| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/42/10 Rady Gminy Pierzchnica

z dnia 20 września 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 166 ust.1, art. 184 ust. 1, pkt 7,10 lit.a i b ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) oraz w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 222 ust.1, ust.2 pkt 1,3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1,ust. 2 ,art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIX/2/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na rok 2010 zmienionej uchwałą Nr XXX/11/10 z dnia 15 marca 2010r. , Nr XXXI/20/10 z dnia 26 kwietnia 2010r., Nr XXXII/27/10 z dnia 21 czerwca 2010r., Nr XXXIII/39/10 z dnia 9 sierpnia 2010r. dokonuje się zmian:
1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2.Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 960zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. ”
2) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„ 4.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 4 711 271zł (zgodnie z załącznikami nr 4, 4a i 4b) z tego:
a) wydatki majątkowe 4 468 054zł
b) wydatki bieżące 243 217zł
3) w § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2 243 186zł: w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane/emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszami Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 2 169 434zł ”
4) w § 9 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„ 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 516 166zł. ”
5) w § 10 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„ b) pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2 243 186zł: w tym zaciąganie kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszami Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 2 169 434zł ”
6) w § 10 pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:
„ d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 516 166zł. ”
7) zmiany w załącznikach dochody i wydatki budżetu określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
8) załącznik Nr 3 limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 -2012 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
9) załącznik Nr 3a zadania inwestycyjne roczne w 2010r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
10) załącznik Nr 4 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
11) załącznik Nr 4a wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
12) załącznik Nr 4b wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
13) załącznik Nr 5 przychody i rozchody budżetu w 2010 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
14) załącznik Nr 11 dotacje podmiotowe w 2010 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
15) załącznik Nr 12 dotacje celowe w 2010 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Artur Kułagowski
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/42/10
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 20 września 2010 r.
Zmiany w załącznikach dochody i wydatki budżetu
Lp.
Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa paragrafu
Kwota
w złotych
I. Zwiększenia dochodów
1.
750
75075
2008
Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
4.750
2.
756
75615
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat
600
3.
756
75616
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat
700
4.
756
75618
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat
1.320
5.
758
75814
0920
Pozostałe odsetki
6.000
6.
758
75814
0970
Wpływy z różnych dochodów
100
7.
900
90002
0960
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
1.100
8.
853
85395
2007
Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
106.191
9.
853
85395
2009
Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
16.445
10.
700
70005
0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
67.800
11.
758
75801
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa
26.347
12.
700
70095
6208
Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ.
29.674
Razem zwiększenia dochodów
261.027
II. Zmniejszenia dochodów

1.
926
92605
6208
Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ.
174.600
Razem zmniejszenia wydatków
174.600
III. Zmniejszenia wydatków
1.
757
75704
8020
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń
30.000
2.
700
70095
4210
Zakup materiałów iwyposażenia
5.000
3.
801
80110
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników(ZS P-ca)
12.000
4.
801
80101
4120
Składki na Fundusz Pracy(ZS P-ca)
1.800
5.
801
80148
4170
Wynagrodzenia bezosobowe(ZS P-ca)
3.000
6.
801
80146
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej(ZS P-ca)
5.000
7.
926
92605
6058
Wydatki inwest. jedn. budżet.(zapl.techn.Ujny)
174.600
8.
852
85212
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
500
9.
852
85219
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
3000
10.
754
75412
4260
Zakup energii
1000
Razem zmniejszenia wydatków
235.900
IV. Zwiększenia wydatków
1.
750
75075
4219
Zakup materiałów i wyposażenia
49
2.
750
75075
4308
Zakup usług pozostałych
4.750
3.
750
75075
4309
Zakup usług pozostałych
2.296
4.
700
70095
6058
Wydatki inwest. jedn. budżet.(plac zabaw w P-cy)
29.674
5.
700
70095
6059
Wydatki inwest. jedn. budżet.(plac zabaw w P-cy)
18.626
6.
750
75075
4300
Zakup usług pozostałych
20.000
7.
853
85395
3267
Inne formy pomocy dla uczniów(ZS P-ca)
3.464
8.
853
85395
3269
Inne formy pomocy dla uczniów(ZS P-ca)
536
9.
853
85395
4017
Wynagrodzenia osobowe pracowników(ZS P-ca)
20.903
10.
853
85395
4019
Wynagrodzenia osobowe pracowników(ZS P-ca)
3.237
11.
853
85395
4117
Składki na ubezpieczenia społeczne(ZS P-ca)
5.168
12.
853
85395
4119
Składki na ubezpieczenia społeczne(ZS P-ca)
799
13.
853
85395
4127
Składki na Fundusz Pracy(ZS P-ca)
834
14.
853
85395
4129
Składki na Fundusz Pracy(ZS P-ca)
129
15.
853
85395
4177
Wynagrodzenia bezosobowe(ZS P-ca)
17.049
16.
853
85395
4179
Wynagrodzenia bezosobowe(ZS P-ca)
2.641
17.
853
85395
4217
Zakup materiałów iwyposażenia(ZS P-ca)
14.642
18.
853
85395
4219
Zakup materiałów iwyposażenia(ZS P-ca)
2.268
19.
853
85395
4247
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek(ZS P-ca)
15.153
20.
853
85395
4249
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek(ZS P-ca)
2.347
21.
853
85395
4287
Zakup usług zdrowotnych(ZS P-ca)
182
22.
853
85395
4289
Zakup usług zdrowotnych(ZS P-ca)
28
23.
853
85395
4307
Zakup usług pozostałych(ZS P-ca)
28.666
24.
853
85395
4309
Zakup usług pozostałych(ZS P-ca)
4.440
25.
853
85395
4707
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej(ZS P-ca)
130
26.
853
85395
4709
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej(ZS P-ca)
20
27.
853
85395
4219
Zakup materiałów iwyposażenia
5.111
28.
853
85395
4309
Zakup usług pozostałych
4.870
29.
801
80101
4270
Zakup usług remontowych (SP Drugnia)
26.347
30.
801
80101
4210
Zakup materiałów iwyposażenia(ZS P-ca)
1.000
31.
801
80101
4300
Zakup usług pozostałych(ZS P-ca)
1.400
32.
801
80110
4260
Zakup energii (ZS P-ca)
3.000
33.
801
80110
4300
Zakup usług pozostałych(ZS P-ca)
2.600
34.
854
85401
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników(ZS P-ca)
12.000
35.
854
85401
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne(ZS P-ca)
1.000
36.
854
85401
4120
Składki na Fundusz Pracy(ZS P-ca)
800
37.
900
90015
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
200
38.
801
80110
4270
Zakup usług remontowych (ZS P-ca)
15.000
39.
600
60016
4300
Zakup usług pozostałych
20.000
40.
900
90015
4260
Zakup energii
20.468
41.
921
92109
2480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
6.000
42.
852
85212
4212
Zakup materiałów i wyposażenia
200
43.
852
85212
4300
Zakup usług pozostałych
300
44.
852
85212
4210
zakup materiałów i wyposażenia
300
45.
852
85219
4300
Zakup usług pozostałych
2100
46.
852
85219
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
300
47.
852
85219
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
300
48
754
75412
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1000
Razem zwiększenia wydatków
322.327
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/42/10
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 20 września 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/42/10
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 20 września 2010 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2010r.
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
rok budżetowy 2010 (7+8+9+10) w tym źródła finansowania
dochody własne jst kredyty
i pożyczki
dotacje i środki pochodzące
z innych źr.*
środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
1 900 90015 Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 22 200 22 200 0 A.
B.
C.
D.
0 Urząd Gminy Pierzchnica
2 921 92109 Projekty świetlic 18 000 18 000 0 A.
B.
C.
D.
0 Urząd Gminy Pierzchnica
3 600 60016 Zagospodarowanie centrum wsi Skrzelczyce(działka nr 85) 348 000 0 135 000 A.
B.
C.
D.
213 000 Urząd Gminy Pierzchnica
4 921 92195 Zagospodarowanie placu (działki nr 617/2i 1228 w Pierzchnicy) 184 500 0 71 200 A.
B.
C.
D.
113 300 Urząd Gminy Pierzchnica
5 926 92605 Zagospodarowanie działki nr 169/4 (boisko i plac Skrzelczyce) 97 870 0 37 703 A.
B.
C.
D.
60 167 Urząd Gminy Pierzchnica
6 921 92109 Zmiana użytkowania sklepu na swietlicę z placem zabaw w Wierzbiu 396 228 0 152 645 A.
B.
C.
D.
243 583 Urząd Gminy Pierzchnica
7 926 92605 Budowa placu zabaw w Pierzchnicy 48 300 0 18 626 A.
B.
C.
D.
29 674 Urząd Gminy Pierzchnica
8 926 92605 Zagospodarowanie działki nr 204/1 w Podlesiu (boisko, plac zabaw i zaplecze techniczne) 100 000 0 100 000 A.
B.
C.
D.
0 Urząd Gminy Pierzchnica
Ogółem 1 215 098 40 200 515 174 0 659 724 x
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/42/10
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 20 września 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
L.p. Źródła finansowania Wydatki w roku budżetowym 2010 Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012
2011 rok 2012 rok Razem 2011 - 2012
I Ogółem wydatki bieżące 243 217 253 208 158 496 411 704
  - środki z budżetu j.s.t. 23 194 0 0 0
  - środki z budżetu krajowego 21 103 33 962 21 260 55 222
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 198 920 219 246 137 236 356 482
II Ogółem wydatki majątkowe 4 468 054 1 580 180 2 830 000 4 410 180
  - środki z budżetu j.s.t. 2 150 808 600 273 1 222 657 1 822 930
  - środki z budżetu krajowego 0 0 0 0
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 317 246 976 907 1 607 343 2 587 250
  Ogółem wydatki 4 711 271 1 833 388 2 988 496 4 821 884
  - środki z budżetu j.s.t. 2 174 002 600 273 1 222 657 1 822 930
  - środki z budżetu krajowego 21 103 33 962 21 260 55 222
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 516 166 1 199 153 1 744 579 2 943 732
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/42/10
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 20 września 2010 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki majatkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010r.
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIV/42/10
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 20 września 2010 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXIV/42/10
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 20 września 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
Lp. Treść Klasyfikacja
§
Kwota
2010 r.
1 2 3 4
Przychody ogółem:   5 138 112
1. Kredyty § 952 3 840 000
  w tym na finansowanie zadan realizowanych z udziałem środków pochodzących z budzetu UE   2 169 434
2. Pożyczki § 952  
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 903  
4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951  
5. Prywatyzacja majątku jst § 941 do 944  
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957  
7. Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) § 931  
8. Inne źródła (wolne środki) § 955 1 298 112
9. Przelewy z rachunku lokat § 994  
Rozchody ogółem:   1 596 814
1. Spłaty kredytów § 992 1 538 250
2. Spłaty pożyczek § 992 58 564
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 963  
4. Udzielone pożyczki § 991  
5. Lokaty § 994  
6. Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) § 982  
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995  
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXIV/42/10
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 20 września 2010 r.
Dotacje podmiotowe w 2010r.
Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji
1 2 3 4 5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy 165 760
2 921 92109 Ośrodek Kultury i Sportu 46 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
         
         
Ogółem 211 760
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXIV/42/10
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 20 września 2010 r.
Dotacje celowe w 2010r.
Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji
1 2 3 4 5 5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1 851 85158 Izba Wytrzeźwień Miasto Kielce 1 350
2 600 60014 drogi powiatowe Powiat Kielecki 555 000
3 900 90001 zakup agregatu prądotwórczego Zakład Komunalny w Pierzchnicy 4 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
3 851 85153 zwalczanie narkomanii wyłonione w drodze konkursu 3 000
4 851 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi wyłonione w drodze konkursu 14 000
5 851 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi wyłonione w drodze konkursu 39 000
6 926 92605 utrzymanie klubu i pawilonu sportowego wyłonione w drodze konkursu 12 000
7 852 85295 pomoc społeczna wyłonione w drodze konkursu 10 000
Ogółem 638 350

POLECANE

reklama

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Monika Kwiatek Kancelaria Radcy Prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »