| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 235/XLV/10 Rady Gminy Oleśnica

z dnia 30 sierpnia 2010r.

w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Pieczonogach


Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), art. 5, ust 5, art. 5a, ust 2 pkt 1 i art. 14a ust 1a i 5 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz § 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz. 693 z późn. zm.) Rada Gminy Oleśnica uchwala, co następuje:
§ 1Tworzy się:
1) Punkt Przedszkolny w Pieczonogach z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej w Pieczonogach działający w terminie od 1 września 2010r. do 22 czerwca 2011r.
§ 2Organizację Punktu Przedszkolnego określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3Środki finansowe przeznaczone na realizację wydatków zaplanowane są w budżecie Gminy Oleśnica.
§ 4Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 5Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

mgr Krzysztof Ratusznik
 
Załącznik do uchwały Nr 235/XLV/10
Rady Gminy Oleśnica
z dnia 30 sierpnia 2010 r.
ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W PIECZONOGACH
1) Nazwa punktu przedszkolnego:
Punkt Przedszkolny w Pieczonogach. Miejsce jego prowadzenia:
Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Pieczonogach,
Pieczonogi, 28-220 Oleśnica.
2) Cele i zadania punktu przedszkolnego:
- zapewnienie opieki, wychowania i bezpieczeństwa,
- tworzenie warunków umożliwiających dzieciom osiągniecie „gotowości szkolnej”,
- wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dzieci, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym,
- zaspokajanie potrzeb dzieci wyróżniających się uzdolnieniami i zainteresowaniami,
- pomaganie dzieciom w realizacji ich indywidualnej drogi rozwojowej w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi,
- prowadzenie pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej w oparciu o pełną znajomość dziecka i jego środowiska rodzinnego w ramach określonych obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
3) Zajęcia w Punkcie Przedszkolnym odbywać się będą:
5 razy w tygodniu - od poniedziałku do środy po 4 godz. dziennie , czwartek i piątek po 3 godz. dziennie.
Zajęcia prowadzone będą według programu zgodnego z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
4) Zajęcia będą prowadzone w grupie liczącej 10 -15 dzieci.
5) Warunki przyjmowania dzieci: do Punktu przyjmowane są dzieci w wieku 3 – 5 lat z terenu Pieczonóg i spoza terenu miejscowości, w uzasadnionych przypadkach także spoza gminy.
6) Prawa i obowiązki wychowanków punktu przedszkolnego:
- Punkt Przedszkolny zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-edukacyjnego i opiekuńczego uwzględniając zasady: zaspakajania potrzeb dziecka, aktywności, indywidualizacji, organizacji życia społecznego, integracji,
- w Punkcie nie stosuje się wobec dzieci przemocy psychicznej ani fizycznej,
- wychowankowie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź opiekunowie,
- organ prowadzący w porozumieniu z nauczycielem może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków, gdy dziecko nie uczęszcza na zajęcia przez okres 2 tygodni, a rodzice nie zgłoszą przyczyny nieobecności dziecka.
7) Obowiązki rodziców:
- punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z punktu przedszkolnego,
- jeśli dziecko z punktu odbiera osoba niebędąca rodzicem lub prawnym opiekunem, rodzic zobowiązany jest do wcześniejszego upoważnienia dla tej osoby do odbioru dziecka,
- informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w punkcie przedszkolnym, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
- zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
- rodzice i nauczyciel prowadzący punkt przedszkolny zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju,
rodzice mogą uczestniczyć w zajęciach organizowanych w punkcie przedszkolnym.
8) W czasie zajęć opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel z odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowaniem pedagogicznym.
9) Zajęcia prowadzone będą do 22 czerwca 2011 r. tj. do ostatniego dnia nauki w szkole.
10) Zakres zadań nauczyciela prowadzącego punkt przedszkolny:
- nauczyciel prowadzący zajęcia w punkcie przedszkolnym realizuje program wychowania przedszkolnego, stanowiący opis realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub wybranych częściach tej podstawy,
- współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanym w punkcie oraz uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
- zachowuje właściwą jakość pracy wychowawczo-dydaktycznej,
- prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz je dokumentuje,
- może korzystać z pomocy rodziców (prawnych opiekunów) lub innych pełnoletnich członków rodzin dzieci, upoważnionych przez rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć lub imprez okolicznościowych,
- prowadzi konsultacje i udziela porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi,
- dokumentuje przebieg działalności opiekuńczo-wychowawczej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Stefanowicz

Dyrektor Zespołu ds. Cła i Akcyzy w KPMG

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »