| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/71/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej

z dnia 23 września 2010r.

w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Miejskie" w Skarżysku-Kamiennej

Na podstwie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit . h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591, ze zm.) oraz art. 36, 43, 53a i 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (j.t. Dz. U. z 2007r. Nr 14 poz. 89, ze zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Przekształca się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Aptecznej 7, przez ograniczenie działalności w zakresie udzielanych świadczeń medycznych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej poprzez likwidację Przychodni Rejonowej Nr 1 przy ul. 1-go Maja 65 z dniem 31 grudnia 2010r.

§ 2. Dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych, bez ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości w tym zakresie zapewni niepubliczny zoz powstały w miejsce zlikwidowanej przychodni w tej samej siedzibie począwszy od dnia 1 stycznia 2011r.

§ 3. 1. Mienie likwidowanej Przychodni Rejonowej nr 1 pozostaje majątkiem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku-Kamiennej.

2. Zbycie, wynajęcie lub wydzierżawienie mienia, użytkowanego przez likwidowaną Przychodnię Rejonową nr 1, na rzecz podmiotu określonego w § 2 uchwały, nastąpi na zasadach określonych w Uchwale Nr 2/10/2001 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dn. 28.02.2001r. w sprawie określenia zasad dokonywania zakupu lub przyjmowania darowizn, obejmujących aparaturę i sprzęt medyczny oraz zasad zbywania, wydzierżawiania i wynajmowania majątku trwałego SPZOZ „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku-Kamiennej oraz Uchwały nr XXXI/148/2008 z dnia 23 grudnia 2008r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad dokonywania zakupu lub przyjmowania darowizn, obejmujących aparaturę i sprzęt medyczny oraz zasad zbywania, wydzierżawiania i wynajmowania majątku trwałego SPZOZ „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku-Kamiennej.

3. Pracownicy przychodni zostaną przejęci zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” a nowym pracodawcą.

§ 4. 1. Czynności związane z likwidacją Przychodni Rejonowej nr 1 w Skarżysku-Kamiennej wykonywać będzie Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku-Kamiennej.

2. Dzień rozpoczęcia przekształcenia SPZOZ i tym samym rozpoczęcia likwidacji Przychodni Rejonowej nr 1 ustala się na 1 października 2010 r.

§ 5. Zakończenie działalności Przychodni Rejonowej nr 1 nastąpi z dniem 31 grudnia 2010 roku czyli z dniem zakończenia przekształcenia SPZOZ "Przychodnie Miejskie".

§ 6. Traci moc uchwała nr XXXI/150/2008 z dnia 23 grudnia 2008r.w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku-Kamiennej”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Bogusław Ciok


Uzasadnienie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku-Kamiennej jest zakładem opieki zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej. Zadania zakładu z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizują wchodzące w skład jego struktury jednostki organizacyjne tj. Przychodnie Rejonowe: Nr 1 przy ul.1 Maja 65, Nr 2 przy ul. Legionów 104, Nr 3 przy ul. Aptecznej 7. Od chwili przejęcia SPZOZ przez Gminę tj. od 1999r. zakład borykał się z dużymi problemami finansowymi. Dzięki wejściu w życie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz dużemu zaangażowaniu finansowemu ze strony Gminy, w roku 2007 udało się pozytywnie zakończyć proces restrukturyzacji finansowej zakładu, w wyniku czego placówka nie posiada już żadnych zobowiązań finansowych do spłaty. Obecna sytuacja finansowa jest dobra i dlatego jest to najlepszy moment na dokonanie jego przekształcenia umożliwiającego prywatyzację świadczeń medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. W pierwszym etapie procesu na bazie istniejącej Przychodni Rejonowych Nr 4 powstał niepubliczny zakłady opieki zdrowotnej „Na Zielnej”, który z dniem 1 lipca 2009r. przejął świadczenie usług podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców miasta, bez ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania oraz jakości. Kontynuacja udzielanych świadczeń nastąpiła w oparciu o składniki majątkowe i pracowników, których nowy pracodawca zatrudnił na podstawie zawartego porozumienia z SPZOZ Przychodnie Miejskie, bez uszczerbku w zakresie prawnej ochrony zatrudnianych pracowników. Kolejnym etapem będzie likwidacja Przychodni Rejonowej nr 1 przy ul. 1-go Maja 65, której wszyscy pracownicy wyrazili chęć przekształcenia i podjęcia pracy w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej, który zacznie działać z dniem 1 stycznia 2011r. udzielając nieprzerwanie świadczeń zdrowotnych, bez ograniczenia ich dostępności.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »