| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/202/10 Rady Gminy Radoszyce

z dnia 31 sierpnia 2010r.

w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Radoszyce na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 80 ust.4, art. 90 ust.l, la, 2a, 2b, 2d, 3c-g i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Radoszyce na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, zwany dalej Regulaminem, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Radoszyce - załącznik Nr 1, wzór wniosku o wypłatę raty dotacji dla oświatowej placówki niepublicznej - załącznik Nr 2, wzór wniosku rozliczenia miesięcznego / rocznego dotacji z budżetu Gminy Radoszyce - załącznik nr 3 - stanowią załączniki do Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Radoszyce na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radoszyce.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Cieślak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/202/10
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Regulamin udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Radoszyce na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Rozdział I.
Podstawa obliczania dotacji

§ 1. Z budżetu Gminy Radoszyce udziela się dotacji na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.

§ 2. Dotacje budżetowe dla niepublicznych przedszkoli, w tym specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz szkół podstawowych artystycznych, a także zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty, są przeznaczone na częściowe pokrycie wydatków bieżących związanych z działalnością opiekuńczo–wychowawczą i dydaktyczną szkoły (przedszkola).

§ 3. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli przysługuje na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości odpowiadającej kwocie przekazywanej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

§ 4. Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz szkół podstawowych artystycznych, przysługuje na każdego ucznia w wysokości odpowiadającej kwocie przekazywanej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

§ 5. Dla niepublicznego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty, prowadzą wczesne wspomagania rozwoju dziecka, przysługuje dotacja z budżetu Gminy Radoszyce w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Radoszyce z budżetu państwa.

§ 6. Dotacja dla osoby prowadzącej niepubliczną formę wychowania przedszkolnego, o jakiej mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty, wynosi, na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego, 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę.

Rozdział II.
Tryb udzielania i rozliczania dotacji

§ 7. Dotacja przysługuje niepublicznej placówce oświatowej funkcjonującej na terenie Gminy Radoszyce, pod warunkiem złożenia organowi dotującemu przez organ prowadzący – nie później niż do 30 września roku poprzedzającego okres dotowania – wniosku o dotację, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 8. 1. Podstawę obliczania dotacji stanowią wskaźniki, o których mowa w § 3, § 4, § 5 i § 6 oraz rzeczywista liczba uczniów szkoły lub przedszkola.

2. Wypłata dotacji następuje w 12 miesięcznych transzach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy, z zastrzeżeniem § 9.

3. W przypadku, gdy uczeń rozpoczyna bądź kończy naukę w szkole lub przedszkolu w trakcie miesiąca kalendarzowego, kwota dotacji przypadająca na tego ucznia w danym miesiącu ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby dni miesiąca, w których pozostawał on uczniem tej szkoły lub przedszkola.

4. Potrącenie nadpłaconej kwoty raty dotacji (w przypadku zakończenia nauki przez ucznia w trakcie miesiąca kalendarzowego) następuje z raty dotacji należnej szkole lub przedszkolu za kolejny miesiąc kalendarzowy. Dopłata należności szkoły lub przedszkola z tytułu niepełnej kwoty raty dotacji ( w przypadku rozpoczęcia nauki przez ucznia w trakcie miesiąca kalendarzowego) następuje wraz z ratą dotacji należnej za kolejny miesiąc kalendarzowy.

§ 9. 1. Warunkiem wypłaty miesięcznej raty dotacji jest złożenie przez osobę prowadzącą szkołę lub przedszkole, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca, wniosku o jej wypłatę określającego w szczególności liczbę uczniów uczęszczających do szkoły lub przedszkola w danym miesiącu oraz opis zmian liczby uczniów, o których mowa w § 8 ust. 3 w miesiącu poprzedzającym.

2. Wzór wniosku o wypłatę raty dotacji określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 10. 1. Osoba prowadząca szkołę lub przedszkole jest zobowiązana do comiesięcznego przedkładania Gminie rozliczenia wykorzystania dotacji za dany miesiąc sprawozdawczy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać w szczególności informację o liczbie dzieci uczęszczających do szkoły lub przedszkola oraz o wydatkach dokonywanych ze środków dotacji potwierdzających jej wykorzystanie zgodnie z celem określonym w § 2. Wzór rozliczenia określa załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

3. Wypłata dotacji podlega wstrzymaniu w przypadku zaprzestania prowadzenia szkoły lub przedszkola.

4. W przypadku stwierdzenia, iż podstawą wypłaty raty dotacji było przedstawienie przez osobę prowadzącą szkołę lub przedszkole zawyżonej liczby uczniów osoba prowadząca szkołę lub przedszkole zobowiązana jest do niezwłocznego zwrócenia wypłaconej kwoty wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych

5. Odsetki, o których mowa w ust. 6, nalicza się od dnia przekazania raty dotacji.

Rozdział III.
Tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji

§ 11. 1. Gmina Radoszyce przeprowadza okresowo kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji, o których mowa w §3, §4, §5 i §6

2. Kontrola, o której mowa w ust.1, może być przeprowadzona przez kierownika komórki organizacyjnej Urzędu Gminy Radoszyce odpowiedzialnego za realizację zadania lub innego pracownika wyznaczonego przez Wójta Gminy Radoszyce.

3. Osoby o których mowa w ust.2 mają prawo wstępu do niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz wglądu do prowadzonej przez te podmioty dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania, a także w związku z przeprowadzeniem kontroli, przetwarzania danych uczniów tych placówek.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/202/10
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
Zalacznik1.docx

do Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Radoszyce na prowadzenie szkól niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/202/10
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
Zalacznik2.docx

do Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Radoszyce na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/202/10
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
Zalacznik3.docx

do Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Radoszyce na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »