| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/167/10 Rady Gminy w Imielnie

z dnia 27 sierpnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591z późn. zm.) oraz art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ust.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240; z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/147/10 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2010 rok, zmienionej uchwałą Nr XXXII/164/10 Rady Gminy w Imielnie z dnia 02 czerwca 2010 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W załączniku Nr 2 do w/w uchwały: Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 750 rozdz.75023 § 6207 o kwotę - 26.000,00 Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 720 rozdz.72095 § 6207 o kwotę - 26.000,00

2) W załączniku Nr 2 do w/w uchwały: Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdz.60078 § 4270 o kwotę - 50.000,00 w dziale 750 rozdz.75023 § 6057 o kwotę - 26.000,00 w dziale 750 rozdz.75023 § 6059 o kwotę - 17.500,00 Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 010 rozdz.01095 § 4210 o kwotę - 20.000,00 w dziale 010 rozdz.01095 § 4300 o kwotę - 30.000,00 w dziale 720 rozdz.72095 § 6057 o kwotę - 26.000,00 w dziale 720 rozdz.72095 § 6059 o kwotę - 17.500,00

3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4) W załączniku Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2010r.” „L.p.11 Modernizacja budynku agronomówki” dział”700” rozdz.”70005” zastępuje się działem „750” rozdz.”75023”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Imielnie.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Kukuryk

Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/167/10
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 27 sierpnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

załącznik


Uzasadnienie

W związku ze zmianą klasyfikacji inwestycji PN. „Informatyzacja” zaistniała konieczność przeniesienia jej finansowania z działu 750 – Administracja do działu 720 – Informatyka. Przeniesiono również niewykorzystane środki w dziale 600 rozdz.60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych na modernizację świetlic wiejskich w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdz.01095 – pozostała działalność – 50.000 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »