod nazwą "Dotacje celowe w 2010 r". do Uchwały Nr XXXV / 277 /2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009 roku z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

Opracowała:

Teresa Kwiatkowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI / 360 / 2010
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 9 września 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI / 360 / 2010
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 9 września 2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r

w złotych

Nazwa zadania

Dział

Rozdział

Dochody
ogółem

§

Wydatki
ogółem

z tego:

Wydatki
bieżące

w tym:

Wydatki
majątkowe

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Dotacje

Wydatki na na obsługę długu (odsetki)

Wydatki
z tytułu poręczeń
i gwarancji

Pozostałe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia

III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.

Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Lipnik

600

60014

142.750

142.750

142.750

Dofinansowanie zakupu podnośnika hydraulicznego

754

75411

12.500

12.500

12.500

Ogółem

155.250

155.250

155.250


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI / 360 / 2010
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 9 września 2010 r.

Dotacje celowe w 2010 r

w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

Jednostka otrzymująca dotację

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1

600

60014

Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Lipnik

Starostwo Powiatowe Opatów

142.750

2

754

75411

Dofinansowanie zakupu podnośnika hydraulicznego

Starostwo Powiatowe Opatów

12.500

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1

852

85295

Pomoc osobom z Upośledzeniem Umysłowym

Wyłoniona w drodze konkursu

30.000

2

854

85495

Dofinansowanie działalności świetlic środowiskowych

Wyłoniona w drodze konkursu

14.960

3

926

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wyłoniona w drodze konkursu

30.000

Ogółem

230.210

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »