| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXII/374/10 Rady Miejskiej w Kunowie

z dnia 27 sierpnia 2010r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kunów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006r. Nr 5 poz. 33), Rada Miejska w Kunowie uchwala co następuje:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:

1. Prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiot obejmuje odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

2. Dysponować specjalistycznymi środkami transportu odpowiadającymi rodzajowi prowadzonej działalności sklasyfikowanymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczaniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 968 ze zm.).

3. Pojazdy przeznaczone do odbioru odpadów komunalnych powinny:

a) posiadać ważne badania techniczne potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym,

b) być dostosowane do odbioru odpadów komunalnych z urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów, o których mowa w Uchwale Nr LI/359/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kunów,

c) być oznakowane w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa, adres, telefon kontaktowy), oraz posiadać czysty i estetyczny wygląd,

d) być wyposażone w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie załadunku.

4. Posiadać bazę transportową zapewniającą możliwość garażowania, mycia i dezynfekcji pojazdów po zakończeniu pracy lub posiadać umowę z uprawnionym podmiotem świadczącym usługi w zakresie mycia i dezynfekcji w przypadku braku możliwości przeprowadzenia tych czynności na terenie własnej bazy transportowej.

5. Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych winny być myte z zewnątrz i wewnątrz oraz odkażane nie rzadziej niż raz w tygodniu.

6. Prowadzić działalność w sposób nie powodujący zanieczyszczenia miejsc załadunku i tras przewozu.

7. Posiadać zawartą umowę na odbieranie odpadów zawartą z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

8. Odpady komunalne przeznaczone do unieszkodliwiania poprzez składowanie dostarczać na składowisko odpadów w Janiku.

9. Odpady zbierane selektywnie przekazywać do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia eksploatowanych przez przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenia.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1. Prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiot obejmuje opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

2. Posiadać specjalistyczne pojazdy asenizacyjne spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617).

3. Pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winny posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym.

4. Oznakować pojazdy w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi(nazwa, adres, telefon kontaktowy), oraz posiadać czysty i estetyczny wygląd.

5. Posiadać bazę transportową zapewniającą możliwość garażowania, mycia i dezynfekcji pojazdów po zakończeniu pracy lub posiadać umowę z uprawnionym podmiotem świadczącym usługi w zakresie mycia i dezynfekcji w przypadku braku możliwości przeprowadzenia tych czynności na terenie własnej bazy transportowej.

6. Pojazdy wykorzystywane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winny być myte po zakończeniu pracy, a w część spustowa winna być odkażona po dokonaniu opróżnienia zbiornika.

7. Prowadzić działalność w sposób nie powodujący zanieczyszczenia miejsc opróżniania zbiorników i tras przejazdu.

8. Posiadać zawartą umowę na odbiór ścieków przez stację zlewną.

§ 3. Przedsiębiorca ma obowiązek zapewnić ciągłość świadczonych usług, o których mowa w § 1 i § 2 w przypadku unieruchomienia (awaria, wypadek i inne) własnego sprzętu specjalistycznego.

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie obowiązany jest załączyć do wniosku wzór umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, która zawierana będzie z właścicielami nieruchomości.

§ 5. Spełnianie przez przedsiębiorcę powyższych wymagać powinno zostać poświadczone n/w dokumentami:

1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

2. tytuł prawny do posiadanych środków transportu, o których mowa w § 1 pkt. 2 i § 2 pkt. 2, w przypadku, gdy ubiegający się o zezwolenie nie jest ich właścicielem wpisanym w dowodzie rejestracyjnym,

3. dowód rejestracyjny pojazdu wykorzystywanego do świadczenia usług,

4. umowa na odbieranie odpadów zawarta z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów lub promesa zawarcia takiej umowy po uzyskaniu zezwolenia,

5. umowa na odbiór ścieków przez stację zlewną lub promesa zawarcia takiej umowy po uzyskaniu zezwolenia,

6. umowa z uprawnionym podmiotem świadczącym usługi w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów, których kserokopie należy załączyć do wniosku o zezwolenie (oryginały do wglądu).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kunów.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kunowie


Roman Kowalski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »